Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Frågor om ortsutveckling i Alafors

Här kan du läsa svar på de frågor som uppkommit under och inför ortsutvecklingsmöte.

Klicka på datum nedan och se de frågor som behandlades inför, under och efter ortsutvecklingsmötet.

Kan man anordna någon form av farthinder längs lokalvägen mellan Alafors och Älvängen?

Svar: Trafikverket är väghållare för denna vägen och har därmed ansvaret i egenskap av väghållare - och frågor hänvisas till dem. Lokalvägen är även omledningsväg för E45 vid olyckor eller omfattande underhållsarbeten.

Generellt är Trafikverket restriktiva med farthinder på lokalvägen, för att de ska klara omledningstrafiken, få rimliga underhållskostnader mm. Farthinder används på ett fåtal ställen på lokalbanan i kommunen där många oskyddade trafikanter vistas och hastigheten måste hållas nere av trafiksäkerhetsskäl - då låga hastigheter reducerar risken för allvarlig skada vid en eventuell olycka. Exempelvis vid pendeltågstationen i Nol (Alevägen). Ytterst är det dock föraren av bilen som ansvarar för att hålla skyltad hastighetbegränsning.

Större delen av denna väg ligger inte i direkt anslutning till bostadsbebyggelse och gång- och cykelbanan är avskild med ett räcke.

Kan man få en ytterligare hastighetsskärm som hjälper till att dra ner hastigheten från motsatt håll där hastighetsskärm sitter idag?

Svar: Hastighetsskärmen sätts upp på gatubelysningen som försörjer skärmen med ström, denna finns endast på en sida av vägen. Det blir svårt att ha en hastighetsskärm på andra sidan.

Trafikverket är väghållare på Nya Alingsåsvägen och ansvarar för trafiksäkerheten. Kommunen har uppmärksammat att höga hastigheter förekommer på sträckan med 50 km/h och nya hastighetsmätningar gjordes i december och ytterligare hastighetsmätningar är planerade under året. Utifrån resultaten kommer vi föra en dialog med Trafikverket. Polisen gjorde även hastighetskontroller på platsen under Trafikveckan. Ytterst är det dock föraren av bilen som ansvarar för att hålla hastighetsbegränsningen.

Som medborgare finns även möjlighet att uppmärskamma Trafikverket genom att vända sig till Trafikverkets Kontaktcenter.

Vad händer med gångvägen under bron? Underlaget år dåligt och det är svårt att promenera där.

Svar: Gång- och cykelbanan är under projektering, den kommer byggas under 2020.

Vad händer med Furulundsstugan? Kan den stå öppen för allmänheten? Vore önskvärt att kunna nyttja den när man t ex promenerar i området.

 

Svar: Det är inte kommunen som äger stugan utan Alafors IF så det är till dem man vänder sig om man har önskemål om att stutan står öppen för allmänheten.

Vad händer med Ahlafors gamla fabrikers konferensanläggning? Kommer det att gå att använda lokalerna till möten, arrangemang för t ex underhållninng och privata tillställningar
Kommer det att vara möjligt att fortsätta med den fantastiska julmarknaden? Kommer den populära "barnloppisen" bli kvar?
Kan man kombinera en framtida verksamhet där man kan hyra ut till verksamheter som anordnar träffar?

 

Svar: Det är Svenska Stenhus som äger Ahlafors gamla fabriker och det är till dem man vänder sig till om man är intresserad av deras lokaler.

Vad gäller julmarknaden så ägde den rum den 13 december.

Det finns endast gamla och slitna lekplatser i Alafors. Det skulle behövas en ny aktivitetspark av samma typ som byggts på flera orter i kommunen, istället för den gamla grusplanen vid Skaftvägen.

 

Svar:
Lekredskapen är i fullgott skick och lekplatsen besiktigas 1 gång per år. I Investeringsplanen för 3 år framåt finns inte Alafors med.

Jag framför önskemål om att kommunen ställer krav på att Västtrafik monterar bänkar vid hållplatsen vid Mor Annas väg och även vid andra hållplatser som saknar bänkar.

Svar:
Aktuell reglering vid hållplats Mor Annas förskola är exempelvis en gångväg - då det inte är trafiksäkert med cykeltrafik där då bussresenärer som klivit av bussen gör det direkt på en gångväg.

Skyltning behövs till Sjövallen så att trafik kör rätt väg. Nu står det Alafors och det är inte tillräckligt.

 

Svar:
Skylt "Sjövallen" finns vid avfarten vid Alafors Fabriker. Skyltning ligger på Infrastrukturenheten och om man förutsätter att frågan avser skyltning från E45:an så menar man att en skylt med "Sjövallen" vid avfarten/motet inte är aktuell eftersom flertalet lokala mål (exempelvis Kommunhuset/Furulundsparken) då skulle behöva hänvisning vilket inte är praxis.

Vad händer med paviljongerna vid Ledetvägen, mitt emot kommunhuset?

Svar:
Vad vi känner till så har bygglovet löpt ut och de kommer flyttas, vi vet dock inte vart. Frågan är lyft till vår nya fastighetschef och kommer hanteras skyndsamt.

Hur är grundvattennivåerna i Ale kommun?

Svar:
Vad vi känner till så är det inte några problem med grundvattennivån. Beslut om bevattningsförbud tas av kommunen när så behövs.


Frågor om grundvattennivåer hanteras nationellt av den statliga myndigheten SGU (Sverige Geologiska Undersökning). Information om aktuellt läge finns på deras hemsida. Enligt kartan på SGU:s hemsida är grundvattennivåerna i Ale kommun nära det normala.

Det kommunala VA-systemet i Ale får/köper dricksvatten via Göteborg och Kungälvs vattenverk som i sin tur tar råvatten från Göta älv (ytvattentäckt som inte påverkas särskilt mycket av grundvattennivåerna). En vattenkiosk kommer upprättas i Grönnäs där det kommer att kunna köpas vatten i lite större mängd, för ex djurhållare som har problem vid torrperioder.

Elljusspåret - kan det lysa längre tid vid evenemang?
Svar:

Idag styrs belysningen av kommunen via Ale El. Styrstystemet är gammalt och kräver handpåläggning vid eventuella förlängningar av tider då ljuskällorna skall vara aktiva. Med anledning av detta har föreningen Ale 90 beslutat investera i ett nytt styrsystem nu i höst. Det nya systemet kommer vara betydligt mer flexibelt och att man kommer att kunna ändra tider på ett enkelt sätt med kort varsel.

Anslagstavlan i Alafors saknas, när kommer den upp igen?

Svar:

Vilken anslagstavla avses med frågan?

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

När sätts det upp en skylt om att det är en återvändsgränd vid Furulund?

Svar:

Skylt med återvändsväg är beställd och jag vet inte exakt när den kommer men jag räknar med att den kommer vara uppe senast 10 november.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

 Hur länge skall den tomma kiosken på Alingsåsvägen stå och förfalla när den ändå inte får användas?

Svar:

Det har funnits ett tidsbegränsat lov för kiosken men det har gått ut. Fastighetsägaren har uppmanats att lämna in en avvecklingsplan för borttagande av kiosken. Någon sådan har inte inkommit.

Vi kommer att skapa ett tillsynsärende för detta.

Fartsträckan vid gamla blomsteraffären, finns de möjlighet att ställa in trafikljuset att alltid lysa rött när det inte är någon trafik?

Svar:

Trafikverket är väghållare och har fått frågan och kommer svara på den men de har inget svar klart till ortsutvecklingsmötet den 5 oktober. Det finns dock med i Trafikplanen att Ale kommun önskar åtgärder för säkrare passage vid signalen samt vid Alingsåsvägen/Nya Alingsåsvägen. Om dessa så småningom blir av (Trafikverket bestämmer) så leder det förhoppningsvis till lägre hastigheter på sträckan.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Kan man snygga till dalgången vid den gamla kvarnen??

Svar:

Parkchefen låter hälsa att han inte känner till platsen eller vilken dalgång/kvarn som menas, och kan därför inte svara på frågan i dagsläget. Mer beskrivning/info om plats behövs (så vi kan veta om det är kommunal mark etc).

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Skyltarna till Furulund har inte satts upp igen, vad har hänt?

Svar:

Skyltarna är på plats.

Besvarad av sektor samhällsbyggnad.

Utmaning till Ale kommun: Ett lokalt företag erbjuder sig att stå för utformning och skötsel av någon utsmyckning i mitten av rondellen om kommunen står för material och arbetskostnad.

Svar:

Lastbilar behöver kunna vända och då finns det inte plats för utsmyckning i rondellen.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den