Länk till startsidan

Hur fungerar en kommun?

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att vi som medborgare kan vara med och påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen.

En del uppgifter är obligatoriska

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. 

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens "regering" och har ett övergripande ansvara för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för.

Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

För varje nämnd finns en förvaltning som består av anställda medarbetare. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är uppdelade i olika verksamhetsområden.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningarnas arbete leder mot de politiska målen. 

Politisk ordlista

Ajournera - Skjuta upp/avbryta ett möte till en senare tidpunkt.

Anslås - Senast på andra dagen efter justering ska uppgift om när protokollet justerats och var du kan hitta protokollet, läggas ut på kommunens officiella anslagstavla.

Arvode - Politiker får ett arvode i stället för lön.

Beredning - Förberedande behandling av ett ärende som man ska besluta om.

Bordlägga - Innebär att beslutet skjuts upp till ett kommande sammanträde och att inget ytterligare, till exempel en ny utredning, ska eller får tillföras ärende

Delegera - Uppdrag att överlåta arbete och beslut till någon annan.

Ersättare - En ersättare kallas in istället för ordinarie ledamot om denne inte kan närvara.

Föredragande - Föredragande förbereder och presenterar ärenden i fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

Föredragningslista - Dagordning för ett sammanträde. Här framgår vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning.

Förtroendevald - Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning - Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare (tjänstemän), som ej är politiskt anställda. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om, och förvaltningarna är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Handläggare - Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa - Föreslå, formell begäran.

Interpellation - Fråga som ställs i kommunfullmäktige för muntligt eller skriftligt svar.

Justering - Slutligt godkännande av hur ett protokoll eller annat dokument ska formuleras.

Kommunalskatt - En skatt som tas ut av kommuner och regioner i den kommun man är mantalsskriven i. Den är en proportionell inkomstskatt.

Ledamot - Kallas den som tilldelats ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ.

Mandat - Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Motion - Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Nämnd - Består av politiskt valda förtroendemän. Kan även kallas styrelse. I Härryda kommun är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för all verksamhet.

Presidium - Ett presidium utgörs av den som är ordinarie ordförande och den eller de som är vice ordförande i en förening, sammanträde eller annan organiserad grupp av människor.

Proportionell - Avpassad. Till exempel ett valsystem där antalet representanter från varje parti (eller motsvarande) återspeglar antalet röster partiet fått.

Proposition - Under sammanträdet måste varje yrkande och förslag som kommit fram tas ställning till. Ordföranden lägger därför fram förslag till beslut, det som kallas för att ställa proposition på yrkandena.

Protokoll - Skriftlig redogörelse av vad som sagts och beslutats under ett sammanträde.

Remiss - Begäran om att få synpunkter på ett förslag. Utredningar och förslag skickas ut inför ett sammanträde till olika instanser för att höra vad de tycker om förslagen.

Reservation - Den ledamot som inte vill ta ansvar för ett beslut som nämnden fattat kan reservera sig från beslutet, dvs uttrycka en annan uppfattning.

Röstlängd - Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt - Rösträtt har svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Skrivelse - Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Särskilt yttrande - Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Tjänsteutlåtande - Framtaget underlag och förslag till beslut från tjänstepersoner till nämnden. I tjänsteutlåtandet går man igenom ärendet i detalj. Bland annat vad det är för lagkrav som gäller. Vad det innebär för kostnader och eventuella risker. Tjänsteutlåtandet ska också redogöra för alternativa sätt att hantera frågan, samt en analys över varför man bör besluta enligt förslaget. Detta för att de förtroendevalda ska få all relevant information inför att de går till beslut i ärendet. 

Valkrets - Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering - Omröstning

Återremiss - Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Fördjupning

Om kommuner, landsting och regioner, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen