Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarundersökning

Ale kommun deltar sedan hösten 2007 i Statistika Centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar som tar reda på hur invånarna upplever kommunen och kommunens tjänster.

Syfte

Syftet med undersökningen är att se hur Aleborna upplever sin kommun som plats att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sina möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens invånare gett sin kommun.

Sammanlagt deltog 133 svenska kommuner i SCB:s medborgarundersökning under hösten 2015 och våren 2016. Under 2018 deltog 111 kommuner och 130 000 medborgare får enkäten hemskickad till sig.

Vem svarar och hur går det till

Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år får enkäten hemskickad till sig i pappersformat och inloggningsuppgifter för att svara på enkäten via sina datorer eller mobiler. Inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut i mitten på augusti och pappersenkäten skickas ut i september. 40 % av de som fick möjlighet att svara på enkätet fyllde i enkätet, vilket är rikssnittet för undersökningen.

Jämförelse 2016 och 2018

För 2018 har Nöjd Kund Index (NKI) för Ale kommun försämrats på flera områden. Svarsfrekvensen ligger på samma nivå som tidigare. Utbildning och kommunikationer får bäst betyg i jämförelse med regionen.

Jämförelse 2014 och 2016

Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Ale kommun hösten 2014 har generellt inga frågeområden fått statistiskt säkerställt förändrade betygsindex i undersökningen 2016 med undantag av bostäder och trygghet som har fått lägre betygsindex.

Jämförelse 2012 och 2014

I medborgarundersökningen 2014 fick gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete samt renhållning och sophämtning högre betygsindex jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Ale kommun hösten 2012. Gymnasieskolan var 2014 den enda verksamheten i Ale som fick ett lägre betygsindex jämfört med 2012.

När det gäller invånarnas möjlighet till inflytande fick faktorn ”möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker” högre betygsindex 2014 jämfört med undersökningen 2012.

Tidigare rapporter

  1. Medborgarundersökning 2018 Pdf, 2 MB.
  2. Medborgarundersökning 2016 Pdf, 2 MB.
  3. Medborgarundersökning 2014 Pdf, 634 kB.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den