Länk till startsidan

Folkhälsoarbete

Vad är hälsa och folkhälsa? Hälsa handlar om en persons välbefinnande – fysiskt, psykiskt och socialt. Medan folkhälsa kan beskrivas som en större grupp människors samlade hälsa, till exempel i en kommun eller i Sverige.

Hälsa – att må bra

Att må bra, ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav och att ha möjligheten att förverkliga personliga mål – är en vanlig definition för att beskriva hälsa. En person kan må bra trots sjukdom eller funktionshinder, eller likaså uppskatta sin hälsa som dålig utan att i medicinsk mening vara sjuk.

Du kan göra mycket som enskild individ för att påverka din hälsa men samhället har ett ansvar för att medverka till en god hälsa för många – alltså en god folkhälsa.

Folkhälsa – god hälsa för många

Genom att exempelvis studera livskvalitet, medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom kan man mäta folkhälsan. Folkhälsan påverkas av den miljö och de sammanhang vi lever i. Det övergripande målet för folkhälsan i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Jämlikt fördelad

Förutom att folkhälsan ska vara så god som möjligt, ska den också vara jämlikt fördelad mellan olika samhällsgrupper. Det finns många faktorer som påverkar en persons hälsa, till exempel kön, miljö, utbildning, ekonomiska/sociala förutsättningar och infrastruktur. Något annat som inverkar på individens hälsa är levnadsvanor så som fysisk aktivitet, kost, bruk av alkohol och tobak.

Grunden i folkhälsoarbete handlar om att ge människor möjligheter till egna hälsosamma val och att skapa så gynnsamma miljöer och förutsättningar som möjligt. En god folkhälsa är central för en hållbar samhällsutveckling. Hälsa kan sägas vara en resurs för individen och ett mål för samhället!

Folkhälsoarbete och att främja folkhälsa

Folkhälsoarbete innebär att man jobbar strategiskt, långsiktigt och övergripande mot grupper i befolkningen eller mot hela samhället. Folkhälsoarbete kan vara hälsofrämjande, då utgår man från det friska och fungerande, det vill säga faktorer som man vet ger en positiv inverkar på människor, till exempel att skapa goda förutsättningar för att cykla, vilket främjar den fysiska aktiviteten.

Folkhälsoarbete kan även vara förebyggande, det vill säga att förhindra beteenden och vanor som har negativ inverkan på hälsan. Exempel på förebyggande arbete kan vara insatser för att motverka att ungdomar börjar röka och snusa.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan förklaras som en utveckling som klarar av att tillgodose dagens behov utan att riskera kommande generationers utsikter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling brukar sägas stå på tre ben:

  • Ekologiskt
  • Socialt
  • Ekonomiskt

Dessa ben är beroende av varandra och måste alla vara starka för att kunna hålla balansen. Detta kan även beskrivas som att jordens resurser sätter ramen vilken människorna måste hålla sig inom. Den sociala hållbarheten; att människor mår bra och kan leva ett gott liv med god hälsa, måste uppnås inom planetens gränser. Den ekonomiska dimensionen utgör verktyg för att åstadkomma socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Samhället behöver vara stabilt, men samtidigt i ständig utveckling för att kunna vara hållbart.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet innefattar och berör frågor som handlar om människors välmående och livskvalitet. Det kan gälla hälsa, utbildning, sysselsättning och boende så väl som möjligheter till samhälleligt deltagande och inflytande, jämlikhet och jämställdhet. Med utmaningar som en åldrande befolkning, ökad inflyttning till städer och skillnader i levnadsvillkor och hälsa är detta en högst aktuell fråga i dag så väl som i framtiden. Här har kommunen ett viktigt ansvar för att möjliggöra och säkerställa invånarnas behov och rättigheter.

Ale kommun möter den sociala hållbarheten utifrån de fem områdena delaktighet och inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor, hälsa och levnadsvanor, socioekonomiska förutsättningar och trygghet. På ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, bidrar kommunens alla olika verksamheter i det här arbetet.

Här kan du läsa om kommunens sociala kartläggning 2022.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 9 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen