Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Klimatanpassning

Klimatförändringarna medför mer extremt väder med ökad nederbörd. Det ökar risken för översvämningar och skred. Även risken för värmeböljor ökar. För Ale kan detta få konsekvenser bland annat genom närheten till Göta Älv.

Översvämning

Ale kommun har inlett ett samarbete med SMHI för att ta fram en modell för hur risken för översvämningar ser ut i kommunen. Modellen ska ligga till grund för kommande samhällsplanering och som underlag för förebyggande åtgärder.

Skred och ras

Risken för skred är relativt stor på vissa ställen i kommunen. Det handlar främst som branta slänter som överlagras av leriga jordarter utmed flera vattendrag i Ale kommun, bland annat utefter Göta älvs och Grönåns strandkanter. Statens geotekniska institut, SGI, har genomfört en kartläggning och analys av skredriskerna längs Göta älv Länk till annan webbplats.. Dessa geotekniska utredningar ligger till grund vid exempelvis fysisk planering och bygglovgranskning.

Ale kommun genomför även geotekniska undersökningar, exempelvis i samband med framtagning av detaljplaner.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den