Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Älvängen

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Enligt Trafikverkets mätning kör ca 2500 fordon på Starrkärrsvägen per dyng. Ale kommun har gjort egna mätningar som visar 30 000 bilar per vecka. Vilken mätning stämmer?

Svar: Trafikverkets mätning på 2500 fordon är från 2008 och kommunens mätningar är utförda senare så dom är inte jämförbara.

Under november 2019 utförde Trafikverket i egenskap av väghållare en trafikmätning på Starrkärrsvägen som visade på en dygnstrafik på 4780 fordon mellan hållplats och Nytorpsvägen, samt en dygnstrafik på 4200 fordon söder om skogsgläntan.

Är den digitala hastighetstavlan på Starrkärrsvägen uppdaterad med senaste programvaran?

Svar: Nej det är den inte, men det är beställt och ska utföras inom kort.

Varför sitter den digitala hastighetstavlan bara åt ett håll längs med Starrkärrsvägen?

Svar: Tavlan kräver ström från en belysningsstolpe för att ladda batteriet som driver tavlan.

Finns det möjlighet att sätta upp en skylt som förbjuder hästar att gå på gång- och cykelbanan längs Starrkärrsvägen?

Svar: Vägmärket D6 påbjuden gång- och cykelbana betyder att det t ex är förbjudet att rida, köra bil mm efter dettavägmärke.

Om Gustav Larssonsväg inte är tänkt som genomfartstrafik, hur är det då tänkt med bussar i kvartstrafik?

Svar: Busslingan i Älvängen drevs till en början av Ale kommun under namnet "Älvan" och har sedan hösten 2019 tagits över av Västtrafik och den går under namnet 411. Bussen är av en mindre typ och el-driven för att hålla nere störningarna i området. I och med övertagandet utökades tidtabellen till samtliga avgångar med Alependeln. Förhoppningen är att busslinjen ska hålla nere biltrafiken i området och erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. Mellan området Kronogården och Madenområdet finns en vägpollare som enbart släpper förbi busstrafik och hindrar genomfartstrafik.

Kan kommunen be Länsstyrelsen ändra hastigheten på Starrkärrsvägen utanför Kronanområdet tills kommunens arbete med att utveckla det tätbebygda området är klart?

Svar: Den södra delen av Starrkärrsvägen, från Hövägen i riktning mot Kronanskolan är utanför tätbebyggt område.

Kommunen för löpande diskussioner med Trafikverket som är väghållare för Starrkärrsvägen och frågan har förts vidare till dem som ansvarar för trafiksäkerheten på sträckan. Hastighetsmätningar och en trafikutredning för Starrkärrsvägen pågår. Kommunen arbetar även med framtagandet av förslag för tätortsgränser till en ny lokal trafikföresrkift.

Trygga passager över Starrkärrsvägen, kan ett överbevakat övergångsställe vara ett alternativ?

Svar: Är det obevakat övergångsställe eller ett bevakat överångsställe med trafiksignal som avses i frågan? Trafikverket är väghållare för Starrkärrsvägen och tar beslut kring vilken typ av passager som kan vara aktuella.

Forskning visar att ett övergångsställe kan ge en falsk trygghet, då gångtrafikantens uppmärksamhet kan bli bristfällig och bilisten inte hinner uppfatta gångtrafikanten, vilket kan leda till allvarliga olyckor.

En trafikutredning pågår för Starrkärrsvägen och i detta arbete sker löpande diskussioner kring passager - här utreds bland annat hastighetssänkande åtgärder vid cirkulationen vid Kronanskolan. Passager där hastigheten sänks är ett säkrare alternativ. Längre ner mot centrum längs Starrkärrsvägen finns en gångtunnel under vägen, där biltrafik och oskyddade trafikanter är åtskilda - vilket är den allra säkraste typen av passage.

Skyltningen är dålig på vägen vid Gamla vägen, Älvevi, Nytorpsvägen

Svar: Trafikföreningen vid Älvevi är komplex då mycket oskyddade vistas i området, det finns både skolor och idrottsanläggning i området som är målpunkter.

Trafikenheten har utrett frågan och området är framförallt utformat för att vara så attraktivt som möjligt för oskyddade trafikanter - gående och cyklande. Trafikenheten har förståelse för att framkomligheten för biltrafik upplevs som begränsad och otydlig. Dock värdesätts att hastigheten i området är låg (bland annat genom farthinder, begräsade vägbreddar och enkelriktade partier).

Området har även ett krav på att större fordon, såsom leveranser och bussar, ska ha tillgång till området. Där med är reglering som riskerar onödiga back-rörelser inte önskvärt. Utökad belysning utreds för att öka säkerheten och orienterbarheten i området kring Älvevis parkering.

Köer på Starrkärrsvägen uppstår bland annat när bussen stannar vid timglaset, kan man lösa det på annat sätt så det blir tvåfiligt hela vägen när inte bussen stannar där?

Svar: När det gäller hastighetsdämpande åtgärder finns det enbart ett fåtal olika åtgärder att välja blan - så som "fartgupp", "buss-bulor", chikaner eller avsmalningar. Olika åtgärder lämpar sig bäst i olika miljöer och är en avvägning av en rad olika faktorer, så som exempelvis geoteknik, trafikflöde, oskyddade trafikanter i området.

Trafikverket är väghållare på Starrkärrsvägen och har därmed trafiksäkerhetsansvar samt beslutsmandatet.

Men generellt är timglashållplatser en väl beprövad och effektiv åtgärd för att minska hastigheten genom att vägen smalnara av för genomgående trafik. Att trafiken stannar av när bussen står stilla skapar även en hög trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanter som befinner sig i vägområdet i direkt anslutning till bussen och eventuellt väljer att korsa vägen hållplatsområdet för att exemplevis byta buss.

När det gäller oskyddade trafikaner är det viktigt att komma ihåg att det ofta är hastigheten som är avgörande för allvarlighetsgraden vid en eventuell olycka - därmed väljs ofta timglashållplatser i tättbebyggt område. En genomgående fil förbi en hållplats för att inte "stoppa upp" trafiken för att undvika köer anses därmed inte lika trafiksäkert.

Resecentrumet har ju nu blivit berikat med ett Bibliotek, förhoppningsvis kommer denna nya lokalitet innebära att fler kommer nyttja Biblioteket i Älvängen. Finns det en möjlighet att vidareutveckla detta område med en lekplats, då detta är en mötesplats av många de slag. Kanske att vi kan hänga in den temporära grusparkeringsplatsen och sätta dit lite gungor ruschkana och en sandlåda. Det skulle innebära i alla fall på dagtid att detta skulle bli ett mer levande område.

Svar: Tycker din idé är alldeles utmärkt. Kommunen har påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan för Älvängen, parallellt med den kommer även området kring resecentrumet att planeras. Jag tar med mig ditt förslag in i detta arbete som inbegriper både insatser på kort o lång sikt. En tillfällig lekplats under planeringstiden är definitivt ett bra alternativ. Jag återkomma till dig under hösten för att stämma av hur ditt förslag tas emot.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Svar: I planarbetet med detta området kommer vi att planera för nån typ av lekplats. Någon tillfällig lekplats på grusytan finns inte planeringen, finns inga investeringspengar till någon lekplats i nuläget.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Fråga om hur vårdcentralens långa väntetider rimmar med strävan efter att Älvängen ska växa.

Svar:

Självklart är det bekymmersamt att väntetiderna på vårdcentralen är långa och det rimmar förstås illa med den tillväxt som sker i Älvängen och hela Ale kommun. Vi som kommun kan ta med oss frågan till dialogen med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden inom VGR. Den nämnden har befolkningsansvar för bl.a. Ale kommun. Som enskild person kan man förstås också ta kontakt med en tjänsteman som arbetar med hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag eller med en politiker.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

 

Upprustning av VA-nätet i Älvängen, hur ser det ut?

Svar: VA-enheten håller i dagsläget på att ta fram ett VA-program där det ingår en underhållsplan. Först när denna plan är klar kan jag med säkerhet säga vilka saneringar som kommer att utföras.

Vad gäller 2016 så kommer vi sanera hela Gamla vägen under 2016. Vi kommer att byta vatten, dag- och spillvattenledningar. Arbetet beräknas börja efter årsskiftet.

Fridhemshöjden kommer under 2016 få kommunal VA. Projektering av jobbet har redan börjat och där kommer vi att använda oss av extern entreprenör då en del sprängning kommer behövas för VA-jobbet.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur kan vi få fler turister till Ale?

Svar: Näringslivsenheten, som ansvarar för utvecklingen av besöksnäringen (dock ej besöksmålen), har sammanställt en rapport om besöksnäringen Pdf, 88 kB.. Enligt rapporten är de planerade aktiviteter för de närmaste åren dessa:

2015
Antagandet av strategi/plan för besöksnäringen.
Framtagning av cykelleder.
Research kring marknadsföringskanaler.
Skapa möjlighet till mer boenden via Airbnb samt BnB.

2016
Paketera 15 konkreta paket med fokus på vandring, ridning och cykling.
Framtagning av folder/broschyr.
Skapa en mobilanpassad hemsida med karta, information och bokningsmöjlighet.
Marknadsföra Ales besöksnäring via Aleinvite.
Anordna en kampanj och release- helg tillsammans med utvecklingsenheten i kommunen.
Samverka med kulturenheten kring mat och kultur festivalen i Ale.

2017
Fortsätta arbetet med att marknadsföra vandringslederna, säkra ridvägarna och cykellederna.
Utöka samarbetet med Kungälv och östra Göteborg och eventuellt anordna gemensamma paket/erbjudanden eller kampanjer.

Besvarad av sektor kommunstyrelsen.

Ett dike utanför Älvevi där det samlas mycket vatten, kan bli en farlig ”lekplats”, vem åtgärdar det?

Svar: Sektor samhällsbyggnad håller på att se över vem som ansvarar för diket i dagsläget. VA har inga abonnenter kopplade till diket, men om det är Gata/Park eller vägföreningen som har hand om diket måste undersökas. Sektor samhällsbyggnad ska undersöka om det går att komma till rätta med problemet.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Hur går det med projektet Stars of life?

Svar: Arbetet löper just nu enligt plan även om planen i sig har ändrats flera gånger. Se bilaga Pdf, 305 kB. till svaret för mer information.

Besvarad av sektor utbildning, kultur och fritid.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den