Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Alafors

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Anslagstavlan i Alafors saknas, när kommer den upp igen?

Svar:

Vilken anslagstavla avses med frågan?

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

När sätts det upp en skylt om att det är en återvändsgränd vid Furulund?

Svar:

Skylt med återvändsväg är beställd och jag vet inte exakt när den kommer men jag räknar med att den kommer vara uppe senast 10 november.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

 Hur länge skall den tomma kiosken på Alingsåsvägen stå och förfalla när den ändå inte får användas?

Svar:

Det har funnits ett tidsbegränsat lov för kiosken men det har gått ut. Fastighetsägaren har uppmanats att lämna in en avvecklingsplan för borttagande av kiosken. Någon sådan har inte inkommit.

Vi kommer att skapa ett tillsynsärende för detta.

Fartsträckan vid gamla blomsteraffären, finns de möjlighet att ställa in trafikljuset att alltid lysa rött när det inte är någon trafik?

Svar:

Trafikverket är väghållare och har fått frågan och kommer svara på den men de har inget svar klart till ortsutvecklingsmötet den 5 oktober. Det finns dock med i Trafikplanen att Ale kommun önskar åtgärder för säkrare passage vid signalen samt vid Alingsåsvägen/Nya Alingsåsvägen. Om dessa så småningom blir av (Trafikverket bestämmer) så leder det förhoppningsvis till lägre hastigheter på sträckan.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Kan man snygga till dalgången vid den gamla kvarnen??

Svar:

Parkchefen låter hälsa att han inte känner till platsen eller vilken dalgång/kvarn som menas, och kan därför inte svara på frågan i dagsläget. Mer beskrivning/info om plats behövs (så vi kan veta om det är kommunal mark etc).

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Skyltarna till Furulund har inte satts upp igen, vad har hänt?

Svar:

Skyltarna är på plats.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Utmaning till Ale kommun: Ett lokalt företag erbjuder sig att stå för utformning och skötsel av någon utsmyckning i mitten av rondellen om kommunen står för material och arbetskostnad.

Svar:

Lastbilar behöver kunna vända och då finns det inte plats för utsmyckning i rondellen.

Skulle scouterna kunna använda Vikingagårdens lokaler tills dess att någon annan eventuellt tar över?

Svar:

Kultur-och fritidsnämnden gav ett uppdrag åt sektor Utbildning, kultur-och fritid i samband med att beslut fattades om att avveckla den kommunala verksamheten på Ale Vikingagård. Uppdraget var att utreda möjlighet till en föreningsdriven verksamhet med fokus på vikingatema. Ale kommun för en dialog med en förening som motsvarar de krav och önskemål som ligger i linje med uppdraget. När ett avtal är på plats kan föreningen själva välja att samverka med andra föreningar för att utveckla verksamheten på anläggningen.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Vad hände med plus och minuslistan som gjordes på ortsutvecklingsmötet för några år sedan?

Svar:

För ett antal år sedan fick besökare på ortsutvecklingsmötena i Ale kommun en möjlighet att pröva ett av ”verktygen” för hur man kan arbeta med metoden Cultural planning. Deltagarna fick i uppgift att utifrån en ortskarta märka ut ”vackra och fula” platser. Allt materialet sammanställdes till en utställning som gick att ta del av på kommunens bibliotek.

Efter utställningen skickades materialet till sektor samhällsbyggnad.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Kan man skapa en bilpool med kommunens bilar så att allmänheten kan använda bilarna när de inte behövs i verksamheten?

Svar:

Kommunen tittar i dagsläget på två spår kring bilpool; dels en intern lösning där man nu även tar med sig frågan att även öppna upp för externa användare samt ett spår där man tittar på möjligheten att ha en öppen bilpool med elbilar i samarbete med Alebyggen. Det råder osäkerhet när det kan bli aktuellt men kommunen har frågan med sig.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.


Kan man skapa en bilpool med kommunens bilar så att allmänheten kan använda bilarna när de inte behövs i verksamheten?

Bilpool som gemensamt utnyttjar kommunens bilar för verksamhet och privat kan i framtiden vara intressant. För närvarande har kommunen ingen bra organisation av hur vi hanterar våra bilar. Under 2015 kommer en sådan organisation att sättas på plats. Frågan om samutnyttjande av bilarna kan först bli aktuell när den nya organisationen kommit på plats och fungerar. I bästa fall kan detta ske i slutet på 2016.

Kan man få belysning, så att de väntande syns vid busshållplatserna vid Lunnavägen och utanför kommunhuset?​

Vid busshållplatsen vid Lunnavägen finns en belysningspunkt nästan mitt för busskuren på andra sidan Alingsåsvägen. Därför är det inte prioriterat att sätta upp ytterligare en belysningspunkt. Vid busshållplatsen utanför kommunhuset finns en belysningspunkt i omedelbar anslutning till busskuren så någon ytterligare är ej aktuellt.

Går det att förbättra trafiksäkerheten vid Lunnavägen på Alingsåsvägen för gångtrafikanter som vill promenera till Nol?​

Trafikverket är väghållare för Alingsåsvägen så det är de som ansvarar för denna fråga. Frågan har skickats vidare till Trafikverket som meddelar att de kommer att avge ett svar inom 12 veckor (2015-02-17).

Trafikverket meddelar (2015-07-29) att man tyvärr inte kommer att kunna prioritera Alingsåsvägen under de närmaste åren. Om du vill veta mer om beslutet, läs härPDF.

Kan skylt om återvändsgata sättas upp vid det nya Furulundsområdet?

Skyltar om återvändsgata kräver ingen lokal trafikföreskrift och då är det väghållaren som bestämmer om en sådan ska sättas upp. Väghållare för den nya vägen är Nol –Alafors vägförening. Frågan översänds till vägföreningen.

Nol-Alafors vägförening har beslutat att sätta upp skylt om återvändsgata. Skylten sätts upp på Eklidsvägen i anslutningen mot Furulundsvägen. Om vägföreningen har missuppfattat platsen får du/ni som framfört önskemålet om skylt, höra av dig.

Hur kan vi besvara det kulturhistoriska värdet på kvarnen vid forsen med laxtrappan?

Det är den som äger fastigheten som avgör vad som ska göras. Det finns en del hjälp att få för fastighetsägare som vill renovera kulturhistoriska byggnader. Just nu finns faktiskt ett särskilt bidrag till vård av byggnader och anläggningar vid vatten att söka från Länsstyrelsen. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 oktober 2014.

Skrivelse har inkommit från bostadsrättsföreningen Ledet. De boende i föreningens 32 lägenheter klagar på den höga ljudnivån från nya 45:an. besvären har blivit påtagliga i sommar då de har kunnat vistas mer utomhus. Föreningen vill att åtgärder görs i form av bullerdämpande plank eller motsvarande. Det saknas idag bullerskydd på hela sträckan mellan 45:an och bostadsrättsföreningens lägenheter. Kan detta åtgärdas?

Trafikverket kommer inte att åtgärda bullret eller ge bidrag för bullerskydd. Verkets beräkningar visar att ljudnivån är för låg för att fastigheten ska ingå i ett program för bullerskyddsåtgärder.  Om du vill veta mer om beslutet, läs härPDF.
Papperskorgar behövs på båda sidor av Ledetvägen vid hållplatsen ”Posten, Alafors”. I nuläget sker nedskräpning som drabbar fastighetsägare vid hållplatsen.

Parkchefen svarar att han sätter upp papperskorgar vid hållplatsen posten Alafors, för att minska nedskräpning. 2015-05-05.

Två stycken papperskorgar är uppsatta på önskad plats i Alafors. Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2014-10-02.

Hur kan samarbetet öka mellan kommunen och föreningslivet i arbetet med ungdomar?

Genom att fortsätta att ha feriearbetare, att låta föreningsledare gå utbildningar via SISU etc.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 2013-10-08

Satsar skolan lika mycket på högstadiet som på låg- och mellanstadiet vad gäller datakunskap?

Det satsas lika mycket på de olika stadierna. alla har en egen dator med alla de kringsatsningar som kommer med det (projektorer i klassrum, trådlöst nätverk m.m.). Alla lärare har dessutom gått fortbildning i hur datorn kan användas. Det är också viktigt att komma ihåg att elever i lågstadiet är de som först fick datorer istället för tvärtom, där är Ale unika. Frågorna besvarades av verksamhetschef, skola äldre, sektor utbildning, kultur och fritid, 2014-04-01.

Fråga om trafiksäkerhetshöjande åtgärder, i synnerhet fartminskning, på genomfarten från E45 mot Alingsås i Alafors samhälle

Problemet är lyft till Trafikverket. Ale kommun har också påbörjat diskussioner med Trafikverket om att ta över väghållaransvaret på Ledetvägen. Om så blir fallet planerar Ale kommun att enkelrikta del av Ledetvägen och bygga ut en riktig gång- och cykelväg.
Besvarad av sektor samhällsbyggnad och Trafikverket, 2013-04-23

Trafikverket och Ale kommun har skrivit avtal om att kommunen tar över Ledetvägen då pågående detaljplan vunnit laga kraft med inriktning på övertagande sommaren 2014. I övrigt är Trafikverket väl medvetet om att vägen på många ställen är smal och att det på vissa platser utmed vägen kan vara svårt för stora fordon att mötas. Trafikverket har väghållaransvar för många mindre vägar av lokal karaktär som har liknande problematik som Ledetvägen. Resurserna för att åtgärda denna typ av vägar har/är mycket begränsade och är sällan prioriterade av vår uppdragsgivare. Besvarad av Trafikverket 2014-02-13.

Trafiksituationen på Ledetvägen. Mötande bussar

Ale kommun har och fortsätter påtala problemet till Trafikverket som är väghållare, Västtrafik som har kollektivtrafiken i kommunen samt till Nobina som kör bussarna. Västtrafik planerar att lägga om busstrafiken vid nästa tidtabell för att undvika att bussar möts på Ledetvägen. Besvarad av sektor samhällsbyggnad och Trafikverket 2013-04-23.

Trafikverket och Ale kommun har skrivit avtal om att kommunen tar över Ledetvägen då pågående detaljplan vunnit laga kraft med inriktning på övertagande sommaren 2014. I övrigt är Trafikverket väl medvetet om att vägen på många ställen är smal och att det på vissa platser utmed vägen kan vara svårt för stora fordon att mötas. Trafikverket har väghållaransvar för många mindre vägar av lokal karaktär som har liknande problematik som Ledetvägen. Resurserna för att åtgärda denna typ av vägar har/är mycket begränsade och är sällan prioriterade av vår uppdragsgivare. Besvarad av Trafikverket 2014-02-13.

Trafiksituationen på Ledetvägen. Målningen av övergångsställena är utsliten

Kommunen har påtalat problemet för Trafikverket som är väghållare och arbete för målning är beställt. Besvarad av sektor samhällsbyggnad och Trafikverket 2013-04-23

Målning av övergångsstället kommer att åtgärdas av entreprenör. Se svar ovan. Besvarad av Trafikverket 2014-02-13.

Träd skymmer sikten vid utfarten från Alevägen mot nya Alingsåsvägen

Båda vägarna är Trafikverkets. De har också vissa siktregler som ska följas. Vi har vidarebefordrat frågan till dem.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad och Trafikverket 2013-04-23

Situationen på Himlaskolan. Budgetpengar lär finnas avsatta för uppehållsrum. Ändå har möblemang och utrustning tagits bort därför att ett fåtal ungdomar förstört en del. Varför finns ingen fritidsgård på Himlaskolan?

Ale fritid har prioriterat att ha färre antal fritidsgårdar för att kunna ha mer öppet på dessa. Beslutet har fattats i samråd med ungdomsrådet.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 2013-04-23

Betygsstatistiken på Himlaskolan har enligt en mötesdeltagare inte förbättrats på tre år utan att något har gjorts åt saken

Tillförordnad sektorschef Thorbjörn Jordansson kommer att analysera och föreslå/påbörja åtgärder för att förbättra resultaten i skolan.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 2013-04-23

Varför sker ingen klottersanering i Alafors?

Ale kommuns fastighetsavdelning har fungerande rutiner för att klottersanera kommunens fastigheter, så sker också i Alafors. Det är inte kommunens ansvar att klottersanera på till exempel transformatorstationer. Dock pågår ett arbete på sektor samhällsbyggnads infrastrukturenhet med att få fram rutiner och få till ett samarbete med att klottersanera det offentliga rummet. Detta samarbete syftar till att interna enheter såsom gata/park, vatten/avlopp och renhållning ska samordna klottersanering. Men även externa aktörer såsom till exempel Ale El försöker vi få med i detta samarbete.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2013-04-23

Mycket skräp i skogsdunge mellan Alaforsskolan och församlingshemmet. Kan kommunens städa och sätta upp papperskorgar?

Vi sätter upp en papperskorg inom kort.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2013-04-23

Hur kommer kollektivtrafiken att se ut på sträckan Ale-Volvo Torslanda?

Problemet är lyft till Trafikverket. Ale kommun har också påbörjat diskussioner med Trafikverket om att ta över väghållaransvaret på Ledetvägen. Om så blir fallet planerar Ale kommun att enkelrikta del av Ledetvägen och bygga ut en riktig gång- och cykelväg.

Besvarad av miljöplanerare, Ale kommun, och Västtrafik. 2012-10-09

Tomten där den förra kiosken låg ser tråkig ut, den behöver göras i ordning

Just nu pågår ett planarbete för denna plats där fastighetsägaren avser att återuppta verksamheten.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Tomten där Lövåsvägens daghem låg är inte åtgärdad efter flytten och plintar med mera finns kvar.

Fastighetschefen meddelar att plintarna nu är borttagna.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Vad händer med vägen som skulle gå från 45:an till Furulundsområdet?

Mark- och exploateringschefen meddelar att vägen är reglerad i avtal mellan kommunen och Peab. Diskussion pågår om hur vägen ska färdigställas, ett möte med Peab är bestämt till den 11 oktober. Avsikten är att vägen ska asfalteras. Den kan bli tillfart till bland annat skidbacken och Furulundsparken.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Vägskylt till Sjövallen visar vägen genom Alafors samhälle förbi kommunhuset, vilket är dåligt.

Infrastrukturenheten håller med och lyfter frågan till Trafikverket för att få tillstånd att ändra skylten.

Besvarad av sektor Samhällsbyggnad, Trafikverket 2012-04-24

Något nytt om trafiksituationen på Ledetvägen?

Det finns inget nytt att informera om i dagsläget. Ledetvägen är Trafikverket väg, vilka vi [ska träffa] och lyfter då frågan.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Förslag om att utveckla Alafors till ett grönt blomstrande samhälle med hjälp av lökväxter och lågväxande träd

Verksamhet teknik har sådana ambitioner i alla våra samhällen men i dagsläget finns inte tillräckliga ekonomiska resurser för utökade åtgärder.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Hur ser barnomsorgskön ut i Alafors? Det är svårt att få sina barn på samma förskola i Alafors

Det finns ingen särskild kö till Alafors eller till någon specifik ort vid nyanmälan. De som söker plats placeras i samma kö alltså söker man plats i Ale kommun. Så långt det är möjligt och i mån av tillgänglig plats tas alltid hänsyn till angivet önskemål eller där önskemål inte angivits tas hänsyn till bostadsadress.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid 2012-04-24

Förslag på cykelväg från Alafors till Starrkärr genom att öppna den gamla vägen rakt fram vid Grunne mot kyrkan

Marken är privatägd och den befintliga grusvägen till Starrkärr tillhör en privat gemensamhetsanläggning. I övrigt hänvisas till svaret på nästa fråga.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Vägen Alafors – Starrkärr är inte cykelvänlig. Det finns ingen vägren och trafiken håller hög hastighet

Diskussioner pågår med Trafikverket om en framtida GC-förbindelse från Alafors till Starrkärr. Det finns ingen finansiering de närmsta åren.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Cykelvägen mellan Alafors och Nol går inte hela vägen och utgör därför en fara när man måste korsa bilvägen på två ställen. Kan detta åtgärdas?

Det finns i dag en cykelväg mellan Alafors och Nol som korsar vägen vid några platser. I Nol där Alevägen korsas finns det i dag en avsmalning för att dämpa hastigheten och i Alafors där man behöver korsa Ledetvägen råder en hastighet av 30 km/timmen. Det är inget konstigt att en gång- och cykelväg korsar en väg och i dessa fall har vi med hjälp av låg hastighet och farthinder försökt skapa en säker trafikmiljö. Vid möte med Trafikverket tog vi upp trafiksituationen i Alafors och påtalade att man behöver se över gång- och cykelanslutningar och Ledetvägen i sin helhet. Vi fick svar att de ska i alla fall kika på gång- och cykelanslutningarna. Någon lösning för att förbättra trafiksituationen på Ledetvägen tittar de inte på i dagsläget.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad 2012-04-24

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-02-05 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.