Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidragsbestämmelser

Här presenteras de fullständiga tillämpningsreglerna som är antagna för föreningsbidrag i Ale kommun angående Kultur och fritid, vilka gäller från och med 2020-01-01.

Målsättning

I Ale kommun ska det finnas ett rikt och varierat föreningsliv. Alla barn, ungdomar och vuxna skall finna det intressant och stimulerande att vara med i en förening. Föreningsbidrag i Ale kommun syftar till att stötta det lokala föreningslivet och skapa förutsättningar för ett rikt och varierat föreningsliv. Förutom stöd i form av föreningsbidrag fungerar kommunen, Kultur och fritid som en stöttande och vägledande resurs.

Kommunen ska i samverkan med föreningslivet verka för att befintliga och nya mötesplatser speglar och tillgodoser föreningslivets olika behov.

Tillsammans med föreningslivet ska kommunen arbeta för att skapa mötesplatser för alla och positiva ungdomsmiljöer, samt stimulera till engagemang och verksamheter mot våld, droger och främlingsfientlighet.

Barn- och ungdomsverksamhet är prioriterat och ska uppmuntras och stödjas.
Föreningslivet i Ale är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och ska stödja jämställdhet, jämlikhet och integration.

Allmänna bestämmelser

Bidrag kan betalas ut till förening/organisation som bedriver verksamhet i och är registrerad som förening i Ale kommun. För förening registrerad i annan kommun med verksamhet i Ale kommun krävs att föreningen har en sektion i Ale med minst 10 medlemmar.

Medlem är den som:

 • Är registrerad i föreningen.
 • Har erlagt medlemsavgift.
 • Har stadgeenliga möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och utformning.

Föreningen skall vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.

Annan förening som uppfyller övriga krav i dessa bestämmelser kan erhålla bidrag. Prövning om bidrag sker från fall till fall och bedöms efter värdet och omfattningen av den verksamhet som föreningen bedriver, eller att föreningen och dess anläggning är en viktig tillgång till exempel ur ett lokalt ortsutvecklingsperspektiv.

För att vara bidragsberättigad ska föreningen:

 • Bedriva ideell verksamhet.
 • Vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
 • Vara registrerad hos kommunen.
 • Ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar.
 • Vara medlem i riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.
 • Varje år, senast 30/4, inkomma med verksamhetsplan, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt aktuellt medlemsantal.
 • Föreningar med brutet räkenskapsår skall inkomma med handlingar senast 2 månader efter årsstämman.

För att vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag krävs:

 • Att fullständig ansökan är inkommen via det digitala systemet inom angiven tid.
 • Att kriterierna för det sökta bidraget är uppfyllda och att budgetutrymme finns.'
 • Att föreningen har ett bankgiro, plusgiro eller bankkonto.

Föreningar har inte per automatik rätt till bidrag. Bedömning görs individuellt efter inkommen ansökan och i enlighet med specifika kriterier för den sökta bidragsformen. För sent inkomna ansökningar riskerar avslag.

Taxor och bestämmelser för lokaluthyrning, se ale.se/taxor.

Frågor gällande bidragsregler ställs till Kultur och fritid.

Olika sorters föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden har olika sorters bidrag till föreningslivet. Justeringar kan göras utifrån nya behov och förutsättningar. För närvarande finns följande bidrag:

Aktivitetsbidrag kan sökas av förening/organisation som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet och i övrigt uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser.

Bidrag utbetalas per närvaromarkering för åldersgruppen 7-20 år. En bidragsberättigad sammankomst skall ha minst 3 deltagare och ersättning betalas ut för maximalt 20 deltagare oavsett om deltagarantalet är fler
Lägsta utbetalning till en förening är 1500 kr så länge övriga krav är uppfyllda.

Ansökan insändes till Ale kommun senast den 28 augusti och 28 februari. Ansökan görs i kommunens digitala system.

Bidrag kan betalas ut efter prövning från fall till fall.

Bidraget avser föreningsägd fritidsanläggning. Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften under föregående år. Bidragsgrundande är de kostnader som föreningen har för uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, väghållning, vägavgifter, fastighetsskatt och förbrukningsmaterial. Det kan även gälla mindre (upp till 10 000 kr) reparationer som är nödvändiga för driften av anläggningen.

För reparationer och nybyggnationer överstigande 10 000 skall en underhålls- och reparationsplan upprättas i samarbete mellan föreningen och kommunen i god tid före varje ansökningstillfälle. Intäkter som föreningen tillhandahåller via uthyrningar på sin anläggning skall särredovisas och synas i bokslut och resultatrapport. Intäkterna påverkar inte driftsbidraget. Om föreningen söker anläggningsbidrag för mindre reparationer (under 10 000 kr) så ska dessa intäkter kunna användas till detta.

Förskott utbetalas med upp till 50% av föregående års driftsbidrag. Utbetalning av detta förskott sker senast sista mars varje kalenderår.

Föreningsägda lokaler och anläggningar som erhåller anläggningsbidrag ska, när den inte används av den egna föreningen, vara tillgänglig för Ale kommuns förvaltningar, skolor och övriga föreningar inom kommunen, för enstaka förhyrningar. Regelbundet nyttjande regleras via avtal som föreningen och förhyraren gör upp.

Ansökan insändes till Ale kommun senast den 1 april. Ansökan görs i kommunens digitala system.

Bidrag kan utbetalas till föreningar som hyr lokaler där man bedriver barn- och ungdomsverksamhet och där kommunen inte kan ställa likvärdiga lokaler till förfogande. Bidrag kan även beviljas för expeditionslokal samt för tillfällig förhyrning av lokaler som ligger i Ale kommun.

Bidraget är maximerat per år och förening med 8 000 kronor. För att bidraget skall beviljas ska hyresavtal ha godkänts av utsedd handläggare inom kultur och fritid.

Ansökan insändes till Ale kommun senast 1 april och ska avse föregående års verksamhet. Ansökan görs i kommunens digitala system.

Utöver ovanstående bidrag hanteras även:

 • Tillsyn och driftsavtal (driftsbidrag för föreningar som sköter kommunens anläggningar).
 • Nyttjanderättsavtal.

Bidraget syftar till att hjälpa föreningar ekonomiskt med finansiering av verksamhetsrelaterad utrustning, maskiner eller liknande. Bidrag kan även ges till föreningar vars anläggningar är i behov av om- eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete.

Bidraget skall ansökas och beviljas före planerat igångsättande av byggnation, alternativt före inköp av utrustning. Bidrag kan även betalas ut till större underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under kommande verksamhetsår.

Bidraget finns inte alltid att söka utan avgörs av Kultur- och fritidsnämndens budget.
När bidraget finns och kan sökas ser föreningen detta i kommunens digitala system.

Ansökan insändes till Ale kommun senast den 1 oktober. Ansökan görs i kommunens digitala system.

Bidraget är avsett att underlätta för föreningar att anordna egen utbildning, alternativt att sända aktiva ledare till av distrikts- eller riksorganisation anordnad utbildning. Lokal utbildning ska prioriteras. Vid denna form av utbildning ges bidrag i form av föreläsningskostnader och kursmaterial. Bidrag betalas ut efter redovisning.

Vid utbildning som anordnas av distrikts- eller riksorganisation utbetalas bidrag för kursavgift samt ersättning för resor. Ersättning för resor betalas efter kostnad för billigaste färdsätt.

Bidraget är maximerat per år och förening. För förening med mindre än 200 medlemmar totalt betalas det ut max 5000 kronor. För förening med mer än 200 medlemmar totalt betalas det ut max 8000 kronor.

Ansökan insändes till Ale kommun snarast efter genomgången utbildning. Kursintyg, kursprogram, samt kvitton på kostnader ska bifogas. Ansökan om bidrag till utbildning som genomförts i slutet av året skall inlämnas senast 31 december månad för att bidrag skall kunna beviljas. Ansökan görs i kommunens digitala system.

Bidrag kan utbetalas till följande typer av verksamheter som ryms inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde:

 • Socialt inriktad verksamhet, t ex familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, uppsökande verksamhet eller helgverksamhet.
 • Utvecklingsprojekt.
 • Försöksverksamhet.
 • Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet.

Bidragen prövas från fall till fall.

Ansökan insändes till Ale kommun senast 3 månader innan planerad start. Till ansökan skall bifogas program och kostnadsplan. Ansökan görs i kommunens digitala system.

Med Trygg förening vill kommunen hjälpa föreningslivet att jobba förebyggande och agera innan problem uppstår. Genom Trygg förening vill kommunen också säkerställa att föreningen vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs.

Bidraget omfattar de föreningar i Ale kommun som redovisar barn- och ungdomsverksamhet (via aktivitetsbidraget).
För att erhålla bidrag krävs att föreningen bildar en arbetsgrupp bestående av minst två styrelseledamöter samt minst en ungdom, en förälder och en ledare. Arbetsgruppen ansvarar för att föreningen under tre år arbetar igenom upplägget för att bli en Trygg förening.

Bidrag betalas ut i slutet av varje kalenderår:

 • År 1 utbetalas 2 000 kr. Utbetalning sker i december.
 • År 2 utbetalas 4 000 kr. Utbetalning sker i december.
 • År 3 utbetalas 8 000 kr. Utbetalning sker i december.

Därefter utbetalas 2 000 kr/år, så länge föreningen uppfyller bidragskraven.

Bidragskrav och mer information finns på webbplatsen ale.se/foreningsbidrag.

Ansökan till uppstart i februari görs senast 31 december året innan och ansökan till uppstart i september görs senast den 30 juni samma år. Uppstart sker vid två tillfällen varje år, februari och september. Ansökan görs i kommunens digitala system.

Bidraget kan sökas av bidragsberättigad kulturförening och syftar till att stödja enstaka publika kulturarrangemang eller kulturprojekt av tillfällig karaktär. Aktiviteten skall äga rum i Ale kommun eller på annat sätt komma Ale kommuns invånare till del.

Ett kulturarrangemang kan exempelvis vara en konsert, utställning, festival eller liknande som är öppet för allmänheten. Ett kulturprojekt kan exempelvis vara ett digitaliseringsprojekt, föreställningsproduktion, jämställdhetsprojekt, filmproduktion etc. - dvs. konstnärliga eller kulturella projekt av engångskaraktär som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram, och som på något sätt tillgängliggörs för Ale kommuns invånare. Stödet kan inte sökas för ordinarie verksamhet.

Ansökan görs digitalt senast 3 månader innan projektets/arrangemangets planerade genomförande. Projekt- och arrangemangsstödet kan maximalt uppgå till 20 000 SEK och aldrig stå för mer än 50 % av de förväntade kostnaderna.

För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla:

 • Beskrivning av projektet/arrangemanget samt dess mål och syfte.
 • Tid- och marknadsföringsplan.
 • Balanserad budget med specificering av beräknade kostnader och intäkter.
 • Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.

Beslut om bidragets storlek baseras på en bedömning av i vilken mån projektet/arrangemanget bidrar till följande:

 • Ökad bredd i det lokala kulturutbudet.
 • Nya kulturella mötesplatser.
 • Nya målgrupper.
 • Samverkan mellan olika kulturaktörer.

Prövning sker individuellt och beslut meddelas föreningen senast 1 månad efter inkommen ansökan. Vid beviljat bidrag görs utbetalning omgående.

Redovisning av det beviljade och utbetalda bidraget ska ske senast 1 månad efter projektets/arrangemangets genomförande.

Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförandet inklusive uppgifter om publiksiffror och exempel på affischer, annonser, tidningsartiklar etc. Ale kommuns logga och uppgift om stödet från kommunen ska framgå av allt marknadsföringsmaterial. Om ingen redovisning kommer in kan bidraget komma att behöva återbetalas.

Verksamhetsbidrag till arrangerande kulturföreningar.

Bidraget
är ettårigt och kan sökas av bidragsberättigad kulturförening som bedriver kontinuerlig publik kulturverksamhet i Ale kommun.

Ansökan görs digitalt senast 1 oktober. I ansökan anges det belopp föreningen söker för kommande verksamhetsår.

För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla:

 • Verksamhetsplan för det kommande året.
 • Marknadsföringsplan för det kommande året.
 • Balanserad budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år.

Verksamhet som riktar sig till barn och unga premieras, liksom verksamhet som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att värna gemenskap, mångfald, jämlikhet, jämställdhet och ökad tillgänglighet. Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan

Beslut om bidragets storlek baseras på en bedömning av föreningens verksamhet (inriktning och omfattning), ekonomi och långsiktig målsättning. Vid fördelning av bidrag beaktas även hur föreningen arbetar med frågor som jämlikhet, jämställdhet och integration.

Prövning sker individuellt och beslut meddelas föreningen senast 1 december. Utbetalning sker i januari året efter.

Redovisning av det beviljade och utbetalda bidraget ska ske senast 31 januari året efter genomfört verksamhetsår. Redovisningen ska innehålla en sammanställning av den genomförda verksamheten inklusive uppgifter om publiksiffror och exempel på affischer, annonser, tidningsartiklar etc. Ale kommuns logga och uppgift om stödet från kommunen ska framgå av allt marknadsföringsmaterial. Om ingen redovisning kommer in kan bidraget komma att behöva återbetalas.

Bidrag till kulturarvsföreningar kan sökas av bidragsberättigad kulturförening som bedriver kontinuerlig kulturarvsverksamhet i Ale kommun.

Bidraget söks på ett år och syftar till att vårda och tillgängliggöra för Ale kommun relevanta och kulturhistoriskt värdefulla materiella och immateriella kulturarv. Bidraget syftar även till att verka för att kulturhistoriskt värdefulla, eller i samhällsbilden karaktäristiska, byggnader, anläggningar och miljöer bevaras, vårdas, och tillgängliggörs på bästa sätt.

Ansökan om bidrag görs digitalt senast 1 oktober. I ansökan anges det belopp föreningen söker för kommande verksamhetsår.

För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla:

 • Verksamhetsplan för det kommande året.
 • Marknadsföringsplan för det kommande året.
 • Balanserad budget för det kommande verksamhetsåret.
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år.

Verksamhet som riktar sig till barn och unga premieras, liksom verksamhet som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att värna gemenskap, mångfald, jämlikhet, jämställdhet och ökad tillgänglighet. Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.

Beslut om bidragets storlek baseras på en bedömning av föreningens verksamhet (inriktning och omfattning), ekonomi och långsiktig målsättning. Vid fördelning av bidrag beaktas även hur föreningen arbetar med frågor som jämlikhet, jämställdhet och integration.

Prövning sker individuellt och beslut meddelas föreningen senast 1 december. Utbetalning sker i januari året efter.

Redovisning av det beviljade och utbetalda bidraget ska ske senast 31 januari året efter genomfört verksamhetsår.

Redovisningen ska innehålla en sammanställning av den genomförda verksamheten inklusive uppgifter om publiksiffror och exempel på affischer, annonser, tidningsartiklar etc. Ale kommuns logga och uppgift om stödet från kommunen ska framgå av allt marknadsföringsmaterial. Om ingen redovisning kommer in kan bidraget komma att behöva återbetalas.

Bidraget kan sökas av studieförbund som bedriver verksamhet i Ale kommun.

Ansökan görs digitalt senast 30 april.

För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla:

 • Verksamhetsplan för innevarande år.
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år.
 • Signerade listor med verksamhetsstatistik gällande Ale kommun (så kallade STUV-listor).

Beslut om bidragets storlek tas fram med hjälp av det fördelningsverktyg som tillhandahålls av Västra Götalandsregionens Bildningsförbund. Utbetalning sker senast en månad efter inkommen ansökan.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den