Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Arbete mot våldsbejakande extremism i Ale kommun

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?


Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få. Du kan också läsa om hur Ale kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism.

En mörk gata nattetid

Foto på en gata nattetid

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser:

 • den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön
 • den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön
 • den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön

Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns det ett gemensamt drag som förenar dem. Det handlar om att de inte erkänner demokratiska principer och spelregler, vilket utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värden.

Så jobbar kommunen mot våldsbejakande extremism

Socialtjänsten har ansvar för att personer får stöd och hjälp som dom behöver. Det gäller också personer som riskerar att dras in i eller är involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer.

Det är inte personens åsikter som ska kunna leda till insatser från socialtjänsten. Det är behovet av skydd och stöd till följd av att personen är eller har varit involverad i våldsbejakande extremism.
Socialtjänstens insatser beror på behov och ålder.

Ale kommuns säkerhetsenhet har samtidigt ansvaret för att omvärldsbevaka och samordna det strategiska arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samarbete med Polismyndigheten och andra myndigheter.

Fokus i säkerhetsenhetens och Polisens arbetet ligger på att:

 • öka kunskapen om våldsbejakande extremism
 • förebygga och förhindra att individer och grupper ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper
 • underlätta avhopp från extremistiska miljöer
 • stärka strukturer för samverkan
 • motverka grogrunderna för ideologiskt motiverat våld


Barn och unga

Om ett barn eller en ungdom riskerar dras in i våldsbejakande extremism arbetar socialtjänsten med samma frågor som vid andra utredningar:

 • Har barnet eller ungdomen behov av skydd eller stöd?
 • Hur kan det behovet tillgodoses?

Finns det tecken hos barn eller ungdomar?

Det finns ingen särskild "profil" som pekar ut barn eller ungdomar som dras till våldsbejakande extremism, men föräldrar eller andra kan vara uppmärksamma om barnet eller ungdomen:

 • är ständigt identitetssökande
 • radikal förändring av intressen, utseende, umgänge och använder symboler för våldsbejakande idéer och organisationer
 • drar sig undan från skolan, vänner, fritidsaktiviteter med mera (isolering)
 • sympati för, och söker efter, våldsbejakande material på nätet
 • umgås med personer som är kända för extremism
 • blir medlem i extremistisk organisation
 • yttrar odemokratiska värderingar och åsikter, öppet
 • visar intolerans mot andras åsikter och har ett konfrontativt synsätt – ”vi och dom”
 • uttrycker hatretorik
 • deltar i demonstrationer och våldsamma sammanstötningar med andra grupper
 • gör resor som leder till radikalisering eller planerar att resa till ett annat land för att delta i terrorbrott och kontakter med andra i extremistiska miljöer
 • legitimerar användning av våld
 • hotar med våld för att uppnå politiska mål
 • använder hot och våld
 • begår hatbrott

Källa: Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Vuxna

Socialtjänstens insatser till vuxna bygger på frivillighet. Målet är att hindra vuxna från destruktiva aktiviteter. Socialtjänsten ska ge stöd till personen för att kunna leva ett självständigt liv.


I arbetet tittar socialtjänsten på hela den sociala miljön. Det handlar om familj, relationer, arbete, bostad och möjlighet att integreras i samhället. Det är viktigt att titta på flera områden.

Polisen utreder om en person har begått ett brott eller inte.

Att lämna en våldsbejakande miljö

Orsakerna till att en person vill lämna en våldsbejakande miljö kan vara lika komplexa som anledningarna till att man en gång drogs in. Det kan till exempel handla om att:

 • den våldsbejakande gruppen inte fyller behoven längre
 • påtryckningar, hot och våld blir för påfrestande
 • det uppstår besvikelse på ledare och vänner i gruppen
 • samhället eller ens livssituation förändras och den våldsbejakande miljön får lägre attraktionskraft

Ofta är det flera samspelande faktorer som tillsammans gör att personen till slut lämnar miljön. Det kan vara möjligheten till ett nytt arbete, nytt umgänge eller en ny partner.

Källa: Socialstyrelsen

Förebyggande arbete

Ale kommun arbetar förebyggande enligt Program för trygghet och säkerhet i Ale kommun 2021 - 2024

Kontakt och stöd

 • Är du orolig för att en anhörig eller någon du känner ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
 • Är du orolig för någon som redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
 • Vill du lämna en våldsbejakande miljö?

Nedan följer en lista på verksamheter och funktioner i Ale kommun som kan svara på frågor och lotsa dig rätt om du har frågor eller oro.

OBS! Vid pågående brott ring alltid 112 !

Individ och familjeomsorg Ale kommun

Telefon via kontaktcenter 0303-70 30 00

Besöksadress: Ale torg 7 i Nödinge

Socialtjänst efter kontorstid
Socialjouren: Telefon 031-36 58 700

Säkerhetsenheten Ale kommun

Kontaktperson för frågor kopplade till våldsbejakande extremism:

Strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention Dzemal Sabovic

Telefon: 0303 - 70 32 20

E-post: dzemal.sabovic@ale.se

Rädda barnens orostelefon om radikalisering

Telefon 020-100 200

Anonym och nationell telefon som du kan vända dig till oavsett var du bor och hur gammal du är. Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa om du bara vill prata med någon om din oro.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma

Telefon: 08-527 44 290

Öppettider: Måndag-fredag 9.00 - 15.00 (helgfria vardagar)

Hemsida: CVE - Center mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats.

E-post: info@cve.se

Samarbete med polisen

Ale kommun samarbetar med Lokalpolisområde (LPO) Kungälv och Ale i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Varje lokalpolisområde och kommun arbetar löpande med att titta på vilka problem som finns lokalt. I vissa kommuner är problemen med våldsbejakande islamistisk extremism större, medan andra har mer problem med vit makt-miljöer.

De lokala problembilderna är viktiga för att sätta in rätt åtgärder. Modellen som används i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Ale kommun kallas Trygg -I-Ale .

Sidan kontrollerades av:

den