Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi och årsredovisning

Ale kommun har, liksom övriga kommuner, i stort sett tre olika inkomstkällor. Dessa är kommunalskatt, bidrag från staten samt avgifter och ersättningar som tas ut för vissa av de kommunala tjänsterna.

Kommunens inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. Aleborna betalar 21,87 kronor per intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Detta ger en inkomst på cirka 1 635 miljoner kronor för år 2021. Den kommunalekonomiska utjämningen ger Ale ytterligare cirka 242 miljoner kronor och den kommunala fastighetsavgiften cirka 60 miljoner kronor.

Från staten fick Ale under år 2021 bidrag på cirka 114 miljoner kronor.

Avgifter och andra inkomster från den verksamhet kommunen bedriver beräknas ge cirka 427 miljoner kronor. Av taxeinkomsterna kan nämnas att de affärsdrivande verksamheterna vatten, avlopp och avfallshantering ger 62 respektive 40 miljoner kronor. Barnomsorgsavgifterna gav 33 miljoner kronor.

Sammantaget får kommunen därmed in skatt, statsbidrag samt avgifter och ersättningar på cirka 2 478 miljoner kronor 2021.


Finansiella nyckeltal

2021 (bokslut)

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto

125,2 Mkr

Balansomslutning

2 429,9 Mkr

Soliditet

53,0 %


Så nyttjades skattepengarna 2021


Skattepengarna 2021

Så nyttjades skattepengarna 2021

För ytterligare specificering avseende fördelning av hur skattepengar nyttjats hänvisas till Skattekollen.

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplanen är ett styrdokument som aktivt följs upp genom verksamhetsdialog där prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar delaktighet, förståelse, och samverkan.

Ale kommuns verksamhetsplan och budget 2022-2025 Pdf, 585 kB.

Sidan kontrollerades av:

den