Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och avgifter

Från och med 2002-07-01 beslutade riksdagen om att införa en högsta avgift som kommunerna får ta ut för omvårdnad, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård.

Avgifter för 2021

För år 2021 är den högsta avgiften för äldreomsorg 2 139 kr/månad.
Utöver detta belopp kan det tillkomma kostnader för kost, hushållsel och hyra på särskilt boende.

Vidare infördes begreppet förbehållsbelopp, det vill säga det belopp som du har rätt att behålla av dina egna medel innan avgiften tas ut.
För att räkna ut ditt förbehållsbelopp summeras din boendekostnad och ett så kallat minimibelopp.

Regeringen beslutar årligen om nivån på minimibeloppet.
Minimibeloppet ska täcka utgifter för mat, hushållskostnader samt personliga behov inklusive läkarvård och medicin.

För 2021 är minimibeloppet:

                                Ensamstående             Gift/sambo
Över 65 år            5 373 kr                           4 540 kr
Under 65 år          5 910 kr                           4 994 kr

Kommunen kan i vissa fall fastställa ett lägre minimibelopp i de fall en kostnad som minimibeloppet avser täcka, till exempel om el ingår i hyran.

Minimibeloppet kan höjas om du av särskilda skäl har ett varaktigt (över 6 månader) personligt behov som är större än normalfallet. Sådant skäl kan exempelvis vara kostnad för god man. Kostnaden ska överstiga 200 kr/månad.

Högsta avgiftsutrymme utgör underlag för beräkning av avgifterna.

Ditt avgiftsutrymme beräknas enligt följande:

     Summa nettoinkomster
   - Förbehållsbeloppet
——————————————
   =  Avgiftsutrymme

Avgifter 2021

Omsorgsavgift

Debiteras för hemtjänstinsatser samt på särskilt boende. Avgiften beräknas utifrån det individuella avgiftsutrymmet. Ale kommun tillämpar timtaxa för hemtjänst som från och med 2021-02-01 fastställs till 346 kronor i timman. Avgiften beräknas på utförd tid.

För särskilt boende debiteras hela det individuella avgiftsutrymmet för omsorgstagaren.

Hemsjukvård/rehabiliterande insatser

Endast en avgift tas ut för insatser av antingen kommunsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Om du betalar omvårdnadsavgift i form av hemtjänst utgår ingen avgift för denna insats. Avgiften är 312 kr/månad.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 262 kr/månad. Om man delar ett boende med make/maka eller sambo betalar var enskild person 131 kronor per månad (262 kronor för hela hushållet).

Tillfälligt boende/växelboende

Avgiften för tillfälligt boende/växelboende är 70 kr/dygn (ingår i maxtaxan)
samt 100 kr/dag för kost.

Kost    

Avgift för kost på särskilt boende är 3 492 kr/månad.

Vid deltagande i dagverksamhet Eken betalas 68 kr för kost.

Särskilt boende

Hygienpaket på särskilt boende kostar 370 kr/månad.

Avgiftsreducering

Insatserna hemsjukvård, rehabiliterande insatser samt trygghetslarm ses som abonnemang och reducering p g a frånvaro medges ej.

Särskilt boende

Vid frånvaro från särskilt boende reduceras kostnad för kost och omvårdnadsavgiften från och med första dagens frånvaro.

Hemtjänst

Vid sjukhusvistelse reduceras kostnad från dag 1 för de personer som har daglig hjälp.

För de personer som vistats på sjukhus men inte har daglig hjälp reduceras kostnad från och med dag 8.

Inkomstuppgift

För att Ale kommun skall kunna fastställa din omsorgsavgift ska en inkomstuppgift lämnas årligen. Det är viktigt att fylla i även boendekostnad för att beräkningen av avgiften skall bli korrekt.

Gifta par beräknas som samtaxerade, båda ska lämna sina inkomstuppgifter. För att vi ska kunna göra prövning av eventuell reducering av avgiften är det viktigt att du sökt bostadstillägg (BTP). Får du avslag på BTP, vill vi att du meddelar oss detta.

Ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten. För mer information om bostadstillägg och ansökan klicka här Länk till annan webbplats..

Rätt att överklaga

Avgiftsbesluten kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Hur du överklagar framgår av ditt avgiftsbeslut.

Ytterligare upplysningar

Om du har frågor är du välkommen att ringa Ale kommun Kontaktcenter på tel 0303-70 30 00.

Kontakt

 

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare utreder och beslutar om avgifter som är kopplade till vissa insatser.

Telefontider: mån, ons, fre klockan 09.00-12.00


Du når samtliga handläggare via kontaktcenter:
Telefon: 0303-70 30 00

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den