Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förvaltare

Förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Domstolen är därför restriktiv med att besluta om att anordna förvaltarskap.

Om det inte är tillräckligt att anordna godmanskap kan tingsrätten istället besluta om förvaltarskap. Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder. Förvaltarskapet innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Omfattningen av förvaltarskapet kan begränsas och anpassas till behovet i varje enskilt fall.

För vem kan det bli aktuellt med förvaltare?

Förutsättningarna för att anordna förvaltarskap är:

  • att den enskilde lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och
  • att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och
  • att den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kan till exempel bli aktuellt då en person inte kan hantera sina tillgångar och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet.  

När är det inte aktuellt med förvaltare?

Förvaltarskap får inte anordnas då den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, det vill säga genom godmanskap, fullmakt eller liknande.

Förvaltarskap får heller inte anordnas för att en förvaltare, mot huvudmannens vilja, ska bestämma om annat boende eller vård för huvudmannen.

Enbart den omständigheten att någon motsätter sig godmanskap är inte grund för att anordna förvaltarskap.

Vad blir konsekvenserna av förvaltarskap?

Förvaltaren bestämmer i frågor som rör egendom eller andra angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren är alltså inte beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder, utan handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Varje år lämnar förvaltaren en årsredovisning till överförmyndarnämnden.

Ansökan och anmälan om behov av förvaltare

I regel är det kommunen eller viss sjukvårdspersonal som anmäler att någon är i behov av förvaltare till överförmyndarenheten. Den enskildes närmast anhöriga eller gode man är också behöriga att själva ansöka om förvaltare för den enskilde. Ansökan om förvaltare skickas till tingsrätten i den kommun den enskilde är folkbokförd.

En ansökan eller anmälan ska alltid innehålla ett särskilt läkarintyg (för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken). Se mer på socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats (blankettnummer 76332 2005-12).

Utöver läkarintyg krävs i regel en utförlig dokumentation av den enskildes situation och behov av förvaltare. Dokumentationen kan utgöras av en utförlig social utredning som beskriver den enskildes problematik, yttranden från personer i den enskildes professionella nätverk och anhöriga, utdrag från kronofogden, ekonomiska redogörelser etc.

Ansökan kan göras av huvudmannen eller av dennes nära anhöriga alternativt kan socialtjänsten göra en anmälan om behov. Ansökan ska innehålla en utredning som visar varför förvaltarskap behövs, läkarintyg för förvaltarskap samt personbevis. Om någon blir föreslagen som förvaltare ska denne bekräfta sitt åtagande. Överförmyndarnämnden prövar den föreslagne förvaltarens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten.

Överförmyndarenheten kan också föreslå förvaltare. Den som förvaltarskapet gäller får därefter ett rättegångsbiträde och ärendet prövas sedan i tingsrätten.

Ansökan från huvudmannen eller anhöriga skickas till tingsrätten. 

Anmälan från hälso- och sjukvård och socialtjänst skickas till överförmyndarenheten.

Omprövning av förvaltarskap

Överförmyndarenheten är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap för att avgöra om förvaltarskapet ska kvarstå. I vissa fall kan förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltarskapet bör upphöra helt, eller ersättas med ett godmanskap, medan det i andra fall är nödvändigt att förvaltarskapet kvarstår. Tingsrätten beslutar om upphörande av förvaltarskap.

Vad kostar det?

En förvaltare har rätt till skäligt arvode. Det går inte att på förhand fastställa hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

  • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
  • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
  • Antalet insatser under året.
  • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen (den som har förvaltare) betalar arvodet till sin ställföreträdare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Ale kommun arvodet till förvaltaren. Ale kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

  • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
  • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.

I de fall huvudmannen själv ska betala arvodet finns många gånger möjlighet att hos Försäkringskassan ansöka om handikappsersättning, som då täcker kostnaden för arvodet.

Kontakt

Överförmyndarhandläggare


Annika Bengtsson
Telefon: 0303-70 37 06

Jenny Mantash
Telefon: 0303-70 32 68

E-post: overformyndare@ale.se

Vi nås säkrast följande tider:
Måndagar och tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 10.45-12.00

Om vi inte svarar går det alltid att lämna ett meddelande.


Självservice

  1. -tjänster, blanketterAnsökan och andra blanketterlänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-08-26