Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Surte

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Avtalet med Renova gällande sophämtning säger att de boende på Dalvägen måste själva gå ner med soporna till Egnahemsvägen eftersom Renova inte kan backa sina bilar. Vi tycker det är dålig service.

 

Svar: Att backningen inte sker har inget med avtalet med Renova att göra. I Föreskrifter om avfallshantering, vilket är ett styrdokument för Ale kommun som är antaget i Kommunfullmäktige, finns reglerat att backning inte ska förekomma. Arbetsmiljöverket har meddelat att backningen inte är ett arbetsmoment och Ale kommun följer detta. I praktiken innebär det att vi inet backar in på gator för att tömma sopkärl och orsak är att vi vill utföra en trafiksäker tömning. Varje år förosakas personer då olyckor sker då lastbilar backar.

När kommer Keilers väg att öppnas igen?

 

Svar: Vägen är öppen igen.

Jag föreslår att kommunen försöker påverka Postnord så att de återgår till den gamla tömningstiden, klockan 17.00. av brevlådan vid Coop i Surte Södra. Postnord har nyligen ändrat tiden för tömningen av denna brevlåda till klockan 13.00. Detta medför att idag finns det inte längre någon brevlåda i Surtes om töms efter klockan 13.00 och att inga brev, som skrivs under dagen och läggs i brevlådan på eftermiddagen, kommer fram till mottagaren nästa dag.

 

Svar: Vi råder inte över frågan i kommunen.

Vad finns för planer för gamla brandstationen?

Svar:

Mark- och exploateringsavdelningen har beställt en detaljplaneändring för fastigheten Surte 7:1 där den gamla brandstationen är belägen, för att pröva om det är möjligt att ändra från småindustri till bostadsändamål. Detaljplanearbetet har fastnat i bullerproblematik och ligger tillsvidare vilande. Befintliga byggnader är i dagsläget uthyrda tills vi vet hur vi går vidare.

Frågan är besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Vad görs åt den stökiga bilskroten?

Svar:

Sektor samhällsbyggnads bedömning är att det i dagsläget inte går att ingripa med stöd av Plan- och bygglagen eller miljöbalken.

På Glasbruksmuseets parkering fanns tidigare belysning som man tog ner i samband med utbyggnaden av E45:an. Likaså fanns det två bruna skyltar (en söder om och en norr om) som skyltade till glasbruksmuseet. Dessa är också nedtagna och har inte satts upp. Frågeställaren önskar få tillbaka belysningen på parkeringen och de två bruna skyltarna samt underrättas när svar från förvaltningen inkommer.

Svar på fråga om skyltning:

Trafikverket är den myndighet som handlägger ansökningar om de bruna skyltarna (vägvisning till turistiskt intressanta mål). Då Glasbruksmuseet inte längre drivs av kommunen är ansökning och bekostande av skyltning till museet inte heller en kommunal angelägenhet.

När museet drevs i kommunal regi gjorde dåvarande Vägverket bedömningen att det var för få bussresenärer och att det redan var enkelt att hitta till museet utan vägvisning till turistiskt intressanta mål. En annan typ av skyltning beställdes och bekostades av museet.

Idag finns skyltning till museet från norra rondellen i Surte.

Det saknas belysning vid sophanteringen/återvinningssortering vid gamla brandstationen. Önskemål att belysning ordnas.

Svar:

När det gäller återvinningscentralen i Surte och dess belysning så finns det ingen på grund av att återvinningsstationen inte ska stå där permanent. När den kommer att flyttas är inte klart ännu.

Frågan är besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Vad ska göras åt bristen på lekplatser i Surte?

Svar:

Vi har mottagit dina synpunkter angående bristen på lekplatser i Surte.

Ale kommun arbetar aktivt för att skapa säkra och attraktiva lekplatser för barnen. Idag finns det totalt 17 lekplatser i kommunen varav 2 stycken finns i Surte.

Samhällsbyggnadssektorn genom gata/parkenheten ansvarar för driften av de kommunala lekplatserna som finns på allmän platsmark inom kommunen.

Fler lekplatser leder till att den begränsade budgeten för underhåll av lekplatserna måste fördelas på ytterligare objekt och platser. I dagsläget är inte detta någon prioriterad fråga och i valet att tillskapa nya lekplatser eller att vårda och utveckla de befintliga har vi valt det senare alternativet.

I samband med framtagandet av översiktsplaner, detaljplaner etc. kan kommuninvånarna i samrådskedena lämna synpunkter och önskemål om den framtida markanvändningen i kommunen.

Frågan är besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Angående tennisplanen: Det senaste arrendeavtalet har nyss gått ut och ersatts av ett ettårigt. Varför? Kommer det gamla avtalet att förlängas och i så fall hur långt? Kommer ny plats för tennisplan att erbjudas?

Svar:

Det är riktigt att avtalet gått ut efter 25 år. Nu har Ale kommun planer på förtätning och förändring av kommunal mark som har centrala lägen i våra stationssamhällen. Beroende på detta vill Ale kommun inte binda sig på längre avtal.

Ale kommun har erbjudit tennisklubben i fråga ett ettårigt avtal med möjlighet till förlängning. Att erbjuda tennisklubben ny plats är inte aktuellt då de inte är uppsagda, avtalet har gått ut och förslag på förlängning har erbjudits.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Vad ska hända med fastigheten söder om Surte hotell?

Svar: Fastigheten är privatägd. Detaljplan reglerar att fastigheten inte kommer att användas för bostadsändamål.

Besvarad av samhällsbyggnadsnämndens ordförande under möte den 27 oktober 2015.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den