Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Trygg förening

Med bidraget Trygg förening vill kommunen hjälpa föreningslivet att jobba förebyggande och agera innan problem uppstår. Trygg förening är också ett sätt att säkerställa att föreningen vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs.

Trygg förening omfattar alla registrerade och bidragsberättigade föreningar i Ale kommun som redovisar barn- & ungdomsverksamhet.

År 1 utbetalas 2 000 kr. Utbetalning sker i december.
År 2 utbetalas 4 000 kr. Utbetalning sker i december.
År 3 utbetalas 8 000 kr. Utbetalning sker i december.

Därefter utbetalas 2 000 kr/år, så länge föreningen uppfyller bidragskraven.

Första steget är att föreningen bildar en arbetsgrupp bestående av minst två representanter från styrelsen samt minst en ungdom, en förälder och en ledare.

Arbetsgruppen arbetar under tre år igenom ett upplägg som omfattar följande delar:

Insats / Genomförande

År 1

År 2

År 3

År 4 & framåt

Arbetsgruppen genomför utbildningen High five Länk till annan webbplats.

X
Arbetsgruppen genomför workshop i föreningen kring High five och samsyn

X
Alla ledare för barn och ungdomar ska visa begränsat utdrag ur belastningsregistret Länk till annan webbplats.

X

X

X

X

Beskriva vad man gjort i verksamhetsberättelsen

X

X

X

X

Beskriva vad man planerar att göra i verksamhetsplanen

X

X

X

X

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar under året


X

X

X

Alla barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans och gör därefter en digital överenskommelse med föreningen


XFöreningen informerar alla medlemmar om Trygg förening


X

X

X

Nya barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen Tryggare tillsammans Länk till annan webbplats. och gör därefter en digital överenskommelse med föreningenX

X

Diplomeringsträff med kommunen och RF-SISU – redovisning av arbetetXUtförligare förklaringar till varje del


High Five
High Five anordnas av Rädda Barnen och omfattar 3 kvällar à 3 timmar, totalt 9 timmar. Träffarna innehåller:

  • Barnkonventionen
  • Fem steg till en handlingsplan
  • Konkreta verktyg för att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar

Workshop High five & samsyn
Workshopen genomförs med stöd av RF-SISU och Ale kommun. Syftet är att implementera och sprida innehållet i High five i hela föreningen.

Begränsat utdrag ur belastningsregistret
Föreningen ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret från alla ledare som är 15 år och äldre.

Kravet omfattar ledare som i föreningens verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn. Som barn räknas alla upp till 18 år.

Utdraget ska uppvisas i original och återlämnas direkt till personen.

Frågor och svar om registerutdrag (Riksidrottsförbundets hemsida) Länk till annan webbplats.

Beskriva vad man gjort i verksamhetsberättelsen
Föreningen ska i verksamhetsberättelsen beskriva vad man gjort under rubriken ”Trygg förening”. Verksamhetsberättelsen laddas varje år upp i kommunens digitala system, ale.ibgo.se Länk till annan webbplats., tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Beskriva i verksamhetsplanen vad man tänkt göra kommande år
Föreningen ska i verksamhetsplanen beskriva vad man planerar att göra under rubriken ”Trygg förening”. Verksamhetsplanen laddas varje år upp i kommunens digitala system, ale.ibgo.se Länk till annan webbplats., tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar/år
Ale kommun och SISU Idrottsutbildarna genomför två gånger per år (med start hösten 2020) utvecklingsträffar med alla föreningar i Ale kommun som jobbar med Trygg förening. Syftet med träffarna är att få ett erfarenhetsutbyte föreningarna emellan samt göra uppföljning och utveckling av arbetet med "Trygg förening".

Webbutbildningen Tryggare tillsammans
En webbutbildning framtagen av Rädda Barnen. Utbildningen tar ca 40 minuter att genomföra och innehåller verktyg för att jobba med att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar, öka medvetenheten om risker samt hur man jobbar förebyggande.

Till webbutbildningen Tryggare tillsammans Länk till annan webbplats.

Digital överenskommelse
Den digitala överenskommelsen ska tecknas av alla ledare för barn och ungdomsverksamhet. Överenskommelsen innehåller en checklista på dokument som ledaren ska känna till:

* Obligatoriskt innehåll i den digitala överenskommelsen

Föreningen informerar om Trygg förening
Arbetet med "Trygg förening" bör finnas med som en punkt på varje styrelsemöte. Förutom det bör det också finnas med som en punkt på förenings-, ledar- och föräldraträffar.

Information om Trygg förening ska finnas på föreningens hemsida samt ev. sociala medier.

Diplomeringsträff
Diplomeringsträffen sker tillsammans med Ale kommun och RF-SISU. Föreningen presenterar sitt arbete med Trygg förening och hur det påverkat föreningens verksamhet. Detta görs med fördel genom en film, där representanter från föreningen berättar om arbetet (tänk på GDPR-godkännande från alla som deltar i filmen). Filmen kan sedan användas både internt och externt för att marknadsföra föreningen och arbetet med "Trygg förening".

Efter träffen erhåller föreningen en logga att använda på hemsidan och i marknadsföring, som intygar att man är en Trygg förening.

Alla föreningar som genomfört Trygg förening uppmärksammas i samband med Ale kommuns föreningsgala.

Uppstart sker vid två tillfällen varje år, i februari och i september. Ansökan till uppstart i februari görs senast 31 december året innan och ansökan till uppstart i september görs senast den 30 juni samma år.

Ansökan görs via kommunens digitala system, Interbook Go.

Det finns plats för max fem föreningar vid varje uppstart.

Till inloggningsidan för Interbook Go Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Emma Kronberg, föreningsutvecklare
emma.kronberg@ale.se
Ale kommun

Helene Persson, idrottskonsulent Ale & Lilla Edet
helene.persson@rfsisu.se
RF-SISU Västra Götaland

Resurspersoner i Ale kommun som kan hjälpa till med kunskap, tips och råd

Demokrati- & inflytandefrågor bland unga
Sara Johansson, ungdomscoach/samordnare ungdomsinflytande
sara.johansson4@ale.se

Trygghets-/Säkerhetsarbete samt Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak
Dzemal Sabovic, strategisk samordnare missbruksprevention- och trygghetsfrågor
dzemal.sabovic@ale.se

Folkhälsa/Social hållbarhet
Julia Widbom, utvecklingsledare Utvecklingsenheten
julia.widbom@ale.se

Sidan kontrollerades av:

den