Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Information till vårdnadshavare om digital dokumentation i förskolorna och skolorna i Ale kommun

Förskolan och skolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan/skolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas. Förskolan/skolan har rätt att använda IT- och webbverktyg med personuppgifter om barn/elever och deras vårdnadshavare för att utföra sitt arbete. I Ale kommun sker detta digitalt genom Unikum, som är ett webbaserat IT-verktyg. I Unikum kan du som vårdnadshavare följa verksamhetens arbete och ditt barns utveckling och lärande.

Vem ser informationen om mitt barn och mig?

Dokumentation om barnets/elevens utveckling och lärande som finns lagrad i Unikum kan endast ses av förskolans/skolans personal, dig som vårdnadshavare samt av barnet/eleven själv. Som vårdnadshavare kan du se vilka andra barn/elever som går barnets/elevens grupp, och vilka som är vårdnadshavare till andra barn/elever. I Unikum finns en kontaktlista för varje grupp med de uppgifter som ligger inlagda och som valts att visa. Du bestämmer själv hur mycket information om dig själv som du vill ska finnas i Unikum. Den dokumentation som finns i Unikum är endast avsedd för behöriga personer och får inte kopieras eller delas till andra sociala medier som exempelvis Facebook.

Är informationen i Unikum säkert lagrad?

Informationen skickas krypterad över Internet. Unikums servrar skyddas av brandväggar och lagrar informationen krypterat. Du kan själv bidra till att upprätthålla säkerheten för din information genom att ha ett bra lösenord och hålla detta lösenord hemligt för andra.

Hur länge lagras pedagogisk dokumentation om mitt barn?

Dokumentationen om barnet/eleven som finns i Unikum följer med vid övergången till annan kommunal förskola/skola i Ale samt vid övergången mellan förskola och skola inom kommunen. Dokumentationen utgör då ett bra underlag för ny förskola/skola att ta vid för att ta emot barnet/eleven på bästa sätt. All personlig dokumentation tas bort 5 år efter den publicerats.

Varför används personnummer?

Där kraven på säkerhet och integritet är höga används ofta personnummer. Det gäller till exempel i bankers eller försäkringskassans internettjänster. Personnummer används idag i alla förskolor och skolor i landet för att identifiera de elever som går i förskolan och i skolan, samt även för att identifiera att rätt vårdnadshavare är kopplad till rätt barn/elev.

Foto/film/ljud

Samtycke avser att Ale kommun får lov att använda foton, filmer och ljudinspelningar på elev-, grupp- och skolnivå från förskolans/skolans/fritidshemmets verksamhet i information och kommunikation från och om förskola/skola/fritidshem.

Fotografering och inspelning enligt detta samtycke får enbart ske i förskole-/skolmiljö under överinseende av ansvarig pedagog.

Samtycket innebär att vi får använda materialet för att berätta om och skildra våra verksamheter tills vidare och utan att kontakta dig varje gång.

Materialet kommer bara att användas där Ale kommun står som avsändare och inte i kommersiellt syfte (vi får alltså inte ge bort eller sälja bilder, film eller inspelningar där ditt barn är med).

Samtycket innebär att vi får använda ditt barns namn i kommunikation som handlar direkt om förskola/skola/fritidshem, till exempel en intervju om en föreställning. Ditt barns namn används aldrig i kommunikation om Ale kommuns andra verksamheter. Oftast använder vi inte namn alls.

Du kan när som helst bestämma dig för att vi inte längre får använda bilder/filmer/ljudinspelningar där du är med. Då kontaktar du personen nedan via kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00 eller kommun@ale.se.

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är endast de som beskrivs ovan. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter fel kan du skicka klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats..

Utbildningsnämnden i Ale kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst få information om hur vi behandlar personuppgifter om dig eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta kommunens dataskyddsombud på 0303-70 30 00 eller kommun@ale.se.

Dataskyddsförordningen

Pedagogisk dokumentation innehåller information med personuppgifter. Därför rättar vi oss efter den nya dataskyddsförordningen (DSF).

Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få ut den dokumentation som finns om ditt barn och om dig. Du har även möjlighet att begära rättelse om något inte stämmer.

Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden i Ale kommun.

Allmän handling

En dokumentation som skapas i en kommunal verksamhet är en allmän handling. Enligt offentlighetsprincipen är det möjligt att begära ut allmänna handlingar som finns i en kommun. Om någon begär ut pedagogisk dokumentation görs en sekretessprövning innan den eventuellt kan lämnas ut.

Känsliga uppgifter

Pedagogisk dokumentation skrivs av personal på förskolan/skolan. Det som skrivs i dokumentationen får inte innehålla känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.

Fritextfält

Den digitala dokumentationen kan innehålla fritextfält. I fritextfälten får det inte förekomma beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Det är heller inte tillåtet att göra kränkande uttalanden. Detta gäller alla användare.

Övrigt

Har du ytterligare frågor kring pedagogisk dokumentation kan du vända dig till personalen eller förskolechef/rektor vid barnets/elevens förskola/skola.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den