Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi och årsredovisning

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Det är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 563 miljoner kronor. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 290 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 58 miljoner kronor.

Från staten får Ale under år 2020 bidrag på cirka 110 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 362 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 56 respektive 38 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna beräknas ge cirka 33 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 383 miljoner kronor enligt budget 2020.

Kostnader för många verksamheter

De medel kommunen får in används till många olika verksamheter.

(Mkr = miljoner kronor.)

De största verksamhetsområdena med bruttokostnad (2019)

Grundskola

511 Mkr

Äldreomsorg

381 Mkr

Barnomsorg

303 Mkr

Funktionshinder

221 Mkr

Individ- och familjeomsorg

172 Mkr

Gymnasieskola

153 Mkr

Kultur och fritid

86 Mkr

Vatten och avlopp

54 Mkr

Gator och park, med mera

40 Mkr

Avfallshantering

37 Mkr

Räddningstjänsten

30 Mkr

Kommunal vuxenutbildning

17 Mkr

Kollektivtrafik och färdtjänst

9 Mkr


Finansiella nyckeltal

2019 (bokslut)

2020 (budget)

Omsättning

2 271 Mkr

2 383 Mkr

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

95 Mkr

76 Mkr

Balansomslutning

2 009,6 Mkr


Soliditet

50,8 %

45,2 %Fördelning av kommunalskatt 2019


Grundskola             

5,69 kr                                                            

Barnomsorg

3,08 kr

Äldreomsorg

2,96 kr

Funktionshinder

2,21 kr

Gymnasieskola

1,80 kr

Individ- och familjeomsorg

1,72 kr

Kommungemensam planering och
admin. samt politisk verksamhet

1,44 kr

Kultur och fritid

0,99 kr

Gator och park, med mera

0,40 kr

Räddningstjänst

0,37 kr

Pensionskostnader

0,33 kr

Kommunal vuxenutbildning

0,15 kr

Kollektivtrafik och färdtjänst

0,11 kr

Övrig verksamhet

0,62 kr

Totalt (kommunal skatt per 100 kr)

21,87 kr

 


Sidan kontrollerades av:

den 2021-01-25