Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Surte

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Vad finns för planer för gamla brandstationen?

Svar:

Mark- och exploateringsavdelningen har beställt en detaljplaneändring för fastigheten Surte 7:1 där den gamla brandstationen är belägen, för att pröva om det är möjligt att ändra från småindustri till bostadsändamål. Detaljplanearbetet har fastnat i bullerproblematik och ligger tillsvidare vilande. Befintliga byggnader är i dagsläget uthyrda tills vi vet hur vi går vidare.

Frågan är besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Vad görs åt den stökiga bilskroten?

Svar:

Sektor samhällsbyggnads bedömning är att det i dagsläget inte går att ingripa med stöd av Plan- och bygglagen eller miljöbalken.

På Glasbruksmuseets parkering fanns tidigare belysning som man tog ner i samband med utbyggnaden av E45:an. Likaså fanns det två bruna skyltar (en söder om och en norr om) som skyltade till glasbruksmuseet. Dessa är också nedtagna och har inte satts upp. Frågeställaren önskar få tillbaka belysningen på parkeringen och de två bruna skyltarna samt underrättas när svar från förvaltningen inkommer.

Svar på fråga om skyltning:

Trafikverket är den myndighet som handlägger ansökningar om de bruna skyltarna (vägvisning till turistiskt intressanta mål). Då Glasbruksmuseet inte längre drivs av kommunen är ansökning och bekostande av skyltning till museet inte heller en kommunal angelägenhet.

När museet drevs i kommunal regi gjorde dåvarande Vägverket bedömningen att det var för få bussresenärer och att det redan var enkelt att hitta till museet utan vägvisning till turistiskt intressanta mål. En annan typ av skyltning beställdes och bekostades av museet.

Idag finns skyltning till museet från norra rondellen i Surte.

Det saknas belysning vid sophanteringen/återvinningssortering vid gamla brandstationen. Önskemål att belysning ordnas.

Svar:

När det gäller återvinningscentralen i Surte och dess belysning så finns det ingen på grund av att återvinningsstationen inte ska stå där permanent. När den kommer att flyttas är inte klart ännu.

Frågan är besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Vad ska göras åt bristen på lekplatser i Surte?

Svar:

Vi har mottagit dina synpunkter angående bristen på lekplatser i Surte.

Ale kommun arbetar aktivt för att skapa säkra och attraktiva lekplatser för barnen. Idag finns det totalt 17 lekplatser i kommunen varav 2 stycken finns i Surte.

Samhällsbyggnadssektorn genom gata/parkenheten ansvarar för driften av de kommunala lekplatserna som finns på allmän platsmark inom kommunen.

Fler lekplatser leder till att den begränsade budgeten för underhåll av lekplatserna måste fördelas på ytterligare objekt och platser. I dagsläget är inte detta någon prioriterad fråga och i valet att tillskapa nya lekplatser eller att vårda och utveckla de befintliga har vi valt det senare alternativet.

I samband med framtagandet av översiktsplaner, detaljplaner etc. kan kommuninvånarna i samrådskedena lämna synpunkter och önskemål om den framtida markanvändningen i kommunen.

Frågan är besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Angående tennisplanen: Det senaste arrendeavtalet har nyss gått ut och ersatts av ett ettårigt. Varför? Kommer det gamla avtalet att förlängas och i så fall hur långt? Kommer ny plats för tennisplan att erbjudas?

Svar:

Det är riktigt att avtalet gått ut efter 25 år. Nu har Ale kommun planer på förtätning och förändring av kommunal mark som har centrala lägen i våra stationssamhällen. Beroende på detta vill Ale kommun inte binda sig på längre avtal.

Ale kommun har erbjudit tennisklubben i fråga ett ettårigt avtal med möjlighet till förlängning. Att erbjuda tennisklubben ny plats är inte aktuellt då de inte är uppsagda, avtalet har gått ut och förslag på förlängning har erbjudits.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Vad ska hända med fastigheten söder om Surte hotell?

Svar: Fastigheten är privatägd. Detaljplan reglerar att fastigheten inte kommer att användas för bostadsändamål.

Besvarad av samhällsbyggnadsnämndens ordförande under möte den 27 oktober 2015.


När kommer skyltar på Granhäcksvägen som visar att den är enkelriktad? Vilken del av vägen är enkelriktad?

Svar: Skyltning på Grangärdesvägen kommer upp inom kort. Skyltningen kommer att bli enligt den lokala trafikföreskriften där sträckan mellan Granhäcksvägen och Skolvägen är enkelriktad.

Varför söker Ale en projektutvecklare för Nödinge och Älvängen och inte hela kommunen? Förslag att istället bilda en arbetsgrupp som ägnar sig åt hela kommunen.

Kommunalråd Mikael Berglund svarar att kommunen jobbar med att utveckla hela kommunen men Nödinge och Älvängen har pekats ut av fullmäktige som de orter som man i första hand ska satsa på.


Hur har kommunen kunnat gå med på att resor till och från Kungälv för Surtebor  har kunnat försämrats så kopiöst som på det sätt som Västtrafik nu utformar rutterna? Det är näst intill omöjlig att ta sig dit utan eget färdmedel ,ca 50 minuters väntetid i Bohus för anslutningsbuss. Ännu en gång har Surte glömts bort.

Ordförande för presidiet i Surte har mottagit frågan och kommer att återkomma med ett svar.​

Varför har de med sjukersättning (tidigare sjukpensionärer) inte någon subventionering på resor? Där är pensionen lägre än 65% av inkomst.

Ordförande för presidiet i Surte har mottagit frågan och kommer att återkomma med ett svar.​

Varför har inte något parti tagit upp frågan om anvisad arbetskraft i kommunen nu när så mycket sker och ska ske i kommunen? (Tror mig minnas att det har funnits tidigare på 90-talet.) Det är ju winwin  för alla parter. Alla skatter går till vår kommun och pendeln kan nyttjas mer.

Ordförande för presidiet i Surte har mottagit frågan och kommer att återkomma med ett svar.​

Kan man ordna skyltning till Glasbruksmuséet och Surtesjön?

Beträffande Glasbruksmuseet så är det skyltat mot museet från rondellen i norra Surte. Ytterligare skyltningar är respektive anläggning ansvarig för. Föreningen Glasbruksmuseets Vänner erhåller bidrag från Ale kommun för att driva museiverksamhet. Skyltning kan beställas från Trafikverket som avgör lämpligheten.

Svar angående Surtesjön inväntas.

Vad görs åt olaglig parkering på gångbanan längs Göteborgsvägen utanför Konsum, särskilt på eftermiddagar?

Vi kommer att skicka dit Securitas för att parkeringsövervaka området.                                                   

På Keillers väg har man lagt asfalt över brandpost på nedre delen av gatan. Kommer detta att åtgärdas?

Detta kommer att åtgärdas så småningom då arbetet är färdigt i området.

Varför kan inte bussarna, åtminstone några, gå in till Gamlestan? Boende längst i söder har lång väg åt fel håll för att komma till pendelstationen.

Frågan skickas till sektor kommunstyrelsen för besvarande.

Frågan kom upp igen om att ordna belysning vid återvinningsplatsen bakom gamla brandstationen på Göteborgsvägen.

Sektor samhällsbyggnad har avvaktat lite eftersom vi ska prova ett belysningssystem som heter Active-light. Nu har detta installerats på ett ställe som vi ska titta på. Därefter ska vi se över alla återvinningsstationerna för att sedan börja installera i prioriterad ordning.

En bänk mellan pendelstationen och grillplatsen vid älven önskas.

Bänk är uppsatt enligt önskemål. 


Det finns stora risker med passerande tåg i hög fart. Kan man inte göra en färgmarkering på perrongen?

Nej det är tyvärr inte möjligt på grund av hög arbetsbelastning på sektor samhällsbyggnad.

En mötesdeltagare tycker att Surte IP ser bedrövligt ut. Vem sköter den?

För några år sedan verkade föreningen Surte IF där med skötselavtal hos Ale Fritid. Det ingick att sköta driften av huset, klippning av gräsytor och att hålla ordning både inne och ute. Surte IF delades sedan upp i två föreningar; Surte IS FK och Surte IS IBK vilket medförde att skötselavtalet upphörde. Huset användes inte på samma sätt under något år men under slutet av 2012 och under hela 2013 har kommunen tillsammans med Surte IS FK arbetat med att få huset i skick igen samt at göra planerna dugliga för fotboll med mera. Föreningen har jobbat med att göra förbättringar både på byggnadens ut- och insida samtidigt som nya lag har startats upp. Föreningen har även startat upp ett samarbete med Bohus IF och deras gemensamma lag går under namnet Surte-Bohus ungdomsfotboll. Kommunen kommer att så fort som möjligt försöka teckna ett nytt tillsyns- och driftsavtal med klubben.

Till nästa ortsutvecklingsmöte vill ett antal deltagare att en representant från vägföreningen bjuds in.

Frågan noteras av presidiet för ortsutvecklingsmötet.

Varför finns det inga gratis p -platser i Surte centrum?

Verksamhetschef för teknik Torbjörn Andersson meddelar att det finns många p -platser som är gratis bakom Konsum (Coop) och utmed hela gatan.

Angående parkeringsförbudet vid Fridhem: Syftet var att man inte ska behöva betala för att besöka Fridhem. Dessutom parkeras lika många bilar regelvidrigt, inga Securitasbilar har synts till.​ Frågan skickas tillbaka.

Kommunen är inte insatta i frågan. Återkom gärna med uppgifter till en kontaktperson så att kommunen kan återkoppla i ärendet.

Belysning vid Glasbruksmuseet, på parkeringen bakom byggnaden?

Det är riktigt att det är dålig belysning på parkeringsplatsen då den helt saknar belysning. Den har tidigare varit upplyst av belysningen från E45, vilken idag är borttagen. Parkeringen är på fastighetsmark vilket innebär att verksamhetsutövaren (Glasbruksmuseet) skall bekosta eventuell komplettering av belysning. Frågan vidarebefordras till sektor utbildning, kultur och fritid.

Kan man städa upp på norra delen av samma parkering, där det nu ligger tippad asfalt och grus?

En bortkörning av asfalten är beställd men det kan komma att ta några dagar.

Kan man även stöda parkeringen bakom Konsum?

Denna parkering ägs av Balder.

Kan man ordna en mätning av hastigheten inne i samhället?

Sektor samhällsbyggnad avser att göra en sådan mätning under 2014.

Kulturhuset får inte användas för fester eller sammankomster. Vad kommer att erbjudas istället?

Frågan skickas till sektor utbildning, kultur och fritid för besvarande.

​Ska fotbollsplanen nedanför Surteskolan återställas?

Idag står det brun paviljonger på planen och det finns i dagsläget inga planer på att återställa planen.

Skyltar utefter E45 saknas, till exempel till Fågeldammarna, Surtesjön, Glasbruksmuseet, Klädkällaren med mera. Vägverket (Trafikverket) lovade i april att de omgående skulle skylta. Än idag har inga skyltar kommit upp. Frågan var uppe på förra ortsutvecklingsmötet i april i år.

Ale kommun har tillsammans med Trafikverket och BanaVäg i Väst inventerat direkta fel i skyltningen. Trafikverket har ett uppdrag att åtgärda detta. Önskemål om vägvisning får sökas av näringsidkaren hos Trafikverket som därefter tar beslut om så skall ske. Trafikverket är generellt restriktiva till detta. Övriga frågor om skyltning utefter statlig väg, hänvisas till Trafikverket.

Problem med parkerade bilar längs Alekärrsvägen vid Fridhem vilket gör att till exempel utryckningsfordon kan få svårt att komma fram. Kanske en skylt med tidsbegränsad parkering kan vara bra. Frågan måste åtgärdas

Vi har satt upp en parkeringsförbudsskylt på Alekärrsvägen och övervakar nu med Securitas.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Dammsäkerhet. Det är viktigt att åtgärda säkerheten vid Baddammen

Kommunens sammanläggningar sköts enligt RIDAS ”riktlinjer för dammsäkerhet”. Detta innebär att dammarna besiktigas regelbundet. Vid senaste besiktningen påvisades inget behov av åtgärder på Baddammen. Däremot har tidigare besiktningar visat på behov av åtgärder vid till exempel Fågeldammarna som nu är åtgärdat.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Återvinningscentralerna har dålig belysning

Vi har avvaktat lite eftersom vi ska prova ett belysningssystem som heter Active-light. Nu har detta installerats på ett ställe som vi ska titta på. Därefter ska vi se över alla återvinningsstationerna för att sedan börja installera i prioriterad ordning.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vid norra Surtes busshållplats står betonggrisar som hamnat i diket. Åtgärd bör göras med staket eller dylikt

Frågan har överlämnats till Trafikverket som är väghållare. Sektor samhällsbyggnad instämmer i att annan åtgärd behöver göras, vilket också framförts till Trafikverket.

På grund av ledningar i marken så anser Trafikverket att det inte är aktuellt att sätta upp räcke vid diket intill busshållplatsen "Idrottsvägen" i Surte. Trafikverket överväger dock möjligheten att ta bor de s.k. "betonggrisarna" och lägga en kulvert i diket och därmed minska dikesslänten.

Gräsmattan mellan Konsum och riksväg 45 är förorenad av hundar. Fler "papperskorgar" behövs

Det är Balder och Trafikverkets mark så kommunen sätter inte upp några ”papperskorgar”.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Trottoarer där man både går och cyklar bör delas upp och markeras för att undvika krockar

I Ale kommun är inga gång- och cykelvägar separerade mellan gående och cyklister. Det finns flera skär till detta, men framför allt två huvudskäl. 1) kommunens gång- och cykelvägar är inte speciellt hårt trafikerade 2) att separera gångare och cyklister kräver betydligt större bredd på gång- och cykelbanan, vilket i dag inte finns.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Tider för buss- och tågtrafik stämmer dåligt och bör justeras

Som det är i dag kan det bli stressigt och vi har tagit upp det med Västtrafik och de kommer se över tidtabellerna nu för att bättra på passningen mellan bussar och tågen.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen och Västtrafik.

Belysning saknas utanför Glasbruksmuséet vilket bör åtgärdas.

Gatubelysning finns utanför. Fastighetsenheten får svara för belysning på fastigheten.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Ljussignalerna i Surte vid blomsteraffären behöver synkroniseras

Ljussignalen är inställd så att bussarna har förtur. Det har varit vissa inkörningsproblem med ljussignalen vilket Trafikverket är medvetet om och tittar vidare på. Frågan har skickats vidare till signalansvarig.

Privat hus som brunnit, snett emot gamla brandstationen; tomten behöver städas upp

Avser Surte 4:42, Göteborgsvägen 65. Bygglov beviljades januari 2013 för återuppförande av enbostadshus. Startbesked kommer att meddelas inom kort. Myresjöhus levererar nytt tvåvåningshus.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vem från kommunens sida håller i byggandet av Bohushallen?

Fastighetsavdelningen, projektledare Alma Delic. Bohushallen var färdigställd i juni 2011.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Önskemål om någon aktivitet på Surte station på invigningsdagen i och med att det är Ales första station på pendeltågslinjen

En förutsättning för aktiviteter är att kommunen har någon samarbetspartner för aktiviteter, vilket är fallet i Älvängen, Nödinge och Bohus. Då Västtrafik valt att inte ge gratis resor och endast ha halvtidstrafik finns ingen möjlighet att vara på alla fem pendeltågsstationer.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Ska en av Surtes förskolor flyttas till nuvarande bouleplanen?

Det är ingen av Surtes förskolor som skall flyttas till nuvarande bouleplan. Surte som samhälle växer och enligt vår senaste befolkningsprognos så kommer behovet av förskoleplatser att öka de kommande åren. Det finns ett ärende till kommande utbildningsnämnd 27 februari som hanterar frågan om det ökade behovet i Surte. Med stor sannolikhet kommer kommunens lokalplaneringsgrupp att få utreda ärendet och komma med alternativa förslag till lösning. Vi har tidigare tittat på lämpliga platser för att lägga en förskola och bouleplanen är en möjlig plats bland andra. Det finns med andra ord inget beslut taget om hur vi ska hantera det kommande behovet av fler förskoleplatser i Surte men arbetet är i och med tjänsteutlåtandet till utbildningsnämnden påbörjat.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Vad ligger bakom att Surte centrum markerats som en mindre trevlig plats i cultural planning?

Markeringen bygger på de synpunkter som lämnades vid kartövning på ortsutvecklingsmötet i april. Deltagarna gjorde fysiska + och - på en karta och i vissa fall kompletterade man med skriftlig förklaring. 14 av 53 kommentarer för ”platser jag helst undviker” gäller Surte centrum. Synpunkterna analyserades och sammanställdes av samhällsbyggnadsenheten. Resultatet av övningen med alla kommentarer har under december och januari varit utställt på biblioteket i Surte. Sammanställning finns också på Ales hemsida http://www.ale.se/nyheter-ale.se/nyhetsarkiv/12-13-2012-sa-tycker-vi-i-ale.html.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Skyltning till sevärdheter i Surte?

Ale kommun har inte tagit fram någon gemensam policy för skyltning. I Surte är till exempel Glasbruksmuseet skyltat från norra motet i Surte. Varje skyltning är unik, bland annat beroende på vilken verksamhet sevärdheten tillhör, om det är på ett hus eller hänvisning till naturområde, om det gäller skyltning från väg 45 med mera. Återkom gärna med mer preciserad fråga.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Bänken vid busshållplatsen vid pendelstationen är borta. Varför?

Det finns flera bänkar på plats.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Önskemål framfördes under förra mötet om bänkar längs vägen runt Surtesjön, men missades i minnesanteckningarna. Vad händer i det ärendet?

Det finns redan nu bänkar vid badplatsen och vid Fågeldammarna. Vi har i dagsläget inga planer på att sätta upp ytterligare bänkar i området.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Vad ska ske med gamla Fridhem? Kan Boel Holgersson medverka vid nästa möte och berätta om detta? Det är önskvärt att kommunala verksamheter placeras i Surte.

Boel Holgersson, ordförande i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden svarar: Lokalen Gamla Fridhem i Surte varken ägs eller hyrs av Ale kommun. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har heller inga planer på att återigen hyra lokalen för kommunal verksamhet.

Boel Holgersson har haft kontakt med ordförande för OUM i Surte angående att medverka på mötet.

Besvarad av sektor arbete, trygghet och omsorg.

Vad gör man för ungdomarna i Surte i fråga om lokaler för att kunna komma in i värmen under vintern?

Ungdomarna i Surte är välkomna till någon av Ale Fritids mötesplatser i kommunen.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Gatstenar (kantstenar) på nya genomfarten, och i synnerhet på infarter till anslutande gator, är för dåligt avfasade.

Trafikverket medger att kanten är för hög vid några anslutande gator ex Gullvivevägen och tittar på detta för åtgärd.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Varför finns ingen ersättare för Jan Pressfeldt på mötet? Borde det inte ha gått att hitta någon?

Det var för kort varsel för att få in någon ersättare.

Besvarad av Jan Pressfeldt, presidium för mötet.

Hur går det med etablering av bensinstation i Surte?

Statoil har option på att köpa en bensinstationstomt av kommunen vid trafikplatsen i norra Surte som ersättning för att de blev av med stationen i södra Surte. Besked om de vill utnyttja optionen väntas inom kort.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Vem äger marken mellan parkeringen bakom Konsum och E45?

Surtelokaler Kb

Besvarad av sektor kommunstyrelsen

Förslag framfördes om att bygga ett Arbetarnas hus i Surte

Det är svårt att ta ställning till ett sådant förslag utan utförligare information. Kanske passar frågan bättre att lämnas till kommunfullmäktige som ett medborgarförslag?

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Skyddsrummet bakom silon står öppet och förfaller

Denna fråga tillhör Räddningstjänsten.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Rutiner för svar från tidigare möten måste förbättras. De aktuella från aprilmötet ska läggas ut på kommunens hemsida

Nya rutiner har precis införts och ska fungera bättre i fortsättningen. Svar på frågor från Surtes aprilmöte finns under rubriken "Surte" och "besvarade frågor". Dessa frågor var besvarade och publicerade i god tid före höstens möte.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Anslagstavlorna i Surte är överfulla med gammalt skräp. Vem ansvarar för att dessa återställs ? Som det är nu kan man ej sätta upp information. Tavlorna har en viktig funktion i Surte. Det är på dem man läser vad som är på gång.

Detta är en fråga för varje verksamhetsutövare. De som sätter upp anslag får själva ordna med att ta ner anslaget.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Stigen upp till Klevavägen är svårframkomlig och detta behöver åtgärdas

Detta är ingen kommunal fråga. Stigen är en egen genväg som folk har trampat upp.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Utanför Alekärrsvägen 4 rinner det mycket vatten. Behöver åtgärdas innan det sker en olycka

Bohus-Surte vägförening svarar att frågan kommer att behandlas i samband med vårsynen som kommer att ske i maj månad.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad

Förslag på att sätta upp information om den nya miljövägen på biblioteket, Miljövägen är ett stort samtalsämne och något man ser mycket fram emot.

Kontakt är tagen mellan ansvarig tjänsteman i kommunen gällande Miljövägen och biblioteket i Surte för att se över möjligheten att informera om vägen på biblioteket.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-09-20 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.