Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Sponsringspolicy

Sponsring förekommer då och då i kommunens verksamhet och avser dels de fall där kommunen sponsrar en viss verksamhet eller tar emot sponsring från en annan part. Det finns därmed ett behov att reglera hur sponsring ska gå till i kommunens verksamhet och vem som kan besluta om det.

Sponsring i Ale kommun

De verksamheter i Ale kommun som huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning bör inte ingå avtal om sponsring. Detsamma gäller kommuninterna verksamheter som främst levererar varor och tjänster inom kommunen.

Sponsring från Ale kommuns sida för endast ske av publika evenemang. Syftet är att exponera och sprida kunskap om kommunens verksamheter och ge ett mervärde för kommunen i form av stärkt varumärke.

Definition av sponsring

Sponsring är ett frivilligt, affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter. Den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster. Den andra parten (sponsormottagaren) tillhandahåller en motprestation i form av exempelvis exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster som är till nytta för sponsorn i dennes verksamhet.

Om det inte finns krav på motprestation är det inte fråga om sponsring utan om en ensidig rättshandling, till exempel bidrag, gåva eller donation, och omfattas inte av denna policy.

Sponsring får inte ha som huvudsakligt syfte att lämna ekonomiskt stöd till visst företag eller organisation. Hänsyn ska alltid tas till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen.

Objektivitets- och likabehandlingsprinciperna

Principerna innebär att allas likhet inför lagen ska beaktas samt saklighet och opartiskhet.

Huvudprinciper för sponsringssamarbete

  • Det ska råda rimlig proportion mellan sponsringsbeloppet och motprestationen. Sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga syften.
  • Sponsringssamarbetet ska präglas av
    öppenhet och kunna granskas av allmänheten utan risk för bristande tilltro.
  • Sponsringsavtalet bör inte träffas för längre tid än två år. Utvärdering av samarbetet ska ske årligen.

För sponsringssamarbete ska ett sponsoravtal upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, omfattning och parternas åtaganden gentemot varandra.

Ale kommun som sponsor

Ale kommun kan besluta om sponsring av publikdragande arrangemang inom idrotts- och kulturlivet. Sponsringen ska ske på affärsmässiga och objektiva grunder.

Ale kommun som sponsormottagare

Den offentliga verksamheten ska huvudsakligen finansieras med skatter och offentligrättsliga avgifter. Finansiering av verksamheter med hjälp av sponsormedel får därför endast utgöra ett mindre komplement till denna finansiering.

Krav på inflytande eller medbestämmande över verksamhetens innehåll eller beslutsprocess från externa aktörer får inte förekomma.

Rätt att fatta beslut

Beslut att sponsra en viss verksamhet eller godkänna mottagande av sponsring av kommunal verksamhet ska fattas av den berörda nämnden. Beslut kan delegeras till sektorchef. I samband med en sådan delegation bör nämnden fastställa inom vilka ramar sektorchefen kan ingå sponsringssamarbete.

Vid beslut om sponsringssamarbete ska de förväntade effekterna för Ale kommun särskilt utvärderas.

Varje nämnd ska årligen upprätta en förteckning av samtliga sponsringssamarbeten.

Övrigt

Policyn fastställs av kommunfullmäktige och bör revideras varje mandatperiod.
Policyn ska tillämpas av samtliga verksamheter inom Ale kommun. Den ska också tillämpas av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra associationer där Ale kommun utser fler än hälften av styrelseledamöterna. I övriga associationer som Ale kommun deltar i med styrelseledamot eller motsvarande ska kommunens representanter verka för att denna policy antas i tillämpliga delar.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2020-01-21 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.