Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Februari 2018 - om framtida äldreomsorg i Ale

Denna undersökning är det en fördjupad enkät om äldreomsorgen i Ale.

 Om jag behöver ha information i frågor som rör äldre söker jag helst information via:


antal

procent

Sociala medier (t.ex. Facebook)

14 personer

15,4 %

Besök på Ale kontaktcenter

8 personer

8,8 %

Telefonsamtal till Ale kontaktcenter

26 personer

28,6 %

Lokaltidningen

14 personer

15,4 %

Hemsidan ale.se

68 personer

74,7 %

Frågar någon som jobbar i kommunen

16 personer

17,6 %

Frågar granne/närstående/bekant

23 personer

25,3 %

Frågar pensionärsförening eller andra föreningar

12 personer

13,2 %

övrigt

7 personer

7,7 %

Vanligaste källor för information är Ales hemsida på internet och Ale kontaktcenter via telefon. Bara 7 har angivit övriga informationskällor, varav 2 googlar.

Vad är viktiga aspekter i ett bra boende att åldras i? Vad är viktiga aspekter i ett bra boende att åldras i?Vad är viktiga aspekter i ett bra boende att åldras i:


Viktigt eller mycket viktigt

i %

Hiss

67 personer

73,6 %

Närhet till service så som affär, vårdcentral etc.

57 personer

62,6 %

Trygg utomhusmiljö

51 personer

56,0 %

Möjlighet att umgås med andra

49 personer

53,8 %

Åldersinriktat boende (t.ex. 65+)

24 personer

26,4 %

Möjlighet till gemensamma måltider

25 personer

27,5 %

Teknik som underlättar vardagen

37 personer

40,7 %

Närhet till kultur och aktiviteter

33 personer

36,3 %

Bra planlösning som underlättar självständighet

58 personer

63,7 %

Närhet till hjälp om jag behöver det

58 personer

63,7 %

Boendekostnad

50 personer

55,0 %

De viktigaste aspekter i ett bra boende är tillgång till hiss, bra planlösningar och närhet till service.
27 övriga aspekter, inga återkommande.

Beskriv hur du skulle vilja att utbudet av bostäder i Ale ska se ut för åldersgruppen 65+:

Många svarande betonar vikten av att det finns boendeformer som serviceboende, trygghetsboende och särskilda boenden i alla kommundelar samt god tillgång till bostäder i varierande storlekar och upplåtelseformer nära kollektivtrafiken i centrala lägen.

Jag tycker att det finns tillräckligt med parkbänkar och möjlighet att vila längs promenadstråk och affärer Jag tycker att det finns tillräckligt med parkbänkar och möjlighet att vila längs promenadstråk och affärer.


Antal

%

Ja

8 personer

8,8 %

Nej

50 personer

54,9 %

Vet ej

33 personer

36,3 %

Det finns inte tillräckligt många parkbänkar längs promenadstråk.

Tema anhöriga

Vad innebär ett bra anhörigstöd för dig?

Många anser att det är viktigt att som anhörig kunna få hjälp och stöd när det behövs. Många efterfrågar också information om vad som gäller för anhörigvårdare och hur man kan få stöd i det. Viktigt med bra kontakt mellan vårdgivare och anhörigvårdare.

 Jag vet vart jag ska vända mig för information och frågor om vilket stöd jag kan få som anhörig


Antal

%

Ja

28 personer

30,8 %

Nej

38 personer

41,8 %

Vet ej

25 personer

27,5 %

Bara var tredje svarande vet vart man ska vända sig för information om stöd till anhöriga.

 Saknas det något i kommunens anhörigstöd?


Antal

%

Ja

13 personer

14,3 %

Nej

2 personer

2,2 %

Vet ej

76 personer

83,5 %

Om ja, vad tycker du saknas?

Möjligheten att kunna få prata med anhörigstödjare inom äldreomsorgen när behovet är stort sägs saknas. Någon tycker att det bör finnas ekonomisk ersättning för anhörigvårdare.

Tema kompetens

Vilken kompetens är viktig hos äldreomsorgens personal?


antal

procent

Kan tipsa mig om tekniska lösningar i min vardag

39 personer

42,9

Ser mig och bemöter mig utifrån mina behov

86 personer

94,5

Har kunskap om åldrandet

60 personer

65,9

Har kunskap om sjukdomar

42 personer

46,2

Kan hjälpa mig med myndighetskontakter

47 personer

51,6

Har ett riskförebyggande perspektiv

45 personer

49,5

Kan tipsa mig om sociala nätverk och aktiviteter

40 personer

44,0

Den viktigaste kompetensen anses vara att personalen ser och bemöter vårdtagaren utifrån ens behov.
7 övriga kompetenser, inga återkommande.

Mötesplatser och hälsofrämjande aktiviteter för 65+

Jag vet var jag hittar information om:


Ja

Nej

Mötesplatser/träffpunkter

41

50

Andra sociala aktiviteter för äldre

33

58

Fysisk träning med seniorfokus

37

54

 Jag är nöjd med utbudet som erbjuds


Antal

%

Ja

12 personer

13,2 %

Nej

12 personer

13,2 %

Ingen åsikt/vet ej

67 personer

73,6 %

 

Anser du att det är något som saknas eller skulle finnas mer av?

13 svar. Fler bostäder/lägenheter och bostäder vid pendelstationer, bowlinghall, fler gruppaktiviteter för äldre, rabatterade kulturupplevelser för äldre är några saker som saknas.

Tema teknik/välfärdsteknik

Är det din uppfattning att äldreomsorgen använder väldfärdsteknik i rätt omfattning?


Antal

%

Ja

4 personer

4,4 %

Nej

19 personer

20,9 %

Ingen åsikt/vet ej

68 personer

74,7 %


Om nej, vad ser du för utvecklingsområden?

Skype - VR - domes - Virituella museum - streamade koncerter - föreläsningar och verkliga kurser för att koppla äldre mot barnbarnen är några utvecklingsområden som nämndes.

Tema handläggning

Har du eller någon närstående ansökt om stöd och hjälp från äldreomsorgen i Ale kommun?


Antal

%

Ja

19 personer

20,9 %

Nej

69 personer

75,8 %

Vet ej

3 personer

3,3 %

Om ja, hur uppfattade du handläggningsprocessen?

På en skala 1 till 5 där ett står för enkelt och 5 för omständligt

Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 enkel

3 personer

15,8 %

2

1 person

5,3 %

3

7 personer

36,8 %

4

3 personer

15,8 %

5 omständlig

5 personer

26,3 %


På en skala 1 till 5 där 1 står för tydlig och 5 för otydlig
Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 tydlig

2 personer

10,5 %

2

3 person

15,8 %

3

6 personer

31,6 %

4

2 personer

10,5 %

5 otydlig

6 personer

31,6 %


På en skala 1 till 5 där 1 står för tillgänglig och 5 för otillgänglig
Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 tillgänglig

2 personer

11,1 %

2

2 person

11,1 %

3

6 personer

33,3 %

4

5 personer

27,8 %

5 otillgänglig

3 personer

16,7 %


På en skala 1 till 5 där 1 står för rättssäker och 5 för orättssäker
Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 rättssäker

2 personer

10,5 %

2

2 person

10,5 %

3

10 personer

52,6 %

4

2 personer

10,5 %

5 orättssäker

3 personer

15,8 %


På en skala 1 till 5 där 1 står för individuell och 5 för generell
Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 individuell

2 personer

10,5 %

2

4 person

21,1 %

3

7 personer

36,8 %

4

3 personer

15,8 %

5 generell

3 personer

15,8 %


På en skala 1 till 5 där 1 står för informativ och 5 för svårförståelig
Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 informativ

2 personer

10,5 %

2

5 person

26,3 %

3

4 personer

21,1 %

4

5 personer

26,3 %

5 svårförståelig

3 personer

15,8 %


På en skala 1 till 5 där 1 står för snabb och 5 för långsam
Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 snabb

3 personer

15,8 %

2

3 person

15,8 %

3

3 personer

15,8 %

4

6 personer

31,6 %

5 långsam

4 personer

21,1 %


På en skala 1 till 5 där 1 står för ”mina behov synliggjordes i utredningen” och 5 för ”mina behov framkom inte i utredningen”
Jag uppfattade handläggningsprocessen som


Antal

%

1 mina behov synliggjordes i utredningen

3 personer

15,8 %

2

3 person

15,8 %

3

5 personer

26,3 %

4

5 personer

26,3 %

5 mina behov framkom inte i utredningen

3 personer

15,8 %

Sidan kontrollerades av:

den