Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Program för trygghet och säkerhet i Ale kommun 2021 - 2024

Bakgrund

Allmänheten, medborgare och besökare, företag, organisationer och anställda har rätt att kräva en god säkerhetsnivå och en hög känsla av trygghet i Ale kommun och dess verksamheter. Trygghets- och säkerhetsarbetet ska samtidigt utformas så att tillgången till och öppenheten inom kommunens verksamheter förblir så stor som möjligt.

Trygghets, civila beredskaps- och säkerhetsarbetet ska utgå från kontinuerliga riskanalyser för identifiering och värdering av risker och hot i verksamheten, lokalsamhället och omvärlden. Vid all riskbedömning ska personsäkerheten alltid prioriteras högt. Säkerhetsarbetet ska vara kunskapsabaserat, långsiktigt och bedrivas systematiskt.

Programmet är en grund för det dagliga arbetet och en vägledning i gemensamt synsätt och gemensamma ambitioner. Program för trygghet och säkerhet har stark koppling till bland annat brandskyddspolicyn, informationssäkerhetspolicyn och andra styrdokument inom tillämpningsområden, som utgör komplement till programmet.

Syfte

 • fastställa mål för kommunens trygghetsfrämjande, brottsförebyggande, säkerhets- och civila beredskap
 • skapa förutsättningar för att bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete inom respektive område
 • bidra till ökad samordning i arbetet med trygghet och säkerhet

Tillämpning

Denna policy konkretiseras genom handlingsplaner, planer, rutiner och/eller bestämmelser som anger vad som gäller för Ale kommun inom områdena:

 • Trygghetsskapande och
  brottsförebyggande arbete
 • Skydd mot olyckor samt
  systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Civil beredskap
 • Informationssäkerhet

Ansvar och omfattning

 • Kommunfullmäktige fastställer programmet
 • Nämnder och kommunala bolag: ansvarar för att programmet tillämpas och följs upp i respektive verksamhet och tar vid behov fram handlingsplaner, vägledningar och rutiner för att mer konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet
 • Kommunstyrelsen (KS): ansvarar för implementering, samordning, efterlevnad och uppföljning av kommunens trygghets, säkerhets- och civila beredskapsarbete enligt reglementet
 • Kommunchefen (KC): ansvarar för att det finns en organisation med befogenheter och resurser för arbetet med trygghet, säkerhet och krisberedskap
 • Förvaltningsledningen (FL): samordnar och utvecklar processen för kommunens samlade trygghets-, säkerhets- och civila beredskapsarbete
 • Förvaltningschefer: har ansvar för säkerheten i sin verksamhet/enhet liksom att arbetet kan fungera utan störningar och att beslutade rutiner och arbetssätt efterlevs inklusive att tjänsterna säkerhetshandläggare samt säkerhetsombud är bemannade
 • Säkerhetschefen har kommunchefens mandat att driva alla processer internt i kommunen och vara kommunens representant i trygghets-, säkerhets- och civila beredskapsarbete gentemot andra myndigheter och intressenter
 • Chefer: ansvarar för att beslutade rutiner och arbetssätt efterlevs, att uppmärksamma risker och säkerhetsproblem samt initiera att åtgärder vidtas inom sina verksamhetsområden samt bidrar till att utveckla arbetet med interna och externa aktörer
 • Alla förtroendevalda och medarbetare: har ett personligt ansvar för att uppmärksamma och rapportera risker och säkerhetsproblem samt att följa givna säkerhetsbestämmelser och styrdokument

Uppföljning

Uppföljning av trygghets, säkerhets- och civila beredskapsarbetet ska genomföras varje år inom respektive förvaltningoch bolag. Resultatet av denna uppföljning ska rapporteras till respektive nämnd samt till kommunstyrelsen som ansvarar för samordning. Programmet i sin helhet ska revideras år 2024.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den