Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna
OBS! Den här nyheten kan vara gammal och kanske inte längre är aktuell.

Publicerad: 2017-09-04 13.08

Vårens betyg och skolinspektioner bådar gott för skolans framtid i Ale

Jörgen Wiklund/Scandinav Bildbyrå

Skolinspektionen har genomfört sin regelbundna tillsyn av förskola och skola i Ale.  Stora och viktiga delar är helt utan kritik. Vårens betyg är bättre för både sexor och nior.

- Vi har en mer väl fungerande verksamhet än tidigare. Det syns i årets betygsresultat som ytterligare har förbättrats, säger Joakim Östling, verksamhetschef grundskola. 

Alla verksamheter från förskola till Komvux har granskats utifrån kommunens ansvar. I Skolinspektionens beslut framgår att stora viktiga delar är helt utan kritik – så som hela verksamheterna förskola och fritidshem samt stora viktiga delar av grundskolans arbete som kvalitetsarbete och arbetet mot kränkande behandling.

Fyra skolenheter valdes också ut till granskning, Aroseniusskolan, Himlaskolan, Ale gymnasium och särskolan. För Aroseniusskolan gick det mycket bra medan det för övriga framkom några brister att rätta till. Under hösten kommer sektor utbildning, kultur och fritid att arbeta intensivt med dessa och räknar efter jul med att ha grönt ljus i alla avseenden.

- All vår personal har gjort ett fantastiskt arbete i detta men även förutsättningarna från vår utbildningsnämnd som både tillsammans och med oss har valt att arbeta långsiktigt och gemensamt i viktiga frågor, säger Åsa Ericson, utvecklingschef för sektor Utbildning, kultur och fritid.

Bättre betyg för sexor och nior

Betygen har gått kraftigt upp för förra årets sexor i andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen, förbättring från 79,6% till 85,5%. Rikssnittet var vid senaste mätningen 79,2%.

Förra årets nior har förbättrat resultaten inom alla områden som undersökts; meritvärde (2017: 208,7, 2016: 201, 2) behörighet till gymnasiet (2017: 79,9%, 2016: 78,1%) och mål i alla ämnen (2017: 69,3%, 2016: 66,2%) Resultatbilden för förra årets nior var dock lägre än rikssnittet vid senaste mätningen 2016.

Mest glädjande är att nuvarande årskurs 9 har en mycket kraftig uppgång i betygsresultat våren 2017 jämfört med årskurs 8 tidigare år. Därför är prognosen att nuvarande nior kommer att vara tydligt bättre än rikssnittet gällande både behörighet gymnasiet och kunskapskraven i alla ämnen våren 2018. Även meritvärdet från och med nuvarande årskurs 9 prognosticeras vara bättre än rikssnittet.

- Jag är glad att vårt målmedvetna arbete för att förbättra skolan i Ale ger resultat. På huvudmannanivå ser vi det särskilt tydligt i skolinspektionens beslut. Men det absolut viktigaste arbetet sker i klassrummet och det ska vi aldrig glömma. Alla lärare och pedagoger gör ett fantastiskt jobb tillsammans med barnen. Nu fortsätter arbetet med att öka likvärdigheten och gymnasiebehörigheten, säger Elena Fridfelt (C), vice ordförande i utbildningsnämnden.

Överenskommelse om skolan

I Ale har de politiska partierna ett samarbete inom utbildningsområdet sedan 2012 med fokus att skolan är för viktig att använda som slagträ i den politiska debatten. Sverigedemokraterna och FIA ingår inte i överenskommelsen.

- Det långsiktiga arbetet med att förbättra den psykiskosociala arbetsmiljön tillsammans med arbetet att nå alla elever med tidiga insatser när de så behöver ger äntligen högre resultat. Det är via samarbetet inom skolöverenskommelsen vi kunnat styra verksamheten till detta. Jag vill tacka all personal och alla våra elever för detta resultat, både gällande resultatet av skolinspektionens tillsyn och framför allt betygsresultaten, säger Dennis Ljunggren (S), ordförande utbildningsnämnden.

- Det känns tryggt att ha fått ta del av de fina resultaten för våra elever i årskurs sex och nio, som motvikt till alla negativa skriverier om skolan från partier som inte ingår i skolöverenskommelsen. Nu fortsätter vi framåt med åtgärder som ska säkerställa en ännu bättre kvalitet på utbildningen, säger Rose-Marie Fihn (L), nämndledamot.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta hitlänk till annan webbplats

Sidan skapades av:

den 2017-09-04