Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad: 2020-03-27 13.08

Erbjuder du tjänster inom fotografering?

Foto: Anders Gustafsson/ Ale kommun

Vi söker efter ett gemensamt bildspråk som visar besökaren att detta är Ale och Göta Älvdalen och som bidrar på ett positivt sätt till att bygga ett varumärke för Besöksnäring i Ale.

Vi på Ale Näringsliv och LEADER-projektet besöksnäring i Ale bjuder in dig som arbetar som fotograf att lämna ditt erbjudande till vår direktupphandling av fotografering.

Besöksnäring i Ale är ett LEADER-projekt som stöttar alla som utvecklar Ale som Destination. Nu upphandlar vi tjänster inom fotografering för att stärka den digitala närvaron hos våra destinationer.

Alla erbjudanden som kommer till oss och som uppfyller kraven kommer att utvärderas för uppdraget.

Skicka in ditt anbud senast kl. 18.00 2020-04-08

Har du frågor? Kontakta Diana Olsson Waage på e-post diana.olsson-waage@ale.se.

Lämna ditt anbud

Kontaktuppgifter


Bifoga arbetsprover
Lämna tre arbetsprover - ett arbetsprov per område i JPEG-format på max 2 MB per foto


Jag garanterar att jag kan genomföra uppdraget inom perioden april-juni 2020 * (obligatorisk)
Jag garanterar att jag kan genomföra uppdraget inom perioden april-juni 2020


Nyttjanderätt: Har beställaren fri nyttjanderätt av fotografier? Alla bilder ska följa lagen om GDPR. * (obligatorisk)
Nyttjanderätt: Har beställaren fri nyttjanderätt av fotografier? Alla bilder ska följa lagen om GDPR.


Uppfylls formella krav för ekonomi och registrering? (Läs kravställning i anbudsunderlaget nedan) * (obligatorisk)
Uppfylls formella krav för ekonomi och registrering? (Läs kravställning i anbudsunderlaget nedan)


En direktupphandling är enklare än en upphandling. I Ale är varje enhet en egen inköpare. Det betyder att vi som jobbar på Ale Näringsliv får köpa in varor som vi behöver, så länge varan inte kostar mer än 100 000 kr, ex moms.

När vi direktupphandlar finns det inte något krav på hur många, eller hur få, vi får höra av oss till och be om ett erbjudande. En tumregel vi har är dock att fråga minst tre. Inför det här inköpet vill vi fråga alla som erbjuder fotografering i Ale!

Hur fungerar direktupphandling för dig som levererar?

När vi direktupphandlar så finns det inga krav på hur vi ska anlita dig. Ibland skickar vi e-post och ibland annonserar vi på sociala medier. För denna direktupphandling har vi tagit fram ett formulär där du snabbt och enkelt kan lämna ditt erbjudande till oss.

Läs mer om lagen om Direktupphandling (LOU)

Direktupphandling av fotografering till Besöksnäring i Ale

Upphandlande myndighet är Ale kommun 212000‐1439.

Upphandlande enhet är Näringslivsenheten och LEADER-projektet Besöksnäring i Ale

Uppdraget

Uppdraget avser fotografering inom tre olika områden, Destinationer, Bildbank och Vykort.

Vi söker efter ett gemensamt bildspråk som visar besökaren att detta är Ale och Göta Älvdalen och som bidrar på ett positivt sätt till att bygga ett varumärke för Besöksnäring i Ale. Alla fotografier ska produceras, levereras och faktureras under april, maj och juni 2020. Lämna tre arbetsprover - ett arbetsprov per område i JPEG-format på max 2 MB per foto

  • 20 Bilder på Destinationer inom Göta Älvdalen

Fotografering av 20 destinationer som utvecklar Ale som destination inom Göta Älvdalen. Uppdraget utförs enligt en lista över 20 destinationer. Dessa fotografier ska tydligt synliggöra en unik destination och reseanledning ex. genom att visa eventuell skylt med logotyp eller annan tydlig karakteristiska som identifierar och särskiljer destinationen från andra.

  • 40 Bilder till en Bildbank på temat Ale som destination

Bilder som på ett attraktivt sätt kan locka besökare att resa till Ale som destination genom att visa på våra naturvärden, lyfta vår rika historia och på andra sätt visa upp de reseanledningar vi har i Ale och Göta Älvdalen på ett inspirerande och säljande sätt. Dessa fotografier kan visa unika platser, tjänster och produkter men ska vara mer generella i sin karaktär och kunna användas brett av flertalet av våra aktörer inom besöksnäringen i sin marknadsföring.

  • 10 Bilder till Vykort för de som vandrar längs Pilgrimsleden Göta Älv

Pilgrimsleden Göta älv är en genuin och unik led med potential att bli enskilt största reseanledningen till Ale kommun och Göta Älvdalen. Med Lödöse som historisk knutpunkt kliver man rätt in i historien på natursköna leder med varierande utmaningar och fullpackat med bo, äta och göra destinationer längs vägen, etapp för etapp från Göteborg via Ale och Lilla Edet till Trollhättan och Vänersborg. Vykorten ska hjälpa till att etablera ett unikt varumärke för Besöksnäring i Ale och Pilgrimsleden Göta älv.

Kvalifikationer Fotograf

För att kvalificera att lämna anbud ska du kunna visa på lämplig bakgrund som fotograf och möjlighet att visa upp arbetsprover. Du ska kunna garantera kapacitet att genomföra och slutredovisa uppdraget under den planerade utsatta tiden från april till juni månad år 2020.

Anbudets giltighetstid

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i en (1) månad efter anbudstidens utgång.

Tjänsten

Pris

Priset kommer beräknas som Antal budgeterade timmar X angivet Timpris

  • Budgeterade timmar för uppdraget

Ange antalet budgeterade timmar för den person som ska utföra uppdraget

  • Timpris I timpriset ska samtliga kostnader ingå såsom resor, traktamenten, kopiering, efterbearbetning och hjälpmedel med mera

Pris ska lämnas exklusive lagstadgad mervärdesskatt

Ersättning

Betalning sker efter redovisning av resultat i överenskommelse mellan fotograf och beställare. Betalning ska ske inom 20 dagar efter utställd och godkänd faktura. Fakturering ska ske inom den utsatta uppdragstiden. Fakturan ska debitera avtalat pris plus lagstadgad mervärdesskatt.

Nyttjanderätt

Beställaren har fri nyttjanderätt av fotografier. Alla bilder ska följa lagen om GDPR.

Formella krav för ekonomi och registrering

Uteslutning av leverantör 1

Beställaren ska utesluta en leverantör om den får kännedom om att leverantören enligt en laga kraft vunnen dom gjort sig skyldig till viss ekonomisk brottslighet enligt 13 kap. 12§, LOU.

Uteslutning av leverantör 2

Beställaren får utesluta en leverantör om den får kännedom om att leverantören är försatt i konkurs eller likvidation eller att leverantören är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt en laga kraft vunnen dom, 13 kap 3 §, LOU.

Skatter och socialförsäkringsavgifter

Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende lagenligt ställda krav avseende inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter, innehav av F‐skattebevis samt registrering för mervärdesskatt.

Registrering

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller motsvarande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.

Kvalificering och utvärdering

Vi kommer bedöma samtliga kvalificerade anbud

Utvärdering

Anbuden kommer att utvärderas utifrån hur väl bildproverna möter våra förväntningar gällande bildspråk, säljande egenskaper och pris. De som bedömer bildspråk och säljande egenskaper är upphandlande enhet Näringslivsenheten i Ale kommun och våra två projekt Besöksnäring i Ale och Pilgrimsleden Göta Älv.

Antal poäng för arbetsprov kommer slås samman med antal poäng för pris. Den anbudslämnaren som erhåller högst utvärderingspoäng kommer att tilldelas uppdraget. Arbetsprov + Pris= poäng för utvärdering.

Vid stora avvikelser från medelvärdet i pris och/eller antal timmar kommer vi bedöma rimligheten i lämnade uppgifter. Kraftigt avvikande värden kan ge lägre bedömning på arbetsprovet. Vid detta fall kommer särskild information att gå ut till berörd part med möjlighet till en dialog och justering av värden.

Arbetsprov

Bedömning av poängvärde på arbetsprov kommer att göras utifrån bifogat material.

0 p (Godtagbar) = Leverantören redovisar bildspråk som möter efterfrågad tjänst, vilket bedöms medföra att leverantören kan erbjuda fotografiska produkter med godtagbar kvalitet.

5 000 p (Bra) = Leverantören redovisar bildspråk som visar en god förståelse för efterfrågad tjänst, vilket bedöms medföra att leverantören kan erbjuda fotografiska produkter med god kvalitet.

10 000 p (Mycket bra) = Leverantören redovisar mycket bra bildspråk som visar på en god förståelse för efterfrågad tjänst, vilket bedöms medföra att leverantören kan erbjuda fotografiska produkter med hög kvalitet.

20 000 p (Utmärkt) = Leverantören redovisar ett utmärkt bildspråk för efterfrågad tjänst, vilket bedöms medföra att leverantören kan erbjuda fotografiska produkter av högsta kvalitet.

Pris

Pris per timme gånger antal timmar för genomförande av uppdraget

0 p (alla anbud mellan Högsta och Tredje lägsta pris)

3 500 p (Tredje lägsta pris)

7 000 p (Näst lägsta pris)

10 000 p (Lägsta pris)

Beslut

Samtliga anbudslämnare kommer få beslut via den e-postadress som anges i detta anbudsformulär. Den leverantör som vinner anbudet kommer att kontrakteras.

Bakgrund

Under 2019-2020 har vi särskilt fokus på Besöksnäringen här på Näringslivsenheten. Syftet med LEADER-projektet Besöksnäring i Ale är att stärka dig som ska starta eller utveckla ett företag/förening inom turism i Ale. Satsningen är möjlig tack vare medel från EU:s landsbygdsfond. Projektet ska leda till nya företag, nya/bättre produkter och tjänster samt nya samarbeten mellan företag och föreningar. Mål med projektet är 10 nya eller vidareutvecklade tjänster/produkter, 6 nya företag och 8 nya samarbeten/nätverk mellan minst två företag/föreningar. Vi erbjuder Affärsutveckling, Matchning & Lotsning för att nå målen.

I paketet Hej Turist! erbjuder vi alla som vill utveckla Ale som destination ett nätverk för besöksnäringen i hela Göta Älvdalen, hjälp att förbättra sin digitala närvaro, kompetensutveckling samt fotografering.

En viktig del av att vara framgångsrik på sociala medier och lyckas med sin hemsida är bra bilder och filmer. Ska man marknadsföra sig gemensamt med andra kan det vara en fördel att ha samma bildspråk. Därför kommer vi att erbjuda alla som deltar i Hej Turist! fotografering av sin destination. Dessa bilder och alla andra bilder från destinationer i Ale kan alla som verkar inom besöksnäringen använda i sin egen marknadsföring. Alla bilder kommer att finnas i en gemensam bildbank för alla företag i Ale samt användas för att marknadsföra din destination på vastsverige.com/gotaalv/.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hit   >

Sidan kontrollerades av:

den 2020-03-27