Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Försörjningsstöd (socialbidrag)

Försörjningsstöd är det som förr kallades för socialbidrag och är ett ekonomiskt bistånd som kan vara ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Den senaste tiden har kommunen mottagit flera förfrågningar om försörjningsstöd för att betala elräkningar. Generellt sett ger inte kommunen ekonomiskt bistånd för att betala din elräkning. Se nedan för mer information.

Innehåll​

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

Eftersom försörjningsstödet är inkomstprövat måste individ- och familjeomsorgen göra en utredning. För att vi ska kunna betala ut försörjningsstöd måste du ha ett faktiskt behov av ekonomisk hjälp. Dessutom måste alla andra möjligheter för dig att klara din försörjning vara uttömda.

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv. Socialtjänstlagen betonar ditt eget ansvar för din situation.

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

För att individ- och familjeomsorgen ska kunna bevilja ekonomisk hjälp måste du själv också efter förmåga göra vad du kan för att försörja dig. Detta innebär bland annat att:

 • om du är arbetslös ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen vid arbetslöshetens början. Du ska aktivt söka arbete och du måste ta lämpligt arbete. Om du inte kan söka vissa arbeten av medicinska skäl ska en läkare intyga detta.
 • I samband med att du får beviljat försörjningsstöd kommer du också att få träffa en arbetsmarknadscoach för en inleda arbetsmarknadsplanering för att du så snabbt som möjligt ska komma i egen försörjning.

 • om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN.
 • du ska söka alla bidrag som du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd och sjukersättning. På Försäkringskassan kan du få mer information och hjälp med hur du söker de här bidragen och ersättningarna.
 • du har en skyldighet att ansöka om andra bidrag till exempel A-kassa och ALFA.
 • om du separerar ska du och din partner planera för hur ni ekonomiskt ska hantera separationen. Om ni har barn ansvarar du för att underhåll eller underhållsstöd fastställs om barnen bor hos dig på hel- eller deltid.
 • i första hand använda sparkapital till din försörjning eller sälja sådana tillgångar till exempel dyrbara kapitalvaror för att därigenom bidra till din försörjning. Även din bil ses som en sådan tillgång om du inte behöver den för ditt arbete eller på grund av funktionshinder eller sjukdom.
 • sammanboende, gifta eller registrerade partners ska i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

Vilken ekonomisk hjälp kan jag få?

Försörjningsstödet ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och tv-avgift

Du får också pengar till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. Du kan också få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon efter särskild prövning.

Kan jag få ekonomisk hjälp att betala min elräkning?

Den senaste tiden har kommunen mottagit flera förfrågningar om försörjningsstöd för att betala elräkningar. Generellt sett ger inte kommunen ekonomiskt bistånd för att betala din elräkning. I regel kan du inte heller låna pengar från kommunen för att betala din elräkning.

För att vara behörig att få försörjningsstöd ska du ha ekonomiska svårigheter och ha uttömt alla andra möjligheter för din försörjning.

Om du har problem med skulder kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare Länk till annan webbplats. för gratis rådgivning. Du kan också söka anstånd hos ditt elbolag att skjuta fram förfallodatumet för betalning av din elräkning.

Hur mycket kan jag få hjälp med?

Det finns en riksnorm för försörjningsstöd som gäller för alla kommuner i Sverige. Normen justeras av regeringen varje år. När kommunen räknar ut hur mycket du ska få i försörjningsstöd räknar vi ihop hushållets alla inkomster och jämför med riksnormen. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du få försörjningsstöd.

 1. Riksnormen för försörjningsstöd Länk till annan webbplats.
 2. Provberäkning av försörjningsstöd Länk till annan webbplats.

Hur söker jag försörjningsstöd?

För att ansöka om försörjningsstöd första gången behöver du ringa Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00. Detta kan du göra måndag-fredag kl.8.30-9.30.


Kontaktcenter kommer ge dig kontakt med en socialsekreterare som gör en preliminär bedömning om din rätt till försörjningsstöd. Du kommer sedan att kallas till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning och en planering för hur du ska kunna försörja dig själv.


Du får information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen ska kunna genomföras.

Vad ska jag ta med mig vid besöket?

När du kommer till ett första besök hos en socialsekreterare ska du ta med dig:

 • legitimation
 • hyreskontrakt och hyresavi alternativt uppgifter om lån och andra kostnader för boendet om du bor i egen fastighet eller bostadsrätt.
 • specifikation av samtliga inkomster för de tre senaste månaderna, till exempel lönebesked, barnbidrag, bostadsbidrag, pension.
 • kopia av senaste självdeklaration.
 • uppgifter om tillgångar i form av bil, bankmedel, fastighet eller annat.
 • kvitton på betalda hyror och andra räkningar.
 • eventuellt besökskort från arbetsförmedlingen.
 • andra uppgifter som kan vara viktiga, till exempel anställningsbevis, läkarintyg med mera.
 • uppehålls- och arbetstillstånd om du inte är svensk medborgare.

I samband med utredningen har individ- och familjeomsorgen möjlighet att få uppgifter från arbetslöshetskassa och försäkringskassa. Dessutom görs kontroll hos offentliga register bland annat fordonsregister och patent- och registreringsverket. Du har alltid rätt att ansöka om försörjningsstöd och få din ansökan prövad.

Måste jag betala tillbaka det försörjningsstöd jag fått?

Ja, om du får försörjningsstöd för samma period som du samtidigt sökt annat bidrag till exempel underhållsstöd, pension eller bostadsbidrag, kan det försörjningsstöd du fått återkrävas.

Om du lämnat felaktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter om inkomster eller tillgångar så att du fått mer försörjningsstöd än du haft rätt till blir du skyldig att återbetala försörjningsstödet. I sådana fall riskerar du också en polisanmälan enligt bidragsbrottslagen.

Lämna ditt samtycke

Ditt samtycke är nödvändigt för att individ- och familjeomsorgen ska kunna ta kontakt med andra myndigheter. För individ- och familjeomsorgen gäller sekretess i förhållande till andra myndigheter och enskilda personer.

Har du inte styrkt dina uppgifter eller lämnat samtycke försvårar eller förhindrar det för socialsekreteraren att genomföra utredningen. Du kan då riskera att få avslag på din ansökan om ekonomisk hjälp.

Beslut och utbetalning

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om försörjningsstöd. Nämnden är en politiskt tillsatt grupp som har ansvaret för individ- och familjeomsorgen i Ale kommun. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har överlämnat viss del av rätten att besluta om försörjningsstöd och annat bistånd till olika tjänstemän i Sektor arbete, trygghet och omsorg. Som regel fattas inga beslut vid ditt första besök. Din ansökan behandlas skyndsamt och därefter fattar utredande socialsekreterare beslut.

Arbetsutskottet för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden fattar vissa beslut om ekonomisk hjälp. Arbetsutskottet för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder var fjärde vecka.

Försörjningsstöd beviljas normalt för en månad i taget och därefter får du göra ny ansökan.  Försörjningsstödet betalas ut via ditt bankkonto. Det tar därför upp till tre vardagar efter en utbetalning innan summan finns på ditt bankkonto.

Överklaga ett beslut

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut om du inte beviljats den hjälp du ansökt om. Av beslutet ska framgå varför du inte beviljats den hjälp du har sökt. Du har också rätt att få en besvärshänvisning där du kan läsa hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut om ekonomisk hjälp (eller bistånd som det också kallas) enligt 4 kap 1 och 3 §§ socialtjänstlagen har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten i Göteborg senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Besvärsskrivelsen (ditt överklagande) skickas till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som därefter gör en ny bedömning av ärendet. Om nämnden inte finner några skäl att ändra beslutet skickas besvärsskrivelsen vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Förvaltningsrätten i Göteborg gör en egen prövning och meddelar den som överklagat samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden sitt beslut. Prövningen hos förvaltningsrätten i Göteborg kan ta några veckor upp till ett par månader.

Sekretess

Att du får försörjningsstöd eller annat bistånd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagda uppgifter enligt sekretesslagen 7 kap § 4. All personal på Sektor arbete, trygghet och omsorg har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Du själv har naturligtvis rätt att läsa alla anteckningar om dig och att lämna synpunkter på den utredning som görs om dina ekonomiska och andra förhållanden som kan påverka beslutet.

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Hitta hit
Individ- och familjeomsorgen
Ale torg 7, Nödinge
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den