Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Politisk ordlista

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i kommunen.

Ajournera
Skjuta upp/avbryta ett möte till en senare tidpunkt.

Anslås
Senast på andra dagen efter justering ska uppgift om när protokollet justerats och var du kan hitta protokollet, läggas ut på kommunens officiella anslagstavla.

Arvode
Politiker får ett arvode istället för lön.

Beredning
Förberedande behandling av ett ärende som man ska besluta om.

Bordlägga
Innebär att beslutet skjuts upp till ett kommande sammanträde och att inget ytterligare, till exempel en ny utredning, ska eller får tillföras ärende

Delegera
Uppdrag att överlåta arbete och beslut till någon annan.

Ersättare
En ersättare kallas in istället för ordinarie ledamot om denne inte kan närvara.

Föredragande
Föredragande förbereder och presenterar ärenden i fullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

Föredragningslista
Dagordning för ett sammanträde. Här framgår vilka ärenden som ska behandlas och i vilken ordning.

Förtroendevald
Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning
Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare (tjänstemän), som ej är politiskt anställda.
Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om, och förvaltningarna är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa
Föreslå, formell begäran.

Interpellation
Fråga som ställs i kommunfullmäktige för muntligt eller skriftligt svar.

Justering
Slutligt godkännande av hur ett protokoll eller annat dokument ska formuleras.

Kommunalskatt
En skatt som tas ut av kommuner och regioner i den kommun man är mantalsskriven i. Den är en proportionell inkomstskatt.

Ledamot
Kallas den som tilldelats ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ.

Mandat
Uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Motion
Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Nämnd
Består av politiskt valda förtroendemän. Kan även kallas styrelse. I Härryda kommun är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för all verksamhet.

Presidium
Ett presidium utgörs av den som är ordinarie ordförande och den eller de som är vice ordförande i en förening, sammanträde eller annan organiserad grupp av människor.

Proportionell
Avpassad. Till exempel ett valsystem där antalet representanter från varje parti (eller motsvarande) återspeglar antalet röster partiet fått.

Proposition
Under sammanträdet måste varje yrkande och förslag som kommit fram tas ställning till. Ordföranden lägger därför fram förslag till beslut, det som kallas för att ställa proposition på yrkandena.

Protokoll
Skriftlig redogörelse av vad som sagts och beslutats under ett sammanträde.

Remiss
Begäran om att få synpunkter på ett förslag. Utredningar och förslag skickas ut inför ett sammanträde till olika instanser för att höra vad de tycker om förslagen.

Reservation
Den ledamot som inte vill ta ansvar för ett beslut som nämnden fattat kan reservera sig från beslutet, dvs uttrycka en annan uppfattning.

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt
Rösträtt har svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Skrivelse
Redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Särskilt yttrande
Komplettering till beslut av en eller flera ledamöter.

Tjänsteutlåtande
Framtaget underlag och förslag till beslut från tjänstepersoner till nämnden.

I tjänsteutlåtandet går man igenom ärendet i detalj. Bland annat vad det är för lagkrav som gäller. Vad det innebär för kostnader och eventuella risker. Tjänsteutlåtandet ska också redogöra för alternativa sätt att hantera frågan, samt en analys över varför man bör besluta enligt förslaget. Detta för att de förtroendevalda ska få all relevant information inför att de går till beslut i ärendet. 

Valkrets
Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering
Omröstning

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den