Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Internationell policy för Ale kommun

Vi blir alltmer beroende av vår omvärld. Sambanden mellan den lokala-regionala och den globala världen blir allt tydligare. Kunskap om globaliseringens förutsättningar och hur de påverkar Ale kommun och våra egna möjligheter till utveckling är viktig. Det sker stora förändringar och omfördelning av människor - dels på grund av rörlighet inom arbete, studier och relationer, dels på grund av flykt från krig, fattigdom och ohållbara livsvillkor. Genom sociala medier sker ett oerhört snabbt och globalt utbyte av information som radikalt kan förändra den internationella kartan.

 

Visionen för Ales internationella arbete tar sin utgångspunkt i visionen - Lätt att leva. Det ska vara lätt att leva oavsett bakgrund, tillhörighet till kultur och religion. Internationell kompetens ska öka toleransen och förståelsen människor emellan. Det internationella arbetet ska medverka till att skapa ett hållbart samhälle inom de tre hållbarhetsdimensionerna - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Syfte

Policyn ska bidra till att nå kommunens vision och strategiska målsättningar. Ale kommuns internationella arbete ska stödja aktuella politiska mål och prioriteringar.

Övergripande mål

De övergripande målen för Ale kommuns internationella arbete är att:

  • Bidra till utvecklingen av lokal demokrati.
  • Medverka så att hållbar tillväxt för Ales invånare och näringsliv stimuleras.
  • Utveckla det kommunala partnerskapet med SIDA/ICLD samt andra strategiska projekt inom ICLD.
  • Främja internationellt utbyte för barn, unga och medarbetare i syfte att främja ett mångkulturellt perspektiv och motverka främlingsfientliga krafter.
  • Möjliggöra en extern finansiering vid större utvecklingsprojekt, främst inom ramen för EU:s strukturfonder och program.

Internationellt arbete

Med internationellt arbete avses främst:

  • Nätverksbyggande och internationella utbyten.
  • Medlemskap i internationella nätverk och organisationer.
  • Projektsamarbete med andra städer/kommuner och regioner, t.ex medfinansiering genom EU:s fonder och program.
  • Strategiska partnerskap.
  • Kontakter via digitala kanaler.

Organisering och ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen ansvarar för organiseringen av det internationella arbetet.

Uppföljning

Varje nämnd är ansvarig att årligen redovisa sitt internationella arbete.

Den internationella policyn gäller tills vidare. Policyn ska följas upp varje mandatperiod och vid behov revideras.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den