Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Revisorer

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för att granska hur kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen fullgör sina uppgifter. 

Enligt "God revisionssed i kommuner" bör revisorerna för varje nämnd granska och bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Revisorerna ska varje år avge en revisionsberättelse till fullmäktige där resultatet av revisionen framgår. Revisorerna ska också uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett sex revisorer som självständigt fullgör sitt uppdrag. Arbetet regleras i 12 kap. kommunallagen. För det årliga revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan.

Alla nämnder blir föremål för en bred och översiktlig granskning. Därutöver genomförs fördjupade granskningar inom de områden där revisorerna bedömer att de behöver granska närmare.

Revisorerna träffar varje nämnd minst en gång varje år för att gå igenom bland annat hur nämnderna och förvaltningarna hanterar sitt ansvar för den interna kontrollen, hur uppföljning av ekonomi och verksamhet sker med mera. 

Som sakkunnigt tjänstgör Ernst & Young AB.

Revisorernas presidium

  • Ordförande Iréne Hellekant (S)
  • Vice ordförande till Wimar Sundeen (KD)

Sekreterare

Annika Bengtsson

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den