Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vilket stöd kan man få?

Här hittar du information om var du kan vända dig för att få stöd och hjälp vid demens. I spalten relaterad information hittar du mer specialiserad information om relaterade ämnen.

Fotografi på jordbruk

Vart vänder jag mig?

Om du, eller någon närstående, har problem med närminnet, vänd dig i första hand till din läkare på din vårdcentral för att utreda orsaken till glömskan. Om utredningen visar att du har en demenssjukdom kan du be din läkare att kontakta kommunens biståndsenhet. Socialsekreteraren på biståndsenheten tar därefter kontakt med dig för att informera om kommunens möjligheter till stöd, råd och hjälp.

Kommunens socialtjänst ska vidare kunna erbjuda anhöriga avlösning, exempelvis i hemmet eller i form av särskilt boende eller dagverksamhet. Den anhöriga kan då avlastas och få egen tid.

Insatser som kan erbjudas

• Trygghetsskapande insatser
• Dagverksamhet
• Avlösning i hemmet
• Hemtjänst
• Tillfälligt boende/växelboende
• Särskilt boende
Ovanstående insatser kräver ansökan och biståndsbeslut enligt
Socialtjänstlagen, SoL.


• Personlig assistent kan vara aktuellt för personer under 65 år enligt Lagen om Stöd och Service, LSS.
För hjälp med ansökan, enligt SoL och LSS, vänder du dig till
Biståndsenhetens socialsekreterare.


• Färdtjänst ansöker du om hos kommunens färdtjänsthandläggare. Läkarintyg fordras.

Ekonomiska frågor

Kontakta kontaktcenter i kommunen eller Försäkringskassan vid frågor gällande kostnader för stöd och boende inom kommunen. Gällande frågor om kostnader så kan en kontakt tas med avgiftshandläggaren i kommunen. 

Råd och stöd

Den som har demens behöver ofta mycket hjälp för att klara av sitt dagliga liv. Därför bör planeringen av vård och omsorg påbörjas så snart diagnosen har fastställts.

Det kan vara påfrestande att vara närstående och du kan känna sorg och ilska. Som närstående kan du behöva mycket stöd i din uppgift att hjälpa till. I kommunen har vi ett anhörigstöd för närstående till personer som har en demenssjukdom. Anhörigstödet informerar om de kommunala resurser som finns samt kan fungera som samtalsstöd.

Detta kan ske i form av enskilda samtal - telefonsamtal eller besök - för person med minnesproblem/demenssjukdom och/eller anhörig/närstående.

Hemsjukvård

När det uppstår problem med att själv ta sig till sin vårdcentral kan det bli aktuellt med kommunal hemsjukvård. Hemsjukvården ansvarar för varaktig och planerad sjukvård i hemmet dygnet runt, inklusive läkemedelshantering.

Rehab

Rådgivning och utprovning av hjälpmedel vid minnesproblem och övriga
tekniska hjälpmedel görs av arbetsterapeut/fysioterapeut. Översyn för att anpassa hemmiljön.

Tandvårdsintyg

Tandvårdsreformen riktar sig till de personer som har stort omsorgsbehov. Med stort omsorgsbehov avses att man har tillsyn större delen av dygnet och/eller att man har omfattande behov av hjälp med sin personliga hygien. Inom kommunen har socialsekreterare och sjuksköterskor rätt att utfärda det intyg som ligger till grund för tandvårdsstödet.

Kontakt

Kontakta Ale kommuns kontaktcenter så hjälper de dig vidare till rätt enhet.

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Sidan kontrollerades av:

den