Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik som utförs med mindre fordon, en kompletterande kollektiv transportform.

 

Funktionshinder kan berättiga till färdtjänst

Enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) Länk till annan webbplats. kan du få färdtjänst när du är folkbokförd i Ale kommun och du på grund av ett funktionshinder av varaktig karaktär inte utan väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Funktionshindret ska bedömas kvarstå i minst tre månader.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas.

Ansökan om färdtjänst

Skriftlig ansökan ska lämnas in och ett läkarutlåtande kan ofta behövas för att styrka din funktionsnedsättning. Tänk på att bifoga läkarutlåtandet i samband med ansökan för en snabbare handläggningstid. Även hembesök kan bli aktuellt.

Beslut

När din kompletta ansökan har kommit in till socialsekreteraren som handlägger ansökan kan det ta ca 6-8 veckor innan beslut tas. Socialsekreteraren gör en bedömning om du har rätt till färdtjänst enligt de kriterier som anges i lag om färdtjänst och utifrån gällande rättspraxis.

Ett skriftligt beslut på ansökan skickas hem till dig med posten. Tillstånd är i regel tidsbegränsat och omprövas efter viss tid.

Vid avslag på ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar bifogas avslagsbeslutet.

Omprövning av färdtjänsttillstånd

När ditt beslut om färdtjänsttillstånd löper ut måste du ta kontakt med socialsekreteraren i god tid för omprövning. Ett nytt läkarutlåtande för färdtjänst ska bifogas på socialsekreterarens begäran.

Då behovet förändras eller upphör

Det är viktigt att ditt färdtjänsttillstånd innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga uppgifter i tillståndet kan innebära att din resa blir felaktigt planerad. Kontakta socialsekreteraren omgående om förutsättningarna för färdtjänst förändras på grund av till exempel ändrat hälsotillstånd eller behov av hjälpmedel. Det ytterst viktigt att du meddelar om du byter adress.

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst.

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken. Läs mer om reshjälpskortet. Länk till annan webbplats.

Resor i annan kommun

Om du ska resa inom en annan kommun utanför Ale kommuns färdtjänstområde kan du utnyttja din färdtjänst även där. Med detta menas resor utanför Västra Götalandsregionen. Kontakta Ale kommun för ansökan.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder får fördyrade resekostnader för resor mellan Ale kommun till en kommun utanför Västra Götalandsregionen.


Kontakt

Färdtjänst handläggs av Biståndsenheten

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: fardtjanst@ale.se

Postadress
Biståndsenheten
Ale kommun
449 80 Alafors

Sidan kontrollerades av:

den