Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag till föreningar

Bidrag kan betalas ut till förening eller organisation som bedriver ideell, icke vinstdrivande verksamhet inom Ale kommun. Alla bidrag söks digitalt via kommunens e-tjänst, Interbook Go.

För att vara bidragsberättigad ska föreningen, förutom att bedriva ideell, icke vinstdrivande verksamhet även uppfylla följande:

 • ha en verksamhet som är öppen för alla kommuninvånare oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag,
 • ha en demokratisk uppbyggnad och antagna stadgar,
 • minst hälften av medlemmarna vara skrivna i kommunen,
 • vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.
 • följa barnkonventionen för den verksamhet som rör barn och ungdomar,
 • vara registrerad hos Skatteverket samt ha ett organisationsnummer,
 • vara registrerad i Ale kommuns föreningsregister,
 • ha ett bankgirokonto, plusgirokonto eller bankkonto,
 • årligen senast den 30 april lämna in verksamhetsplan, årsmötesprotokoll,
  verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt aktuellt medlemsantal. För föreningar med brutet räkenskapsår ska handlingarna lämnas in senast två månader efter ordinarie årsstämma.

Ale kommuns gällande bidragsregler Pdf, 4 MB.

Alla bidragsansökningar och -redovisningar görs digitalt i kommunens bidrags- och bokningssystem, Interbook Go (https://ale.ibgo.se Länk till annan webbplats.).

Till inloggningssidan för kommunens bidrags- och bokningssystem Länk till annan webbplats.

Nedan listas de verksamhetsbidrag som finns beslutade i Ale kommuns bidragsregler.

Ansökan görs senast 28 februari samt 28 augusti.

Syfte med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning ges likartade förutsättningar att ta aktiv del i föreningsarbete, delta i aktivitet av hög kvalitet och utvecklas i gemenskap kring ett intresse. Aktivitetsbidrag kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag betalas ut per närvarotillfälle för åldersgruppen 6-20 år. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Aktivitetsbidrag genom export från IdrottOnline

Idrottsföreningar som använder IdrottOnline kan importera en kommunfil till Interbook Go. Kommunfilen skapas först i IdrottOnline och måste därefter importeras till kommunens system.

Från och med 2023 kommer ansökan av aktivitetsbidrag att göras via en ny modul, Aktivitetsstöd GO, som föreningarna kommer åt via sin inloggning på ale.ibgo.se Länk till annan webbplats.. Klicka på Filimport för att öppna sidan där du kan importera kommunfil från IdrottOnline.

Lathund Aktivitetsstöd GO Pdf, 509 kB.

Aktivitetsbidrag via Närvaro Go

Övriga föreningar kan göra närvarorapporteringen för aktivitetsbidraget via Närvaro GO. Kontakta alefritid@ale.se för att få hjälp med inloggningsuppgifter till Närvaro GO.

Från och med 2023 kommer ansökan av aktivitetsbidrag att göras via en ny modul, Aktivitetsstöd GO, som föreningarna kommer åt via sin inloggning på ale.ibgo.se Länk till annan webbplats.. Klicka på Filimport för att öppna sidan där du kan importera data från Närvaro GO.

Inloggningssidan för Närvaro Go Länk till annan webbplats.

Närvaro Go - funktionsbeskrivning för föreningsadministratörer Pdf, 2 MB.

Ansökan görs snarast efter genomgången utbildning.

Bidraget är avsett att underlätta för föreningar att anordna egen utbildning, alternativt att aktiva ledare ges möjlighet att delta i distrikts- eller riksorganisation anordnad utbildning. Föreningar med upp till 200 medlemmar kan få maximalt bidrag om 5 000 kr per år. Föreningar med fler än 200 medlemmar eller med mer än en sektion kan få bidrag med upp till 8 000 kr per år.

Ansökan görs senast en månad innan projektets/arrangemangets planerade genomförande.

Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud i Ale kommun. Bidraget är avsett att täcka en del av kostnaderna när föreningar genomför särskilda kulturarrangemang och kulturprojekt. Projekt- och arrangemangsstödet kan maximalt uppgå till 20 000 kr per tillfälle och kalenderår.

Ansökan görs till Ale kommun senast 3 månader innan planerad start.

Bidrag kan utbetalas till följande typer av verksamheter som ryms inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde:

 • Socialt inriktad verksamhet, t ex familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, uppsökande verksamhet eller helgverksamhet
 • Utvecklingsprojekt
 • Försöksverksamhet
 • Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet

Ansökan görs senast 15 september.

Med bidraget Trygg förening vill kommunen hjälpa föreningslivet att jobba förebyggande och agera innan problem uppstår. Trygg förening är också ett sätt att säkerställa att föreningen vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs.

Trygg förening omfattar alla registrerade och bidragsberättigade föreningar i Ale kommun som redovisar barn- & ungdomsverksamhet (via aktivitetsbidraget).

Mer information om Trygg förening

Ansökan görs senast 1 oktober.

Bidragets syfte är att bidra till rikt kulturliv och värna om kommunens kulturarv. Bidraget kan sökas av kultur- och kulturarvsföreningar som bedriver verksamhet i Ale kommun.

Bidraget ges som ett stöd till föreningens verksamhet. Beslut om bidragets storlek baseras på en bedömning av föreningens verksamhet (inriktning och omfattning), ekonomi och långsiktiga målsättningar. Vid fördelning av bidrag beaktas särskilt nyskapande verksamhet och samverkan med andra föreningar. Verksamhet som bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle genom att värna gemenskap, mångfald, jämlikhet, jämställdhet och ökad tillgänglighet premieras. Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.

Nedan listas de anläggningsbidrag som finns beslutade i Ale kommuns bidragsregler.

Ansökan görs senast 1 april.

Syftet med driftsbidraget är att ge de föreningar som äger sin lokal/anläggning förutsättningar för drift och för att upprätthålla anläggningens standard. Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften under föregående år. Bidragsgrundande är de kostnader som föreningen har för uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, väghållning, vägavgifter och förbrukningsmaterial. Det kan även gälla smärre reparationer som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Ansökan görs senast 1 oktober.

Ändamålet med investeringsbidraget är att ge föreningar möjlighet till nödvändiga investeringar i sin anläggning eller för sin verksamhet. Det finns ingen årlig budget avsatt för investeringsbidrag. Eventuell utbetalning av investeringsbidrag beslutas av kultur- och fritidsutskottet i slutet på året.

Ansökan görs senast 1 april och avser föregående års kostnader.

Bidragets syfte är att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar ska kunna bedriva verksamhet för barn och ungdomar i säkra och bra lokaler. Bidraget är maximerat per år och förening med 12 000 kr. För att bidraget skall beviljas måste hyresavtal ha godkänts av Ale Fritid.

Ansökan görs senast 30 april.

Bidraget kan sökas av studieförbund som bedriver verksamhet i Ale kommun. Det övergripande syftet med bidrag till studieförbunden i Ale kommun sammanfaller med statens fyra syften för bidrag till folkbildningen:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Nedan listas de tillfälliga bidrag som inte finns med i Ale kommuns bidragsbestämmelser. Detta är särskilt riktade medel som finns under en begränsad ansökningsperiod.

Bidrag till lovverksamhet kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar och syftar till att ge föreningar möjlighet att anordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i samband med skolloven.

Bidraget finns inte reglerat i bidragsbestämmelserna, utan beslut om fördelning av bidrag till lovverksamhet tas årligen av kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget finns att söka under 2023.

Bidraget syftar till att uppmuntra och förverkliga innovativa idéer och initiativ som inte ingår i föreningens ordinarie verksamhet. Detta är ett ettårigt föreningsbidrag under 2023.

Villkor
Bidraget kan sökas av alla bidragsberättigade föreningar i Ale kommun.

Bidrag kan ges till följande typer av verksamheter som ryms inom Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde:

 • Nya målgrupper 0–100 år
 • Socialt inriktad verksamhet, till exempel familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, uppsökande verksamhet eller helgverksamhet
 • Utvecklingsprojekt
 • Försöksverksamhet
 • Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet
 • Tidigare inte kommunalt finansierad verksamhet
 • Gärna innovativt med fokus på trygghet & inkludering, gärna ny teknik

Ansökan
Ansökan görs fyra gånger under budgetåret 2023, 1 mars, 1 maj, 1 september samt 1 november. Till ansökan ska bifogas program och kostnadsplan.

Föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd från Leader.

Leader Göta älv och Säveån är ett nybildat leaderområde som inför programperioden 2023-2027 är sprungen ur områdena Göteborgs Insjörike och Leader Längs Göta Älv, ett samarbete som syftar till att arbeta med lokal utveckling. De kommuner som ingår är Ale och Lilla Edet samt delar av Alingsås, Lerum, Trollhättan och Vänersborg.

Leaderområdet har tilldelats en budget som under programperioden ska skapa lokal utveckling genom projektidéer som boende och verksamma i området tar fram i form av projektansökningar. Leaderkontoret arbetar med de ansökningar som kommer in, stöttar och coachar sökanden, handlägger ärenden och förbereder ansökningarna inför beslut, kontoret förser beslutsgruppen – LAG-styrelsen – med det material och uppgifter som den behöver för att kunna fatta beslut om utvecklingsidéerna.

Visionen är ”Stadsnära landsbygd i balans och utveckling” och tar sikte på insatser som kan balansera utvecklingen av tillväxten och förtätningen av städerna. Detta görs utifrån den omgivande landsbygdens perspektiv, behov och möjligheter.

För att vi ska kunna arbeta mot visionen och skapa gynnsamma förhållanden för uveckling, har vi tagit fram tre mål som vi strävar mot:

 1. Stärka området som attraktiv plats
 2. Skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
 3. Gynna en hållbar omställning

Mer information om Leader Göta Älv och Säveån Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den