Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Nätverkslaget

I Ale kommun har vi ett Nätverkslag som arbetar med nätverksmöten (möten med professionell mötesledning) kring barn och unga i åldern 0 - 20 år.

Ett barn eller en ungdom som är i behov av stöd från flera verksamheter möter ofta många olika människor i olika yrkesroller. Det är inte självklart att dessa träffas, utbyter information och skapar en gemensam bild av situationen eller vilka insatser som behövs. Då kan Nätverkslaget ordna ett så kallat nätverksmöte.

Med stöd av Nätverkslaget bjuder den som behöver hjälp in personer som är viktiga för denne. Ett möte med Nätverkslaget kan handla om att avlasta barnet/den unga och dennes familj från besök hos olika verksamheter, men också om att skapa en gemensam bild av situationen, att dela kunskaper och samordna insatser.

Målgrupp

Målgruppen för Nätverkslaget är barn och unga 0-20 år i behov av samordnade insatser och kompetens från flera olika verksamheter. Inom målgruppen finns stor spridning vad gäller problem och därmed behov av insatser. För barnet/ungdomen är det en rättighet att mötas med resurser utifrån sina behov.

Barn och unga som har insatser från både kommun och region bjuds in till Västbusmöte istället för Nätverksmöte.

Syfte

Ett nätverksmöte innebär att barnet/den unga tillsammans med andra viktiga personer i sitt nätverk samlas för att få nya perspektiv och hitta olika lösningar för att gå vidare. På nätverksmötet kan till exempel familjemedlemmar, vänner och personer från skolan eller socialtjänsten, och andra som träffar barnet i sitt arbete vara med. 

Syftet med nätverksmöte är att få en gemensam helhetsbild och hållbara lösningar genom att tillsammans diskutera den aktuella situationen, klargöra barnets och familjens resurser och behov, koppla resurser till behoven samt tydliggöra ansvarsområden.

Nätverkslaget består av personer anställda i kommunen med utbildning i att hålla i denna typ av möten. De hjälper till att förbereda mötet och vilka personer som ska bjudas in.

Hur går det till?

Vårdnadshavare och alla som arbetar med barn och unga inom kommun och region i Västra Götalands län kan kalla till Västbusmöte eller Nätverksmöte efter samtycke från vårdnadshavare.

Därefter träffar nätverksledare tillsammans vårdnadshavare och barnet/den unga. Sedan bjuds aktuella personer bjuds in till ett Västbusmöte eller Nätverksmöte. Vid ett Västbusmöte skrivs en samlad individuell plan (SIP) som efter godkännande av vårdnadshavare skickas ut till de som deltagit på mötet

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den