Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Gör plats!

En förstudie inför ett projekt om konst, kulturarv och medborgarinflytande som inleds under 2021.

Nu har vi valt en plats!

Utifrån dialoger med olika grupper i Ale har kulturenheten i denna förstudie valt att fokusera det kommande arbetet kring Fågeldammarna i Surte. Det är en plats med synnerligen intressant kulturhistoria, vacker natur och stort lokalt engagemang i stora grupper och i princip alla åldrar.

Vi vill nu ta nästa steg tillsammans med dig som har minnen från platsen och/eller tankar om hur den kan utvecklas i framtiden. Extra glada bllir vi om du har konkreta tankar kring ett eventuellt konstverk på platsen.

Fyll gärna i det digitala frågeformuläret om fågeldammarna Länk till annan webbplats..

Håll också utkik här eller på Kultur i Ales Facebooksida efter kommande arrangemang inom ramen för förstudien "Gör plats!".

Filmen är en dokumentation från den inspirationsdag som genomfördes för inbjudna representanter från Göteborgsregionens kommuner 10 februari 2021.

Om förstudien

Förstudiens syfte är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ett nyskapande konstprojekt med kulturarvsperspektiv, där så många som möjligt av Göteborgsregionens kommuner är med.

Genom att genomföra en gedigen förstudie blir det kommande projektet väl förankrat och har tid och möjlighet att söka mycket extern finansiering. Tanken är att de medverkande kommunerna, genom ett cultural planning-inspirerat arbete, tar fram en kulturhistoriskt intressant plats som sedan, i huvudprojektet, tolkas genom ett nyskapat, community-baserat samtidskonstverk. I community-baserat arbete får amatörer hjälp att skildra och förmedla en berättelse eller fråga man tycker är angelägen, tillsammans med professionella kulturutövare.

Vi förväntar oss att förstudien ska resultera i en genomarbetad projektbeskrivning och finansieringsplan för huvudprojektet. Under förstudien ska också arbetet att förankra projektidén i kommunerna genomföras. Tänkbara samarbetsparter utöver kommuner är företagare, konstnärer, föreningsliv och kommuninvånare i olika åldrar. Under förstudietiden ska extern finansiering sökas från både regional och nationell nivå. Huvudprojektet förväntas pågå från 2022 och cirka två år framåt.

Förstudien genomförs med stöd från Kulturmiljonen GR. Ale kommun är projektägare och en processledare har upphandlats för att leda arbetet med förstudien under 2021.

Aktiviteter och hållpunkter under förstudien

  • lnspirationsdag för representanter från de tolv GR-kommunerna, både kommunanställda, ideella krafter och näringslivsrepresentanter var välkomna. Inspirationsdagen genomfördes den 10 februari 2021 och då lyftes goda exempel på andra projekt upp. Vi presenterade grundtankarna i förstudien "Gör plats!" liksom metoden cultural planning. Inspirationsdagen genomfördes digitalt och finns inspelad att se i efterhand. Kontakta kulturenheten via e-postadressen kultur@ale.se för att få tillgång till filmen.
  • Uppföljningsmöten där processledaren besöker de tolv kommunerna med målet att i varje kommun träffa en grupp bestående av representanter från tex kultur, näringsliv/destinationsutveckling, samhällsbyggnad och utbildning för att undersöka intresset och påbörja dialog- och förankringsarbetet.Uppföljningsmötena planeras att genomföras under våren 2021.
  • Lokala insatser och aktiviteter för att skapa den lokala prägeln i respektive kommun. Det kan vara att definiera en intressant kulturhistorisk plats eller händelse som man vill jobba vidare med i huvudprojektet eller att identifiera en lokal kulturutövare som gruppen vill engagera. Exempel på lokala aktiviteter kan vara en guidad busstur, diskussions-/fokusgrupper, enkäter eller liknande uppsökande arbetssätt. Till aktiviteterna ska vi bjuda in brett så att personer i olika åldrar och med olika bakgrund kan medverka och påverka.
  • Beslut om vilka kommuner som vill vara en aktiv part i huvudprojektet.
  • Skrivarstugor eller liknande i syfte att jobba fram ansökan om huvudprojektet.
  • Finansiering söks kontinuerligt under förstudieperioden utifrån de olika finansiärernas utlysningar av medel.
  • Alla inblandade samlas igen för att sammanfatta och avsluta förstudiearbetet samt för att ta ett gemensamt avstamp mot huvudprojektet.

Om huvudprojektet

Huvudprojektet som förstudien ska söka finansiering till blir ett nyskapande konstprojekt med kulturhistorisk förankring där deltagarna i de medverkande kommunerna väljer en plats med intressanta kulturarvsvärden. Genom projektet berikas platsen med ett samtida konstverk som speglar kulturarvet. Platsen ska fungera som utgångspunkt för samtal mellan olika parter (skola, föreningsliv, näringsliv, m.fl.) om allas rätt att göra sig hörda, bli sedda och ta plats på lika villkor. Huvudprojektet beräknas pågå 2022 och cirka två år framåt.

Syfte och mål

Huvudprojektets syfte och mål är att med hjälp av samtidskonst och kulturarv arbeta för ökat medborgarinflytande, identitetsbyggande och gränsöverskridande samverkan i bred bemärkelse. Vi utgår från platsspecifika lokala sammanhang där det gamla (historien, kulturarvet) och det nya (samtidskonsten) möts. Att visa på kopplingarna mellan kulturarvet och konsten och belysa hur de spelar mot varandra i det offentliga rummet. Vi vill skapa en sorts tidsresa på platsen, en förståelse för hembygden men med blicken mot framtiden.

Genom detta möte uppstår nya möjligheter till samtal kring platsers betydelse, vilka avtryck (medvetna eller omedvetna) vi människor gör och med vilken rätt vi tar plats i det offentliga rummet. Vad säger våra avtryck om oss idag och hur tolkas de av någon annan imorgon? Vi vill också belysa vilka personer som ges plats i det offentliga rummet och vi vill arbeta för en breddad representation i offentligheten. Genom det community-baserade arbetet främjar vi medskapande, inflytande och delaktighet.

Genom att genomföra detta storskaliga konstprojekt i många olika kommuner med skiftande förutsättningar är vår förhoppning att kunna utarbeta en modell för hur gestaltningar i det offentliga rummet kan tas fram i samarbete med invånarna. Denna modell kan sedan spridas i VG-regionen och Sverige.

Vill du veta mer om förstudien eller engagera dig i arbetet? Då är du välkommen att kontakta kulturenheten per e-post via kultur@ale.se.

Skulpturen "Upp med handen" av Per Agélii. Foto: Kulturenheten, Ale kommun

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den