Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad:

Ale kommun ställer ut förslag till nya avfallsföreskrifter

Varje kommun ska enligt miljöbalken och avfallsförordningen ha en
renhållningsordning. I renhållningsordningen ingår kommunens föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. 

Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering innehåller bestämmelser om det avfall som uppkommer i kommunen. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till renhållningen enligt de bestämmelser som anges i föreskrifterna.

Avfallsplan

En avfallsplan redovisar dagsläget, framtidsmålen samt vilka åtgärder som planeras för att minska avfallets mängd och farlighet. Under hösten 2020 antogs en gemensam avfallsplan Länk till annan webbplats. tillsammans med Göteborgsregionens 13 kommuner. Avfallsplanen gäller fram till år 2030.

Förslag till nya avfallsföreskrifter

Under hösten 2020 antogs en ny gemensam avfallsplan framtagen av Göteborgsregionens tretton kommuner. Ale kommuns föreskrifter om avfallshantering behöver därför uppdateras. Du kan ta del av det nya förslaget i sin helhet på ale.se/avfall under perioden 2021-04-15 till 2021-05-13. Om du har synpunkter på förslaget kan du skicka in dem till oss via e-post: renhallning@ale.se.

De större förändringarna som föreslås är:

 • Definitionen av hushållsavfall har ändrats till kommunalt avfall. Detta har gjorts för att vara i linje med definitionen som används för statistiska ändamål av Eurostat och OECD. Den nya definitionen är genomförd i svensk rätt genom ändringen i 15 kap. 3 § miljöbalken (prop. 2019/20:156). Författningsändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020.
 • Bilaga 1 som tjänar som vägledning för kommunens sortering av olika avfallsslag har tagits bort som bilaga och föreslås vara ett friliggande dokument kallat "Vägledning för sortering av olika avfallsslag i Ale kommun". Denna vägledning är en sammanfattning av den lagstiftning och de myndighetsbeslut som finns gällande hur olika avfallsslag ska sorteras. Beslut om förändring i vägledningen föreslås tas av samhällsbyggnadsnämnden vid ändrad lagstiftning eller nya myndighetsbeslut
 • Hemkompostering och hämtningsintervall meddelas skriftligt till Renhållningsenheten, i stället för anmälan eller ansökan enligt delegeringsordningen, för att underlätta för medborgarna. För månadshämtning och kvartalshämtning är krav att man har 140l restavfallskärl för en- och tvåbostadshus.
 • Möjlighet att anmäla kompostering på annat omhändertagande sätt än i isolerad skadedjurssäker behållare på så sätt får medborgaren möjlighet att tex få egenbyggda komposter eller tex Bokashi godkända.
 • Vid uppehåll av hämtning ska skriftlig ansökan ska lämnas till Renhållningsenheten senast sex veckor före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgiften i abonnemanget uttas alltid.
 • Döda små sällskapsdjur som hundar, katter och andra små sällskapsdjur är tillåtet att gräva ner på den egna fastigheten om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Tidigare behövdes tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Fettavskiljare behöver tömmas minst 4 gånger per år, tidigare så ofta som erfordras för att upprätthålla en god funktion.
 • Fettavskiljare ska placeras i separat utrymme med god ventilation. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel förbereds eller förvaras.
 • En fosforfälla som töms mer sällan än vartannat år klassas ej som kommunalt avfall enligt gällande definition av kommunalt avfall.
 • Användning av avfall från fosforfällor eller urin som jordförbättringsmedel i eget eller närboendes jordbruk kan medges efter ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Då nytt insamlingssystem infördes under 2018-2019 togs säckhanteringen bort och föreskrifterna har därför uppdaterats enligt gällande insamlingssystem som finns i kommunen.
 • I avfallsutrymmen mäts avståndet från avfallsutrymmets mittpunkt till angöringsplats för hämtningsfordon.
 • I bilaga 2 har avfallsutrymmet kompletterats med en bild på hur avfallsutrymmet bör se ut enligt Avfall Sveriges rekommendationer. Här visas avstånd mellan kärl, hur avbärarlist ska sitta, att dörr ska vara utformad med uppställningssannordning och skyddsplåt på insidan samt kärlens placering i utrymmet.
 • Vid förändring eller nybyggnation får avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och tömningspunkt inte överstiga 10m såvida inte särskilda skäl föreligger. (slam)

Det nya förslaget ställs ut till allmänheten under perioden 2021-04-15 till 2021-05-13.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hit Länk till annan webbplats.

Sidan skapades av:

den