Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige 2014-12-15

 1. Upprop

 2. Justering

 3. Till minne av Lars-Helge Johansson

 4. Allmänhetens frågestund 2014

 5. Information från kommunrevisionen 2014

 6. Återrapportering från höstens ortsutvecklingsmöten 2014

 7. Fastställande av antalet revisorer för tiden 2015-2018

 8. Val av 11 revisorer samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2015 - 2018

 9. Val av 11 revisorer samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2015 - 2018

 10. Anmälan av partiernas gruppledare

 11. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare till utbildningsnämnden samt val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och val av skolkommunalråd för tiden 2015 - 2018

 12. Val av 9 ledamöter och 9 ersättare till kultur- och fritidsnämnden ..för tiden 2015 - 2018

 13. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt val av ordförande, 1e vice ordförande, 2e vice ordförande och val av socialkommunalråd  för tiden 2015 - 2018

 14. Val av 11 ledamöter och 11 ersättare till samhällsbyggnadsnämnden samt val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och val av samhällsbyggnadskommunalråd för tiden 2015 - 2018

 15. Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till överförmyndarnämnden samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för tiden 2015 - 2018

 16. Val av 9 ledamöter och 9 ersättare till valnämnden samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för tiden 2015 - 2018

 17. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till jävsnämnden samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2015 - 2018

 18. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till Surtefonden samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2015  - 2018

 19. Val av 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare för Surtefonden för tiden 2015 - 2018

 20. Val av ungdomsfullmäktiges kontaktpolitiker

 21. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i demokratiberedningen

 22. Val av 12 ledamöter och 10 ersättare i demokratiberedningen samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2015 - 2018

 23. Val av 3 ombud till bolags- och föreningsstämmor under tiden 2015 - 2018

 24. Val av kommunfullmäktigeberedning för revisorernas budget för tiden 2015 - 2018

 25. Val av 3 gode män vid lantmäteriförrättningar

 26. Val av 13 nämndemän för tiden 2015 - 2018

 27. Val av 3 ledamöter i presidiet i respektive ortsutvecklingsmöte i Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Starrkärr-Kilanda, Älvängen, Skepplanda, Alvhem och Hålanda för tiden 2015 - 2018

 28. Val av 3 ledamöter till Ale Utveckling ABs styrelse samt val av ordförande och vice ordförande för tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 29. Val av 1 ledamot till styrelsen för Grefab AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 30. Val av ersättare till styrelsen för Gryaab AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 31. Val av 1 revisorsersättare för Gryaab AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 32. Val av 1 ersättare till styrelsen för Renova AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 33. Val av 1 ersättare för Renova Miljö AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 34. Val av 2 representanter till ägarrådet för Greefab AB

 35. Val av 2 representanter till ägarrådet för Gryaab AB

 36. Val av 2 representanter till ägarrådet för Renova AB

 37. Nominering av 2 ledamöter till Ale Elförenings styrelse från och ordinarie föreningsstämma 2015 till och med ordinarie föreningsstämma 2019

 38. Del 1. Nominering av 1 ledamot i Ale Energi AB:s styrelse för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 39. Del 2. Nominering av 1 ledamot i Ale Energi AB:s styrelse... och 34. Nominering av 1 ledamot i Ale Fjärrvärmes styrelse för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 40. Nominering av 1 ledamot till ETC Battery and FuelCells Sweden AB:s styrelse för tiden från och med ordinarie föreningsstämma 2015 till och med ordinarie föreningsstämma 2019

 41. Val av 1 ledamot i Föreningen energiteknikcentrum för batteri och bränsleceller för tiden från och med ordinarie föreningsstämma 2015 till och med ordinarie föreningsstämma 2019

 42. Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till AB Alebyggens styrelse för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 43. Val av 2 lekmannarevisorer för AB Alebyggen för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 44. Nominering av borgerliga vigselförrättare för tiden 2015 - 2019

 45. Val av borgerliga begravningsförrättare för tiden 2015 - 2019

 46. Val av 3 representanter för Rådet för hälsa och trygghet för tiden 2015 - 2018 samt val av ordförande

 47. Val av representant till Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse för perioden 2015-04-01 -- 2019-03-01

 48. Val av 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen för SOLTAK AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 49. Val av 1 lekmannarevisor för SOLTAK AB från ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma 2019

 50. Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund för tiden 2015 - 2018

 51. Val av 2 revisorer för Bohus Räddningstjänstförbund för tiden 2015 - 2018

 52. Ordning för ersättares inkallande till tjänstgörande för kommunen nämnder m.m. för mandatperioden 2015 - 2018

 53. Avsägelse från Ann-Christine Paulin (S) avseende uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

 54. Ändring av antalet ledamöter i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

 55. Del 1. Komplettering av Ale kommuns arvodesbestämmelser med bland annat regelverk för kurser och konferenser

 56. Del 2. Komplettering av Ale kommuns arvodesbestämmelser med bland annat regelverk för kurser och konferenser

 57. Förfrågan om förvärv av fastigheten Starrkärr 15:1, Carlmarks industriområde

 58. Rapportering av ej verkställda beslut enl. 4 kap 1 § SoL för år 2014

 59. Rapportering av ej verkställda beslut enl. 28 f och 28 g §§ LSS under år 2014

 60. Kommunfullmäktiges delgivningar + avslutande information

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2016-09-06