Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Revisorer

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för att granska hur kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen fullgör sina uppgifter. 

Enligt "God revisionssed i kommuner och landsting" bör revisorerna för varje nämnd granska och bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.

Revisorerna ska varje år avge en revisionsberättelse till fullmäktige där resultatet av revisionen framgår. Revisorerna ska också uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett sex revisorer som självständigt fullgör sitt uppdrag. Arbetet regleras i 12 kap. kommunallagen. För det årliga revisionsarbetet antar revisorerna en revisionsplan.

Alla nämnder blir föremål för en bred och översiktlig granskning. Därutöver genomförs fördjupade granskningar inom de områden där revisorerna bedömer att de behöver granska närmare.

Revisorerna träffar varje nämnd minst en gång varje år för att gå igenom bland annat hur nämnderna och förvaltningarna hanterar sitt ansvar för den interna kontrollen, hur uppföljning av ekonomi och verksamhet sker med mera. 

Som sakkunnigt biträde tjänstgör Eva From från KPMG.

Revisorernas presidium

  • Ordförande Iréne Hellekant (S)
  • Vice ordförande Daniel Höglund (L)

Sekreterare

Alexandra von Schéele

Sammanträdestider 2019

9 januari, 20 februari, 27 mars, 17 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 6 november, 11 december.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-01-16 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.