Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Nol

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Man önskar fartdämpande chikaner på Alevägen, sådan som mar har i Älvängen.

Svar: För Alevägen är Trafikverket väghållare.

Generellt är Trafikverket restriktiva till fartdämpande åtgärder vid lokalbanan då den ska fungera som omledningsväg för E45 vid olycka eller större underhållsarbeten.

I anslutning till bebyggelse (skyltad hastighet 40 km/h) finns timglashållplatser som minskar vägbredden och sänker hastigheten - vilket gör föraren uppmärksammad på att en lägre hastighet gäller. I anslutning till Nol station finns även ett antal klackar, som också minskar körbanans bredd och verkar hastighetssänkande, samt ett farthinder vid passagen över till stationen. Ytterst är det dock föraren av bilen som ansvarar för att hålla skyltad hastighetsbegränsning.

Ett stort önskemål är utmärkt stig för jogging/promenad från Lunnavägen - Brandsbovägen – Vimmersjön. En stig som sammanbinder hela vägen från Nödinge och via Furulund och vidare till Älvängen. Det finns ett skriftligt förslag som har skickats in till Rolf Gustavsson, ordförande i amhällsbyggnadsnämnden. Över Nolberget, och mot tre stigar mot Nödinge eller mot Sjövallen eller ner mot gruvan ner mot Nolängen. Folk vill ut i skog och mark men hittar inte utan utmärkta stigar.

Frågan skickas till sektor samhällsbyggnad för besvarande.


Stigen där Gallåsvägen slutar är gyttjig. Det vore trevligt om den kunde grusas.

Sektor samhällsbyggnad svarar att de inte grusar stigar i skog och mark.

2015-10-14 Frågan om att ordna till ridvägen mellan Gallåsvägen och ner mot Nödinge skickas tillbaka till sektor samhällsbyggnad med förtydligandet att det inte handlar om att grusa en naturstig utan att
ett visst parti av ridvägen som är så lerig att det hindrar gående att ta sig fram.

Uppdaterat svar 2015-11-12

Här hänvisar vi till föreningen ”säkra ridvägar” som har uppdrag av kommunen att vårda denna sträcka. Kontaktperson är Peter Tifeldt ordförande, kontaktuppgifter finns på föreningen Säkra ridvägars webbplats Länk till annan webbplats..

Städning: Snygga till gågatan i Nol. Det ser skräpigt ut där. Dessutom ser det förskräckligt ut längs älven.

Nol-Alafors VF ansvarar för gågatan, kommunen städar 3 gånger i veckan. Längs älven ansvarar inte parkavdelning för städning.

Fler gångbanor/trottoarer exempelvis Industrivägen - Brukstorget – Brandsbovägen önskas.

Svar : Förslag till nya gång och cykelbanor tas fram i kommunens trafikplan som revideras vart 4:e år och antas av Kommunfullmäktige. Del av föreslagen sträckning finns med i nu gällande trafikplan men är ej prioriterad. Arbetet med revidering av trafikplanen pågår och i detta arbete kommer denna fråga att aktualiseras på nytt.

Det föreslås att man sätter upp en anslagstavla i anslutning till Resecentrum i Nol.

Vid uppförande av anslagstavlor beräknas kostnaden bli dyr jämfört med nyttan av dessa. Sektor samhällsbyggnads bedömning är att det inte ska uppföras några anslagstavlor i kommunens regi.


Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den