Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Informationsmöte om detaljplan Backa 1:13 23 februari

Välkommen på digitalt informationsmöte om den planerade nybyggnationen Backa 1:13 söder om Nödinge. Mötet hålls 23 februari kl 17.00-18.00.

Mötet handlar om detaljplanen för området Backa 1:13, som ligger söder om Nödinge i anslutning till golfbanan, 1-2 kilometer från pendeltågsstationen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 500-600 nya bostäder, både småhus och flerbostadshus, och en förskola. Planens syfte är också att värna befintliga natur- och kulturvärden liksom förutsättningarna för rekreation och friluftsliv.

Digitalt informationsmöte

Mötet hålls onsdag 23 februari kl 17.00 -18.00. På mötet presenteras planförslaget och därefter följer en frågestund.

Anmälan skickas till plan@ale.se. En länk till mötet kommer att skickas ut dagarna innan mötet.

Granskning

Mellan 9 februari och 9 mars kan du se förslaget fysiskt här:

  • Kommunhuset i Alafors, våning 3
  • Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg
  • Nödinge bibliotek, Ale Kulturrum

Synpunkter

Synpunkter framförs skriftligt senast den 9 mars 2022 till:

  • Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad, 449 80 Alafors
    eller till
  • plan@ale.se, ange Detaljplan Backa 1:13 i ämnesraden

När du lämnar synpunkter behöver vi din adress, alternativt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna avgöra om du är sakägare.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Infobrev Pdf, 711 kB.
Protokoll SBN §10, 2022-01-19 Pdf, 373 kB.
Planbeskrivning 2022-01-19 Pdf, 8 MB.
Plankarta del 1, 2022-01-19 Pdf, 1 MB.
Plankarta del 2, 2022-01-19 Pdf, 11 MB.
Illustrationskarta 2021-10-21 Pdf, 5 MB.
Samrådsredogörelse 2022-01-19 Pdf, 421 kB.
Behovsbedömning 2014-01-31 Pdf, 293 kB.

Utredningar

PM Geoteknisk utredning 2013-03-14 rev.F 2020-12-14 Pdf, 44 MB.
MUR Geoteknisk utredning 2020-08-27 Pdf, 9 MB.
Geoteknisk utredning - förtydligande gällande avschaktning 2020-12-11 Pdf, 3 MB.
Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning 2018-06-07 Pdf, 17 MB.
Miljöteknisk markundersökning av bullervall inom Backa 1:8 2021-01-07 Pdf, 5 MB.
Bullerutredning 2015-09-23 rev. 2021-09-13 Pdf, 3 MB.
Kulturhistorisk utredning - Denofaområdet Pdf, 6 MB.
Kompletterande Trafikutredning 2020-11-13 Pdf, 6 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2021-10-27 Pdf, 4 MB.
VA- och dagvattenutredning 2015-10-27 rev. 2021-10-21 Pdf, 10 MB.
Lokaliseringsstudie - jordbruksmark 2021-09-01 Pdf, 15 MB.
Biotopkartering och åtgärdsförslag i ett delområde av Lodingebäcken 2017-03-21 Pdf, 2 MB.
Kompensationsåtgärder för biotopskyddsobjekt rapport 2021:409 Pdf, 2 MB.
Naturvärdesinventering 2021 Pdf, 14 MB.
Översiktlig naturinventering 2011 Pdf, 5 MB.
Översiktlig naturinventering 2008 Pdf, 487 kB.
Groddjursinventering Backa 2021-08-26 Pdf, 2 MB.
Inventering av fladdermöss i Nödinge 2021-09-23 Pdf, 4 MB.
Kräldjursinventering vid Lodingebäcken 2018-03-13 Pdf, 3 MB.
Häckfågelinventering vid Lodingebäcken 2018-01-25 Pdf, 4 MB.
Hasselsnoksmiljöer 2017-04-06 Pdf, 3 MB.
Inventering av större vattensalamander och åkergroda 2018-2019 2020-02-14 Pdf, 572 kB.
Grodinventering 2012-05-11 Pdf, 554 kB.
Arkeologisk förundersökning L1965:9007 2021-09-24 Pdf, 851 kB.
Arkeologisk förundersökning L1960:9546 2021-09-24 Pdf, 650 kB.
Kompletterande arkeologisk förundersökning 2013:14 2017-10-01 Pdf, 432 kB.
Arkeologisk rapport 2015:9 Pdf, 2 MB.
Arkeologisk rapport 2013:14 Pdf, 2 MB.
Arkeologisk rapport 2012:19 Pdf, 690 kB.
Arkeologisk rapport 2012:5 Pdf, 1 MB.
Arkeologisk rapport 2008:20 Pdf, 2 MB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den