Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

FAQ Utbildning & barnomsorg

FAQ betyder frequently asked questions, alltså frågor som ställs ofta. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar ställas till Ale kommun.


Klicka dig vidare på det område som du har frågor om. Om du inte hittar svar på din fråga så kan du söka vidare på hemsidan, använd vår sökmotor, eller kontakta oss på telefon 0303-70 30 00, så får du hjälp att besvara din fråga.

 

1. Vad menas med skolskjuts?

Skolskjuts är ett lagstadgat begrepp. Det är Skollagen som bestämmer förutsättningarna och grundvillkoren för en kommuns skolskjutsverksamhet:

  • Elever som går i en anvisad kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet till den plats där utbildningen bedrivs om detta behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.
  • Rätten till skolskjuts gäller inte elever som har valt att gå i en annan skola än den som kommunen har anvisat eller som går i en skola utanför kommunen.

Vad som i praktiken menas med "färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet" beskrivs i varje kommuns skolskjutsbestämmelser. Utförliga bestämmelser om skolskjuts finner du här.

2. Vad är skolskjuts och vad är inte skolskjuts?

Skolskjuts är kostnadsfri transport till och från elevens folkbokföringsadress och den obligatoriska, regelbundna och schemalagda undervisningen i anvisad skola. Skolskjuts anordnas bara utifrån de tider när skoldagen börjar och slutar enligt schemat. Skolskjuts beviljas därför inte till och från fritids, frivilliga aktiviteter, läxhjälp, tillfälligt boende, resor under lovdagar och helger, etc.

3. Finns det andra kostnadsfria resor till skolan?

Ja, Ale kommun har beslutat att erbjuda elever kostnadsfria skolkort om bara villkoren för övrigt är uppfyllda i Ale kommuns skolskjutsbestämmelser. Det betyder att det bara är avståndet till den valda skolan och vissa trafikfarliga vägar som avgör rätten till kostnadsfritt skolkort (se fråga 13 och 14 nedan).

4. Vem ansvarar för att en elev får skolskjuts?

Är eleven folkbokförd i Ale kommun är det elevens vårdnadshavare som ansvarar för att ansökan om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort görs. Blir ansökan beviljad är det Ale kommun (d.v.s. elevens hemkommun) som ansvarar för beställningen av skolkort (eller i förekommande fall taxiskjuts).

5. Hur ansöker man om skolskjuts?

Man ansöker om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort på avsedd blankett. Särskilda blanketter finns för t.ex. växelvis boende eller synnerliga skäl. Blanketterna finns på hemsidan under e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. När ansöker man om skolskjuts?

Man ansöker om skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort på nytt varje läsår. Ansökan bör komma kommunen tillhanda så snart som möjligt efter att vårdnadshavaren bestämt vilken skola som eleven ska gå i. Lämnas den in sent är det inte säkert att kommunen hinner handlägga den innan skolstarten. I sådant fall ansvarar vårdnadshavaren själv för att eleven kommer till skolan tills kommunen hunnit behandla ärendet. För övrigt kan man ansöka om skolskjuts när som helst under läsåret. Ansökningar som kommer in till kommunen under pågående termin behandlas så snabbt som möjligt. Skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort beviljas inte förrän korrekt ansökan kommit in till kommunen för handläggning.

7. När blir man beviljad skolskjuts?

När en ansökan kommer in till kommunen för handläggning, kommer en elev som uppfyller villkoren i Ale kommuns skolskjutsbestämmelser att beviljas skolskjuts eller kostnadsfritt skolkort. Skolskjuts beviljas inte förrän ansökan kommit in till kommunen för handläggning.

8. Var får man veta mer om skolskjuts i Ale?

Mer information om skolskjuts finns här. Man kan också ringa till kommunens handläggare om man har mer detaljerade frågor som behöver besvaras eller om man har frågor om sin egen ansökan.

9. Vad menas med "anvisad skola" och skola där kommunen "placerat eleven"?

Varje elev som är folkbokförd i en kommun tillhör en skola och ett upptagningsområde (skolområde). Det är oftast den närmaste skolan för eleven och den skola i vilken kommunen organisatioriskt har "placerat" eleven. Man säger också att kommunen har "anvisat" eleven till den skolan. En kommun kan emellertid också i samarbete med vårdnadshavaren placera eleven i en helt annan skola om det är nödvändigt på grund av särskilda stödinsatser eller särskilda behov.

10. Kan man få skolskjuts vid olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning?

Vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olyckshändelse kontaktar vårdnadshavaren kommunens försäkringsbolag (Läs mer här om försäkring). Försäkringsbolaget kan stå för transportkostnaden till och från skolan, vårdcentral, sjukhus, etc.

11. Till vilken kommun ska jag vända mig för att ansöka om skolskjuts?

Ansökan om skolskjuts ska i princip alltid skickas till elevens hemkommun, d.v.s. vill säga den kommun där eleven är folkbokförd. Är eleven bosatt i Sverige utan att vara folkbokförd i landet ska frågan om skolskjuts prövas av den kommun som eleven stadigvarande vistas i. Det samma gäller för elever med skyddad adress (s.k. kvarskrivning).

12. Kan man få skolskjuts till en förälder i en annan kommun (växelvis boende)?

Nej, det kan man tyvärr inte. Möjligheten att få skolskjuts vid växelvis boende begränsas i praktiken av den egna hemkommunen. Båda föräldrarna (och eleven) måste därför vara folkbokförda i Ale kommun. Man kan inte heller få skolskjuts bara en del av sträckan (t.ex. inom hemkommunen).

13. Kan elever i Ahlafors fria skola få skolskjuts?

Skolskjuts beviljas inte för elever som väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat. Ale kommun har emellertid beslutat att bevilja kostnadsfria skolkort (men inte taxiskjuts) till friskoleelever på samma grunder som för elever i kommunala skolor om bara villkoren för övrigt överensstämmer med Ale kommuns skolskjutsbestämmelser. Det betyder att det bara är avståndet till skolan och vissa trafikfarliga vägar som avgör rätten till kostnadsfritt skolkort. Förmånen gäller dock inte för elever som väljer att gå i en fristående skola i en annan kommun.

14. Kan en elev som går i en annan kommunal skola i Ale än "anvisad" få skolskjuts?

I sådana fall gäller samma villkor som för elever i Ahlafors fria skola (se fråga 13 ovan), d.v.s. att eleven kan få ett kostnadsfritt skolkort om bara villkoren för övrigt stämmer med Ale kommuns skolskjutsbestämmelser. Förmånen gäller dock inte för elever som väljer att gå i en kommunal skola i en annan kommun.

15. Kan man få skolskjuts till en kommunal skola i annan kommun än Ale?

Nej. Skolskjuts beviljas bara till en kommunal skola i en annan kommun om Ale kommun genom skriftligt avtal med den andra skolan har placerat eleven där på grund av t.ex. funktionshinder eller andra särskilda omständigheter.

16. Kan skolskjuts beviljas för elever i särskilda undervisningsgrupper?

Elever som går i någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper beviljas skolskjuts på samma grunder som andra elever som går i den skola där kommunen har placerat dem.

17. Kan man få kontant ersättning för skolskjuts motsvarande vad skolskjutsen skulle ha kostat?

Nej, Ale kommun betalar aldrig ut kontant ersättning motsvarande vad skolskjutsen skulle ha kostat kommunen. När kommunen har beslutat att en elev ska beviljas skolskjuts är det kommunens ansvar att anordna skjutsen.

18. Vilka färdmedel används vid skolskjuts?

I Ale kommun anordnas skolskjuts i första hand med den ordinarie linjetrafiken (Västtrafik) och i andra hand med hjälp av s.k. taxiskjuts. Särskild anordnad skolskjuts i form av taxi beviljas bara för elever i anvisad skola med avsaknad av linjetrafik, långt avstånd till närmaste busshållplats eller vid mycket speciella personliga behov.

19. Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

En kommun är skyldig att individuellt pröva varje ansökan som kommer in till kommunen. En del ansökningar kan handläggas snabbt medan andra tar längre tid. För att handläggningsprocessen ska gå så smidigt som möjligt är det en stor fördel om blanketten är rätt ifylld och eventuella intyg är bifogade. Vid terminsstarten är ofta handläggningstiden längre på grund av att många ansöker samtidigt. Under läsårets gång kan en vanlig handläggningstid vara från en dag till flera veckor.

20. Varför har min ansökan om skolskjuts fått avslag?

Skolskjuts kan bara beviljas om villkoren i Skollagen och Ale kommuns skolskjutsregler är uppfyllda. Om kommunen avslår en ansökan om skolskjuts, beror det på att kommunen anser att det inte finns stöd i regelverket för att bevilja ansökan och ett skriftligt beslut meddelas den sökande. Anser man att kommunens beslut är fattat på felaktiga grunder kan man överklaga ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Vad man ska tänka på i överklagandet beskrivs också i beslutet från kommunen.

21. Vad gör man om man har glömt sitt skolkort?

En elev som t.ex. har glömt sitt skolkort hemma på morgonen kan få åka med en buss i linjetrafik om busschauffören tillåter det. Eleven kan däremot inte räkna med att få följa med bussen hem utan att visa giltigt skolkort. Eleven kan, beroende på tillgång, få en tillfällig biljett för hemresa på skolans expedition.

22. Vad gör man om man tappat bort eller skadat sitt skolkort?

En elev som förlorat eller råkat skada sitt skolkort kan mot en administrativ kostnad få ett nytt skolkort, som skolan beställer från Västtrafik. Vårdnadshavaren fyller i blanketten "Beställning av ersättningskort" och vidarebefordrar den till skolans expedition. Blanketten finns på Ale kommuns hemsida under e-tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och som oftast på skolans expedition. Observera att om skolkortet är tillsynes oskadat men ändå inte fungerar på bussar och pendeltåg, kan ersättningskort beställas utan kostnad om kortet tillsammans med blanketten lämnas in på skolexpeditionen.

23. Får man ta med sig en kompis på skolskjutsen?

Nej, det får man inte. Kommunen anordnar bara skolskjuts och kostnadsfria skolkort för de elever som blivit beviljade sådana. Elevens skolkort är alltid personligt och gäller bara för den elev som blivit beviljad kortet. Det får inte heller överlåtas eller säljas vidare till andra. Man får inte heller ta med en kompis i taxibilen om man blivit beviljad sådan skjuts. Det gäller även om det finns plats i bilen. Om en elev tar med sig en kompis på en vanlig buss i linjetrafik, åker kompisen med som vanlig resenär och måste lösa en egen biljett.

24. Kan man få skolskjuts till lovskola eller sommarskola?

Nej, det är inte möjligt att få skolskjuts för tillfällig eller frivillig undervisning under lov. Skolskjuts eller kostnadsfria skolkort beviljas bara till och från den obligatoriska, regelbundna och schemalagda undervisningen.

25. Vem kontaktar jag om skolskjutsen inte kommer?

Elever som åker skolskjuts med buss eller pendeltåg i linjetrafik vänder sig till Västtrafiks kundtjänst (på telefon 0771-41 43 00). Elever som åker skolskjuts med taxi vänder sig till Taxi Väst (telefon 0303-45 90 30).

26. Var hämtar man sitt beställda skolkort?

Elever i Ale kommuns grundskolor hämtar sitt skolkort på respektive skolexpedition.

27. Vilken buss åker man med till skolan?

Elever som är beviljade skolskjuts med den ordinarie linjetrafiken väljer själv vilken busslinje och avgång man vill använda. Information om linjer och avgångstider finns på Västtrafiks hemsida.

28. När och var sker hämtning och lämning av elever som åker skolskjuts med taxi?

Beviljad skolskjuts med taxi utgår vanligtvis från när elevens skoldag börjar och slutar. Taxibolaget meddelar vårdnadshavaren om var taxin hämtar och lämnar, samt vilka hämtningstider som gäller. Taxi lämnar och hämtar alltid eleven vid skolan, men hämtning och lämning i anslutning till hemmet kan ske på en plats som Taxibolaget eller kommunen anvisar. Det innebär att eleven kan komma att behöva ta sig en viss sträcka från hemmet till hämtningsplatsen om så krävs för effektiv taxiskjuts.

29. Hur gör jag för att avboka skolskjuts med taxi?

Vårdnadshavaren ansvarar för att avboka beställda taxiresor vid t.ex. sjukdom, ledighet eller om eleven av annan orsak inte behöver transporten. Avbokningar bör göras absolut senast en timma före hämtningstiden. Beställningscentralen kan kontaktas dygnet runt på telefon 0303-45 90 30.

30. Jag och mina barn har flyttat. Vad innebär det för rätten till skolskjuts?

En elev som är beviljad skolskjuts och senare flyttar till en annan folkbokföringsadress har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. I sådana fall är kommunen skyldig att göra en ny prövning av rätten till skolskjuts utifrån de nya omständigheterna. Om eleven då inte uppfyller villkoren i kommunens skolskjutsbestämmelser upphör rätten till skolskjuts och kommunen meddelar vårdnadshavaren genom skriftligt beslut.

31. Kan man få skolskjuts för en del av färdvägen mellan hemmet och skolan?

Nej, det är inte möjligt. Skolskjuts betyder alltid transport mellan elevens hem och skolan i sin helhet och kan inte delas upp i mindre delar (jämför fråga 12 ovan). Däremot är det fullt möjligt att skolskjuts beviljas som en kombination av taxiskjuts och buss i linjetrafik.

32. Är det möjligt att själv anordna skolskjutsen och få kontant ersättning?

Det är inte möjligt att själv anordna skolskjutsen och få kontant ersättning för uppgiften. Undantag kan dock göras i mycket speciella fall och då beviljas s.k. "egenskjuts" (men först efter utredning av kommunen). Egenskjuts är en mycket ovanlig form av skolskjuts.

33. Vem har ansvaret för elevens säkerhet på väg mellan hemmet och skolan?

Alla som är involverade i elevens resa till och från skolan har ett ansvar för säkerheten. Utgångspunkten är att kommunens tjänstemän ansvarar för att Skollagen och kommunens skolskjutsbestämmelser följs, att starka krav ställs på entreprenörer och förare vid upphandlingar av tjänster och att ha en effektiv kommunikation med företag och andra myndigheter. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från busshållplatsen/hämtningsplatsen i tid. Vårdnadshavaren ansvarar också för eleven under den tid då denne uppehåller sig vid hållplatsen. Det är dessutom vårdnadshavarens ansvar att förbereda eleven på hur man åker kollektivt och följer förarens anvisningar. Föraren ansvarar sedan för att eleven transporteras till och från skolan på ett säkert sätt när det gäller trafikbestämmelser och ordningsregler. När eleverna anländer till skolan är det skolan som tar över ansvaret för eleverna under hela skoldagen, även till och från hållplatsen/hämtningsplatsen vid skolan. När eleven sedan åker hem efter skolans slut, har alla involverade parter på motsvarande sätt samma ansvar som på morgonen.

34. Kan skolskjutsen ställas in?

En skolskjuts kan ställas in om föraren eller entreprenören bedömer att skjutsen inte kan utföras på ett säkert sätt. Det kan t.ex. ske på grund av mycket dålig väderlek eller vägens skick. Om en skolskjuts ställs in anordnas ingen ersättningsskjuts. Skolskjuts kan också ställas in om t.ex. vårdnadshavaren vid upprepade tillfällen inte avbokar taxiresor som inte behövs (s.k. "bomturer").

35. Vilka försäkringar gäller i samband med skolskjuts?

Om en elev skadas i en trafikolycka, eller får någon av sina tillhörigheter förstörda i samband med trafikolycka, täcks alla kostnader genom fordonets trafikförsäkring och genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för alla barn och ungdomar upp till 19 års ålder (se också fråga 10 ovan).

1. Vad händer om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig?

  • Barn 1 - 5 år vistelse i förskola upp till 15 timmar per vecka
  • Barn 6 - 12 år vistelse skola/fritidshem upp till 30 timmar per vecka inklusive skoltid, räknas från skoldagens början vilket innebär en samlad dag för skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl 08.00 - 14.00 måndag till fredag.

2. Vistelse i samband med syskons födelse

Barn i förskolan (1-5 år) får i direkt samband med syskons födelse behålla sitt ordinarie schema i 10 arbetsdagar därefter gäller 15 timmar per vecka. 

3. Vad händer om plats i förskoleverksamhet inte sägs upp?

Om plats i förskoleverksamheten inte sägs upp övergår den automatiskt till fritidshemsplats den 1 augusti det år barnet fyller 6 år och börjar i förskoleklass. Har barnet inte rätt till fritidshemsplats måste platsen sägas upp.

4. Mitt barn tar mediciner. Finns det någon personal som kan ta hand om medicinen?

När ditt barn börjar i skolan/förskolan eller får en insats från socialtjänsten måste hälso- och sjukvården göra en ny medicinsk bedömning utifrån de nya förutsättningarna. Det är behandlande läkare som bedömer om egenvården kan utföras i skolan/förskolan. I de fall det finns oklarheter har rektor/förskolechef en dialog med behandlande läkare. Skolan/förskolan har ansvaret för att ditt barn får hjälp med sin egenvård under skoltid, till exempel att ta sin medicin. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skolan/förskolan får rätt information om barnets egenvårdsbehov. För mer information om egenvård.

5. När är det studiedagar?

Under året finns 4 kompetensutvecklingsdagar utlagda för medarbetare i förskola, pedagogisk omsorg och på fritidshem. För er som inte kan ordna er omsorg på annat sätt dessa dagar erbjuds alternativ placering i ett begränsat antal förskolor och fritidshem. Datumen hittar du på vår hemsida under öppettider.

6. När är förskolan öppen?

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag. Öppethållandet på våra förskolor är kl 06.00-18.00. På en förskola med flera avdelningar samordnar avdelningarna öppning och stängning. Har du behov av barnomsorg på andra tider kan det finnas en möjlighet till barnomsorg på kväll eller natt vardagar måndag till torsdag. För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter telefon 0303-70 30 00

7. Vad händer om vi ska flytta?

Meddela ändringar till verksamhet och i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avflyttning till annan kommun omfattas av särskilda regler. För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter telefon 0303-70 30 00

8. Är det sommarstängt på förskolan/i skolbarnsomsorgen?

Ale kommuns barnomsorg stänger inte på sommaren, klämdagar eller kompetensutvecklingsdagar. Däremot slås verksamheter ihop och barn hänvisas ibland till en annan enhet. De vårdnadshavare som har omsorgsbehov under stängningsperioden hänvisas till sommaröppen verksamhet, ansökan görs på särskild blankett vilken erhålls på ordinarie förskola/skola.

9. Är mitt barn försäkrat?

Alla barn och ungdomar från 0 till 19 år som är folkbokförda i Ale kommun är försäkrade på heltid. Läs mer här om försäkring.

10. Hur ansöker jag om plats i förskola?

Ansökan görs via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. När kan jag ansöka om förskola?

Vid ansökan till kommunal förskola kan vårdnadshavare ansöka om plats för barnet 8 månader före det datum som placering önskas. Turordningen räknas tidigast från 6 månader innan det datum du har önskat placering.

12. Hur gör jag om jag vill ansöka till enskild förskola ?

Enskilda förskolor hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell verksamhet för att få veta vilka regler som gäller.

13. Vid vilken ålder kan barnet börja på förskola?

Du har rätt till barnomsorgsplats när ditt barn har fyllt 1 år.

14. Finns det någon förskola med frilufts- eller utomhusprofil i kommunen?

Nej, det finns ingen förskola med sådan inriktning.

15. Finns det någon öppen förskola och hur fungerar den?

Ja, det finns en öppen förskola i Bohus på familjecentralen för hemmavarande föräldrar, öppen måndagar och torsdagar.

16. Finns det föräldrakooperativa förskolor i kommunen?

Ja det finns två stycken. Du hittar dem på www.ale.se under enskilda förskolor.

17. Var kan jag hitta en förteckning över vilka olika förskolor som finns i kommunen?

Här hittar du en förteckning över förskolor.

18. Jag kommer kanske att få jobb i Ale och jag har en dotter på två år. Hur lång väntan för plats i förskolan har ni och när måste jag ställa mig i kö för att vara säker på en plats när jag ska börja jobba?  

Senast 4 månader efter att din ansökan inkommit ska kommunen erbjuda plats någonstans i Ale.

19. Vi funderar på att flytta till Ale. Vi har en 2-åring och en 5-åring. Är det möjligt att få plats för båda på samma förskola och hur lång tid kan det ta innan vi får plats?

Senast 4 månader efter att din ansökan inkommit ska plats erbjudas någonstans i kommunen. I mån av plats får syskon plats på samma förskola men det är ingen garanti. Om frågan avser hur lång tid det tar för att få på samma förskola så går det inte att svara på detta, dock gäller syskonförtur.

20. Vad innebär platsgarantin?

Från ansökningsdatum är kommunen skyldig att erbjuda plats inom 4 månader. Alla barn har rätt till gratis allmän förskola tre timmar per dag (525 timmar om året) från och med höstterminen de fyller 3 år. Du kan läsa mer om avgiftsfri allmän förskola på Skolverkets hemsida.

21. Vilka turordningsregler gäller i Ale kommun?

Du ansöker om plats i förskolan/familjedaghem senast 4 månader innan önskad inskolningsstart (placeringsdag). Barnen turordnas efter ködatum när vi fördelar platserna. Turordningen räknas tidigast från 6 månader innan det datum du har önskat placering men du är välkommen att lämna in ansökan 8 månader innan du önskar plats. Vid samma ködatum turordnas barn efter ålder, äldre före yngre.                          Utöver ködatum finns andra faktorer som påverkar turordningen. Bland annat tar vi hänsyn till barn med rätt till särskilt stöd för sin utveckling och barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats.

Syskon placeras i möjligaste mån tillsammans, förutsatt att man följer ordinarie turordningsregler. Detta under förutsättning att barn som har tidigare ködatum fått annat erbjudande.

22. Om jag vill byta förskola inom kommunen? 

Då ansöker du om detta i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och får då ett nytt ansökningsdatum. Möjlighet till byten är störst under perioden augusti-september.

23. Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Ja, tag kontakt med förskolechefen för att komma överens om tid för besök.

24. Får jag önska förskola/familjedaghem?

Ja, detta gör du när du ansöker om plats i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

25. Hur stor är chansen att jag får plats där jag vill?

Barn erbjuds plats på förskola/familjedaghem enligt turordningsreglerna. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som ansökt om plats, samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan/familjedaghemmet det datum du önskar plats där. Det är enklare att få önskad plats efter sommaren då många barn lämnar förskolan/familjedaghemmet och börjar skolan. Under årets övriga tider kan det vara svårare att få placering på önskad plats. 

26. När får jag besked om plats?

Ett platserbjudande skickas i god tid till vårdnadshavare så snart man vet att det finns en ledig plats som ditt barn är berättigat till enligt turordningsreglerna. Inför höstens placeringar skickas erbjudandet ut i maj - juni.

27. Vad händer om jag inte svarar på platserbjudandet i tid?

Då går platsen tillbaka och erbjuds någon annan enligt turordningsreglerna.

28. Vad händer om jag tackar nej till plats?

Om du fått något av dina önskade val, stryks barnet ur kön.

Om du blivit erbjuden plats på förskola du inte önskat behåller barnet sin plats i kön, däremot förlorar du ditt garantidatum.

29. Vad är maxtaxa?

Ale kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan är inkomstrelaterad, vilket innebär att familjen betalar avgift i förhållande till sin inkomst.  Om den gemensamma bruttoinkomsten överstiger 47 490 kr per månad, kommer maxtaxa/högsta avgift att debiteras.  Här kan du läsa mer om maxtaxa.  

30. Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din inkomst via e-tjänsten. Vid nyplacering och så snart din inkomst har förändrats måste du anmäla detta i e-tjänst barnomsorg. Om den gemensamma bruttoinkomsten överstiger 47 490 kr per månad, debiteras maxtaxa.

Om du som vårdnadshavare avstår från att lämna din inkomstuppgift, kommer maxtaxa att debiteras.

31. Måste jag uppge min partners inkomst även om han eller hon inte är förälder till mitt barn?

Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på den totala inkomsten före skatt för det hushåll/hushållen barnet bor på. Din partner behöver inte ha gemensam vårdnad om barnet.

32. Inskolning

Tilldelad placering inleds med cirka 2 veckors inskolning. Inskolningstiden är avgiftsbelagd och följer ordinarie taxa. För mer information om tider för inskolning eller hur inskolningen går till, kontakta förskola/förskolechef.

33. Ska jag även betala avgift under semestern?

Ja, avgiften gäller under årets alla 12 månader. Det innebär att man betalar även under semester eller annan ledighet. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

34. Har jag rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?

Här kan du läsa om barnomsorg på obekväm arbetstid

35. Hur säger jag upp min förskoleplats?

Uppsägning av plats i barnomsorg görs via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit via vår e-tjänst såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. 

Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Delas platsen av två vårdnadshavare ska uppsägningen göras av vårdnadshavare var för sig. Vid barns oanmälda frånvaro kan platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan.  Vid utebliven betalning av avgift och krav har kommunen rätt att avsluta barnets placering.

36. Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden är 30 dagar från det att uppsägningen inkommit via e-tjänsten, om inte senare datum angivits som sista dag.

37. Vad är Allmän förskola?

Från höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år har du rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka eller 525 timmar/år. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna, men frivillig för barnen att delta i.

Allmän förskola är en del av förskolans verksamhet och ingen särskild verksamhetsform. En inbjudan till allmän förskola i kommunal regi sänds ut under våren till de barn som under året fyller tre år och inte redan är inskrivna i förskolan.

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds inte i familjedaghem. De tre- till femåringar som redan har en plats i familjedaghem erbjuds, om föräldrarna så önskar, byte till förskola.

Om förälder väljer att ha barnet både i familjedaghem och i allmän förskola är det förälders ansvar att lämna och hämta barnet i allmänna förskolan.

38. Hur gör jag om vi flyttar från kommunen men vill behålla plats i Ale kommun?

Vid synnerliga skäl kan man få ha kvar sin plats i avflyttningkommunen. För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter 0303-70 30 00 

39. Hur gör jag om vi flyttar till Ale kommun men vill behålla plats i annan kommun?

Vid synnerliga skäl kan man få ha kvar sin plats i avflyttningkommunen. För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter 0303-70 30 00 

40. Vi är skilda och har gemensam vårdnad och bor i olika kommuner, vad händer då?

Barn som bor växelvis i olika kommuner kan inte gå växelvis i de olika kommunernas förskolor. Det innebär att vårdnadshavare inte kan placera sitt barn halva tiden i Ale kommun och halva tiden i annan kommun, där den andra vårdnadshavaren bor. Barnets folkbokföringsadress bestämmer i vilken kommun barnet får plats.

41. Vad är vistelsetid?

Vistelsetid är arbetstid/studietid plus restid. 

42. Vad händer om vi har delad faktura och en av oss säger upp sin plats?

Då beräknas avgiften utifrån inkomsten på den av er som har kvar sin plats.

43. När startar förskolan efter sommaren?

Du som får förskoleplats från och med hösten kan starta inskolning tidigast vecka 33. Under vecka 32 sker överflyttningarna mellan förskolorna. När många nya barn ska börja i förskolan under samma period kan det vara svårt att göra alla inskolningar på en gång. Därför kan ditt barns inskolningsstart bli lite senare än du har önskat.


1. Vad händer om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig?

Om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig gäller vistelse på fritids upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl 08.00-14.00 måndag till fredag.

2. Hur gamla kan barnen vara för att få fortsätta på fritids hos er?

Fritids kan man gå till och med årskurs 6.

3. Var får jag information om skolhälsovården?

På varje skola finns elevhälsoteam som leds av rektorn på skolan. Kontakta rektorn på skolan. Du kan också hitta information om elevhälsoteamet här.

4. Hur är grundskoleelever försäkrade?

Alla barn och ungdomar från 0 till 19 år som är folkbokförda i Ale kommun är försäkrade på heltid. Information om olycksfallsförsäkring 0 – 19 år

5. Har kommunen någon friskola inom grundskolan? Hur söker man i så fall till den?

Ja, Alafors fria http://www.ahlaforsfriaskola.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du ansöker direkt till skolan.

6. Vilka skäl gäller för ett barn ska få specialkost i grundskolan?

Specialkost kan tillhandahållas av medicinska, religiösa samt etiska skäl.

7. Jag undrar hur man gör för att få byta grundskola?

Alla tillhör en skola geografiskt. Om man vill byta till en annan skola får man ansöka på den skola man vill börja i stället, och prata med den skolan man går på. Skolan kan säga nej om det är fullt, eller om det innebär att man skulle få starta en ny klass.

1. Vad är familjedaghem/dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg)?

Familjedaghem (Pedagogisk omsorg) är en form av pedagogisk verksamhet som sker i liten grupp, oftast i en dagbarnvårdares hem. Förskolans läroplan ska vara vägledande, men familjedaghem ingår inte i skolväsendet och är inte någon skolform.  Det finns inte något lagligt krav på utbildning för personalen utan personalen kan ha utbildning eller erfarenhet.

2. När kan jag ansöka om familjedaghem?

Vid ansökan till familjedaghem kan vårdnadshavare ansöka om plats för barnet 8 månader före det datum som placering önskas. Turordning räknas från 6 månader innan det datum du har önskat placering.

3. Hur ansöker jag om plats i familjedaghem?

Ansökan görs på samma sätt som övrig barnomsorg. Ansökan kan göras via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Finns det enskilda familjedaghem i Ale?

Ja, det finns ett enskilt familjedaghem.

5. Vid vilken ålder kan barnet börja?

Du har rätt till barnomsorgsplats när ditt barn har fyllt 1 år.

6. Vad innebär platsgarantin?

Kommunen är skyldig att enligt skollagen erbjuda en omsorgsplats inom 4 månader.

7. Hur fungerar placeringen till familjedaghem?

Placering sker på samma sätt som till  förskola enligt turordningsregler och ansökan göras via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Vilka turordningsregler gäller i Ale kommun?

Du ansöker om plats i förskolan/familjedaghem senast 4 månader innan önskad inskolningsstart (placeringsdag). Barnen turordnas efter ansökningsdatum när vi fördelar platserna. Turordningen räknas tidigast från 6 månader innan det datum du har önskat placering, men du är välkommen att lämna in ansökan 8 månader innan du önskar plats. Utöver ansökningsdatum finns andra faktorer som påverkar turordningen. Bland annat tar vi hänsyn till barn med rätt till särskilt stöd för sin utveckling och barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats. Detta under förutsättning att barn som har tidigare ansökningsdatum fått annat erbjudande.Tänk också på att syskonförtur bara beviljas om man ansöker om det senast 4 månader innan önskat placeringsdatum. Vid samma ansökningsdatum turordnas barn efter ålder, äldre före yngre.

9. Får jag besöka dagbarnvårdaren så att jag vet vilken jag ska välja?

Ja, tag kontakt med förskolechefen för att komma överens om tid för besök.

10. Får jag önska dagbarnvårdare?

Nej, du kan endast ange önskat område.

11. Hur stor är chansen att jag får plats där jag vill?

Barn erbjuds plats på förskola/familjedaghem enligt turordningsreglerna. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som ansökt om plats, samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan/familjedaghemmet det datum du önskar plats där. Det är enklare att få önskad plats efter sommaren då många barn lämnar förskolan/familjedaghemmet och börjar skolan. Under årets övriga tider kan det vara svårare att få placering på önskad plats. 

12. När får jag besked om plats?

Ett platserbjudande skickas i god tid till vårdnadshavare så snart man vet att det finns en ledig plats som ditt barn är berättigat till enligt turordningsreglerna.

13. Vad händer om jag inte svarar på platserbjudandet i tid?

Då går platsen över till nästa barn i kön.

14. Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till erbjuden plats?

Tackar du nej till platsen du önskat och fått, stryks barnet ur kön.

15. Har jag rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?

Här kan du läsa om barnomsorg på obekväm arbetstid

16. Vad är maxtaxa?

Ale kommun tillämpar maxtaxa,. Maxtaxan är inkomstrelaterad, vilket innebär att familjen betalar avgift i förhållande till sin inkomst.Om den gemensamma bruttoinkomsten överstiger 47 490 kr per månad, kommer maxtaxa/högsta avgift att debiteras.  Läs mer om avgifter här.

17. Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din inkomst via e-tjänsten. Vid nyplacering och så snart din inkomst har förändrats måste du anmäla detta i e-tjänst barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som vårdnadshavare avstår från att lämna din inkomstuppgift, kommer maxtaxa att debiteras.

18. Måste jag uppge min partners inkomst även om han eller hon inte är förälder till mitt barn?

Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på den totala inkomsten före skatt för det hushåll/hushållen barnet bor på. Din partner behöver inte ha gemensam vårdnad om barnet.

19. Ska jag även betala avgift under semestern? 

Ja, avgiften gäller under årets alla 12 månader. Det innebär att man betalar även under semester eller annan ledighet. Om du istället vill säga upp platsen under en period måste du söka plats på nytt och stå i kö, då finns ingen garanti att barnet får samma plats igen.

Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

20. Hur länge håller omsorgen öppet? 

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag. Öppethållande är klockan 06.00-18.00. Har du behov av barnomsorg på andra tider kan det finnas en möjlighet till barnomsorg på kväll eller natt vardagar måndag till torsdag. För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter telefon 0303-70 30 00 

21. Vi har gemensam vårdnad om vårt barn. Vi föräldrar bor i olika kommuner och barnet bor varannan vecka hos mig. Har vi rätt till barnomsorg i båda kommunerna?

Barn som bor växelvis i olika kommuner kan inte gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter. Det innebär att vårdnadshavare inte kan placera sitt barn halva tiden i Ale kommun och halva tiden i annan kommun, där den andra vårdnadshavaren bor. Barnets folkbokföringsadress bestämmer i vilken kommun barnet får plats.

22. Vad händer när man är arbetslös eller föräldraledig med syskon?

Barn har rätt till 15 timmar i veckan vid vårdnadshavares arbetslöshet. Vid föräldraledighet har syskon rätt till plats högst 15 timmar per vecka. Barn (1-5 år) får i samband med syskons födelse behålla sitt ordinarie schema i 10 arbetsdagar därefter gäller 15 timma per vecka.

23. Vem vänder jag mig till om mitt barn behöver särskilt stöd? 

I första hand kontaktas förskolechefen.

24 Hur gör jag om vi flyttar från kommunen men vill behålla plats i Ale kommun? 

Vid synnerliga skäl kan man få ha kvar sin plats i avflyttningkommunen tag kontakt med utbildningssamordnare 0303-70 30 00 

25. Hur gör jag om vi flyttar till Ale kommun men vill behålla plats i annan kommun?

Vid synnerliga skäl kan man få ha kvar sin plats i avflyttningkommunen tag kontakt med utbildningssamordnare 0303-70 30 00 

26. Hur säger jag upp min plats?

Uppsägning av plats i barnomsorg görs via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit via vår e-tjänst såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Delas platsen av två vårdnadshavare ska uppsägningen göras av vårdnadshavare var för sig. Vid barns oanmälda frånvaro kan platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan.  Vid utebliven betalning av avgift och krav har kommunen rätt att avsluta barnets placering.

27. Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden är 30 dagar från det att uppsägningen inkommit via e-tjänsten, om inte senare datum angivits som sista dag.

28. När startar förskolan efter sommaren?

Du som får förskoleplats från och med hösten kan starta inskolning tidigast vecka 33. Under vecka 32 sker överflyttningarna mellan förskolorna. När många nya barn ska börja i förskolan under samma period kan det vara svårt att göra alla inskolningar på en gång. Därför kan ditt barns inskolningsstart bli lite senare än du har önskat.


1. Vad styr valet av ingredienser och menyer?

När skolmaten planeras utgår vi från de svenska näringsrekommendationerna (SNR-upprättade av Livsmedelsverket), vilket det numera är lagkrav på. Näringsriktiga skolmåltider ingår också i Skolinspektionens tillsyn. Livsmedelsupphandling styr val av ingredienser.

2. Hur arbetar ni för att få in fler närproducerade råvaror?

Vid livsmedelsupphandling ges möjlighet för mindre producenter att kunna leverera sina varor.

Vi har bland annat avtal med Gröna gårdar och Tjörnbagaren för inköp av närproducerat ekologiskt nötkött och färskt bröd.

3. Hur arbetar kostverksamheten för att nå det ekologiska målet?

Vi arbetar i enlighet med något som kallas S.M.A.R.T-modellen. I korthet går det ut på att jobba målinriktat för att öka andelen ekologiskt, välja ”rätt” kött och grönsaker och se till att handla transportsnålt. I dagsläget är mejeriprodukter, kaffe, te och bananer är ekologisk. Vårt kött inhandlas till största del från svenska bönder samt nötkött närproducerat i mån av tillgång och fisk ska vara MCS-märkt (för klokt fiske och bevarande av fiskbestånd).  Vid inköp både säsongsanpassar vi varor och väljer ekologiska/krav varor. Vid livsmedelsupphandlingar ställer vi krav så att sortiment av krav/ekologiska varor ökar.  

4. Är det smör eller margarin som serveras i skolan?

Kostavdelningen arbetar i enlighet med Svenska Näringsrekommendationer och livsmedelsverkets råd. Råden skiljer sig något åt beroende på om man avser förskola eller skola, då näringsbehovet ser olika ut vid olika åldrar. I de flesta av våra verksamheter erbjuder vi både margarin (Milda, Flora och/eller Becel) och Bregott, men inte rent smör.


1. Hur gör jag för att söka till Komvux?

Gör en webbansökan: Anmälan hittar du här.

2. Hur lång tid tar det innan jag får reda på om min ansökan blivit beviljad eller avslagen?

Du kan följa din ansökan på ditt studerande konto, kallelse skickas ut cirka 2 veckor innan skolstart.

3. Varför blev min ansökan inte beviljad?

Du ska ha fått med ett följebrev där det står av vilken eller vilka anledningar kommunen har sagt nej till din ansökan. Om du inte förstår avslaget får du kontakta rektor för skolan.

4. Vad händer om jag flyttar till en annan kommun?

Om du redan har fått din ansökan beviljad har du rätt att läsa klart de kurser du har kvar den terminen eller perioden du påbörjat. För övriga kurser du har sökt men inte påbörjat, om du exempelvis har sökt en hel utbildning, måste du ansöka på nytt via kommunen du flyttat till.

Om du precis lämnat in din ansökan och inte fått svar än när du byter kommun är ansökan ogiltig och du måste ansöka på nytt via din nya kommun.

5. Kan jag söka studiemedel?

Alla som studerar på gymnasial eller grundläggande vuxenutbildning har rätt till att söka bidrag och lån från CSN. Läs mer om hur du gör och deras bedömningsgrunder på www.csn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Kan jag söka studiemedel hos CSN för både höst- och vårtermin?

Ja, det är bäst att söka för båda terminerna på en gång om du vet att du kommer att fortsätta dina studier på komvux. Du ska även ange hur länge du planerar att studera.

7. Jag har inte fått ut mina pengar från CSN

I första hand ska du kontakta CSN, i andra hand vår skoladministratör.

8. Jag vet inte var mina gymnasiebetyg är, kan ni skaffa fram dem?

Ring till det gymnasium där du studerade. Be de skicka en kopia av ditt slutbetyg/samlat betygsdokument.

9. Jag skall hjälpa en person som är invandrare och vill börja lära sig svenska. Vart vänder jag mig?

Då kan du vända dig till Komvux som erbjuder svenska för invandrare (SFI). På hemsidan ale.se under fliken Utbildning och Barnsomsorg kan du läsa mer om Komvux och om SFI. Där finns även information om hur man kan anmäla sig till en SFI-kurs. För ytterligare frågor kan du kontakta Gunilla Johansson, utbildningshandläggare på tel 0303-330358

10. Har jag rätt att läsa på komvux

Läs mer om din rätt till komvux härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


1. Vem kan läsa?

Du som är folkbokförd i Ale kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom Komvux från och med det år du fyller 16. För att kunna söka måste du ha ett fullständigt personnummer.

2. Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa med introduktionsersättning. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

3. Får man betyg?

Du kan få betyg efter kurs A, B, C och D. För den som inte uppnår betyget E skrivs ett intyg som anger vad du kan i förhållande till kursens mål.

4. Hur ansöker jag?

Du ansöker till Sfi genom att fylla i Sfi-anmälanPDF och skicka den till: Ale kommun Komvux 449 80 Alafors

Du kan även lämna in den på expeditionen i Himlaskolan, Ledetvägen 4 i Alafors.

5. Jag har utländska betyg, hur gör jag då?

Du som har gymnasie- eller högskoleutbildning från ett annat land kan vända dig till Universitets- och högskolerådet (UHR) för bedömning av dina betyg.

6. Jag har inget uppehållstillstånd i Sverige.

Om du inte har ett uppehållstillstånd i Sverige beror det oftast på att du är EU-medborgare eller svensk medborgare. Då har du inte rätt att få SFI-bonus även om du studerat vid SFI.

7. Jag har ett uppehållstillstånd inklistrat i mitt pass, räcker det?

Om det står en bokstav i passet som berättar vilken typ av uppehållstillstånd du har går det bra att bara visa upp passet.

Det räcker inte att det står permanent uppehållstillstånd eller UI (Uppskjuten invandring) i passet.

Om det inte står någon bokstav i passet behöver du ta med pappret med migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

8. Jag kan inte hitta mitt uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Du kan beställa en kopia av ditt beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. Du måste ansöka om SFI- bonus inom 3 månader från det att du fick betyg i kursen så det är bra att ansöka så snart som möjligt.

Lämna in ansökan om SFI-bonus till kommunen och berätta att du kommer med uppehållstillståndet så snart som möjligt.

Kontakta migrationsverket på:

www.migrationsverket.selänk till annan webbplats

Telefon: 0771-235 235


1.Vad händer om jag inte får godkänt i de ämnen jag behöver och inte blir behörig till gymnasiet? 

Om du inte blir behörig till ett nationellt program kan du läsa på ett introduktionsprogram. Det finns fem introduktionsprogram som på olika sätt fungerar som en introduktion till något av de nationella programmen i gymnasieskolan eller som en väg till arbetslivet. Om du redan på vårterminen tror att du inte kommer att bli behörig kan du söka ett introduktionsprogram som alternativ, prata med din studie- och yrkesvägledare. 

2. Jag söker en gymnasieutbildning i en annan kommun men behöver särskilt stöd t.ex. en assistent eller särskilda dataprogram för läs- och skrivsvårigheter. Vad kan jag få för hjälp?

Enligt skollagen är varje skola skyldig att, om de uppmärksammar att en elev har behov av särskilt stöd, utreda och upprätta åtgärdsprogram. Skolan kan kontakta hemkommunen och ansöka om ersättning för extraordinära kostnader som uppstår.  Det är dock ytterst skolan och inte hemkommunen som är ansvarig för eleven får det stöd han/hon behöver för att klara undervisningen.

Om du vet att du behöver hjälp för att klara skolgången, kontakta den skola du är intresserad av och berätta om dina behov. Sedan kan de berätta vad de kan erbjuda för stödinsatser.  Det kan skilja sig mycket från skola till skola.

3. Kan jag söka utbildning utanför kommunen?

Ale kommun har ett samverkansavtal med övriga GR-kommuner, dvs. Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Det innebär att du kan söka alla utbildningar fritt inom GR (förutom vissa introduktionsprogram). Det finns över 500 alternativ att välja mellan.

4. Vilka utbildningar ingår inte i samverkansavtalet?

Introduktionsprogrammen språkintroduktion och individuellt alternativ ingår inte i samverkansavtalet vilket innebär att du först och främst ska läsa dessa program på Ale gymnasium. Individbaserad yrkesintroduktion ingår inte heller i samverkansavtalet men kan inte erbjudas på Ale gymnasium så kommunen behöver skriva särskilt avtal med mottagande skola/kommun för dig.

5. Jag söker en gymnasieutbildning i en kommun utanför GR och nu har vi fått ett beslut hem där det står att jag tas emot som sökande i andra hand till utbildningen. Vad betyder det?

Varje kommun ska enligt skollagen prioritera de ungdomar som är folkbokförda i den egna kommunen, eller inom kommunens samverkansområde, till deras gymnasieprogram.

Om du vill studera i t.ex. Trollhättan betyder det att Trollhättan i första hand tar in sökande som är behöriga till utbildningen och som är folkbokförda i Trollhättan eller i deras samverkansområde. Om det blir platser kvar tar man in de ungdomar som kommer från andra kommuner. Många gånger tas andrahandssökande emot i alla fall eftersom gymnasieskolan har flera platser över. Det är bara de populäraste programmen där dina chanser att komma in kan påverkas av om du är första- eller andrahandssökande.  Om du är osäker på hur stor chansen är kan du kontakta skolan för att höra hur många som söker utbildningen.

Om du tycker att du har rätt att tas emot som sökande i en kommun i första hand istället för andra hand kan du lämna in personliga skäl. Prata med din studie- och yrkesvägledare om hur du går tillväga. Det är skolkommunen som bedömer om skälen är tillräckliga.

Observera att elever som tagits emot i andra hand inte har rätt till inackorderingsbidrag från hemkommunen.

6. Vad gäller för fristående skolor?

Alla fristående skolors utbildningar (förutom vissa introduktionsprogram) i Sverige är riksrekryterande vilket betyder att du konkurrerar med dina betyg med alla andra som söker samma utbildning.

7. Vad händer om jag inte kommer in på någon utbildning jag sökt?

Om du inte är antagen på någon av de utbildningar du sökt eller inte vill ha din antagna plats ska du kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare. Då kan du få hjälp att göra omval eller diskutera andra alternativ. Särskilda regler gäller för omval efter definitivantagningen.

1. Vad är Fritidshem?

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Om eleven går i en enskild skola som inte erbjuder fritidshem, ska eleven erbjudas fritidshem av hemkommunen. Eleven ska erbjudas placering i fritidshem när de placeras vid en skolenhet. De ska erbjudas fritidshemsplacering så nära skolenheten som möjligt.

Fritidshem är barn från förskoleklass till och med vårterminen då barnet fyller 13 år, under den tiden som eleverna går i skolan och under lov.

2. När kan jag ansöka om fritidshemsplats?

Det är ingen kö till fritidshem, placering sker efter att ansökan inkommit.

3. Hur ansöker jag om plats i fritidshem?

Ansökan görs via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. På vilket fritidshem placeras eleven?

Placering sker på elevens skolenhet om det inte föreligger synnerliga skäl som påverkar en sådan placering.

5. När får jag besked om plats?

Ett platserbjudande skickas till vårdnadshavarna så snart ansökan inkommit och överenskomelse med skolan skett.

6. Vad är maxtaxa?

Ale kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan är inkomstrelaterad, vilket innebär att familjen betalar avgift i förhållande till sin inkomst.  Om den gemensamma bruttoinkomsten överstiger 47 490 kr per månad, kommer maxtaxa/högsta avgift att debiteras.  Här kan du läsa mer om maxtaxa.  

7. Hur och när ska jag anmäla min inkomst?

Du anmäler din inkomst via e-tjänsten. Vid nyplacering och så snart din inkomst har förändrats måste du anmäla detta i e-tjänst barnomsorg.

Om du som vårdnadshavare avstår från att lämna din inkomstuppgift, kommer maxtaxa att debiteras.

8. Måste jag uppge min partners inkomst även om han eller hon inte är förälder till mitt barn?

Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på den totala inkomsten före skatt för det hushåll/hushållen barnet bor på. Din partner behöver inte ha gemensam vårdnad om barnet.

9. Ska jag även betala avgift under semestern?

Ja, avgiften gäller under årets alla 12 månader. Det innebär att man betalar även under semester eller annan ledighet. Om du säger upp platsen och vill söka igen, observera att om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

10. Hur länge håller fritidshemmet öppet?

Fritidshemmet håller öppet efter familjernas behov mellan kl. 06.00-18.00.

11. Är det sommarstängt i förskolan/fritidshemmet?

Fritidshem kan komma att ha begränsade öppettider under semesterperioder. Barn och elever som finns i verksamheten erbjuds då annan placering.

12. Vad händer när man är arbetslös eller föräldraledig med syskon? 

Om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig gäller vistelse upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl 08.00-14.00 måndag till fredag.

13. Har jag rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Efter utredning kan möjlighet finnas till barnomsorg på kväll eller natt vardagar måndag till torsdag. De kriterier som ska vara uppfyllda är:

  • Barn 1-12 år med rätt till förskola eller pedagogisk omsorg
  • Regelbundet och kontinuerligt återkommande omsorgsbehov kvällar, nätter
  • Ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare där båda har sådana arbetstider
  • Arbetstider styrkta av arbetsgivaren.
  • Vårdnadshavare ska också styrka att arbetstiden inte varit möjlig att förändra.

För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter.

14. Hur säger jag upp platsen?

Uppsägning av plats görs via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delas platsen av två vårdnadshavare ska uppsägningen göras av vårdnadshavare var för sig. Vid barns oanmälda frånvaro kan platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan. Vid utebliven betalning av avgift och krav har kommunen rätt att avsluta barnets placering.

15. Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit via vår e-tjänst såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Avgift debiteras under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.


1. Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet.

Vid ej påbörjade studier, avbrutna studier, flyttar hem, ändring av folkbokförings-adressen eller annan orsak till villkoren för inackorderingstillägg ej längre uppfylls återkrävs bidraget från och med aktuell tidpunkt. Elev som erhåller bidrag skall omgående meddela sådana förändringar till Sektor utbildning, kultur och fritid.

Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven eller om eleven är omyndig, föräldrar eller förmyndare, ersättningsskyldiga för utbetalda inackorderingstillägg.

 Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandlingen av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

2. Inackordering på hemorten.

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.

Inackorderingstillägg kan beviljas om du genom sociala myndigheters försorg inte längre bor i föräldrahemmet. Bifoga i så fall ett intyg från social myndighet eller skolkurator som visar att social myndighet medverkat.

3. Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort.

om du sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten.

om dina föräldrar har flyttat till annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial utbildning.

Som regel bör dock studierna ha bedrivits minst en termin.

4. Jag studerar på distans men måste resa till skolan ibland för t.ex. prov. Kan jag få reseersättning?

Nej, reseersättning är till för dagliga resor mellan skolan och hemmet.

5. Jag bor inackorderad men har långt till skolan. Kan jag får reseersättning?

Nej, reseersättning avser bara resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Tanken med att bo inackorderad är att man ska bo nära skolan så att man inte behöver resa så långt.

1. Val av skola.

Ditt barn placeras i den skola som gäller för ditt upptagningsområde. Du kan som förälder välja att söka plats för ditt barn i en annan skola än den som kommunen anvisar, men barnet kan endast skrivas in där om det finns lediga platser.
 
Om du väljer att söka plats i en annan skola än den kommunen anvisar upphör rätten till skolskjuts.

2. Om mitt barn vill byta skola, hur gör jag då?

Ditt barn kan byta skola. Då måste det finnas en plats på den skola där barnet vill gå istället.

3. Mitt barn vill gå i fristående skola?

Ahlafors fria skola är öppen för alla, men elever får inte automatiskt plats, utan måste ansöka om att få gå där. 

4. Om plats inte sägs upp, vad händer då?

Om plats i förskoleverksamheten inte sägs upp övergår den automatiskt till fritidshemsplats den 1 augusti det år barnet fyller sex år och börjar i förskoleklass. Har barnet inte rätt till fritidshemsplats måste platsen sägas upp.

5. Måste mitt barn som fyller 6 år gå förskoleklass? 

 Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklass obligatorisk.

6. Mitt barn är inte moget för att börja skolan, kan vi skjuta upp skolstarten?

Möjlighet finns för uppskjuten skolstart om särskilda skäl föreligger, kontakta din förskolechef för ytterligare information.

 

7. Kostar det något att gå i grundskola i Sverige?

Nej, alla skolpliktiga elever har rätt till kostnadsfri utbildning i grundskolan.

8. När börjar skolplikten?

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

9. Vad innebär skolplikt?

Skolplikt innebär att eleven ska vara närvarande på samtliga schemalagda lektioner och att eleven både har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen.

10. Vad har jag som vårdnadshavare för skyldigheter gällande skolplikt för mina barn?

Enligt skollagen har vårdhandshavare ansvar för att se till att deras barn går till skolan.

11. Mitt barn har skolskjuts och ibland kommer taxin för sent och ibland kommer den inte alls. När detta sker och mitt barn missar sina lektioner undrar jag hur han ska kunna få den undervisning som han har rätt till enligt skolplikten. Det är väl kommunens skyldighet att ordna så att mitt barn kommer till skolan i tid?

Ale kommun är skyldig att ordna skolskjuts för barn som behöver det men endast i de fall reglerna medger detta. Fungerar inte taxi enligt överenskommelse skall skolskjutsansvarig på kommunen informeras snarast så att felet kan åtgärdas omgående.

Om eleven exempelvis på grund av dåligt vinterväglag inte kan transporteras till skolan under en period kommer skolan  att erbjuda de yngre eleverna att stanna kvar efter skolan när eleven är åter i undervisning, för att arbeta med skolarbete på fritids. För de äldre eleverna kommer skolarbetet att diskuteras i samråd med mentor/klassföreståndare och plats även erbjudas på skolans ordinarie läxhjälp.

1. Varför söker aktivitetsansvaret mig?

Kommunen ska enligt lag följa upp ungdomar som inte läser på gymnasieskolan. Anledningen till det är att försöka förhindra att ungdomar är utan sysselsättning någon längre tid eftersom det blir ofta svårt med arbete och försörjning i framtiden. 

2. Måste jag läsa på gymnasiet?

Gymnasieskolan är inte obligatorisk men det är ofta lättare att få ett jobb om man har gått i gymnasieskolan. Det finns en del arbeten där du inte behöver gymnasieutbildning men många unga utan examen har svårt att få jobb.

3. Jag orkar inte gå i skolan just nu, vad kan jag göra istället

Man behöver inte gå i gymnasieskolan men det är svårare att få jobb om man inte gjort det. Om du hellre vill söka arbete så kan du göra det, då är det är bra att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Man kan läsa på gymnasienivå även på folkhögskola som är en annan skolform, se nästa fråga. Du kan också läsa gymnasieskolan på Komvux, kommunala vuxenutbildningen. Det kan du göra tidigast höstterminen det år du fyller 20.

Här hittar du information om Komvux i Ale kommun.

4. Vad är Folkhögskola?

Folkhögskola är en annan och annorlunda skolform som ibland fungerar bättre för ungdomar som inte klarat av den ”vanliga” grund- gymnasieskolan. Här kan du läsa i din egen takt och i mindre grupp tillsammans med andra vuxna. Du behöver vara 18 år för att läsa på folkhögskola. För mer information: www.folkhogskola.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den folkhögskola som ligger närmast Ale är Nordiska folkhögskolan som ligger i Kungälv, www.nordiska.fhsk.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Vad kan man få för hjälp hos Arbetsförmedlingen?

För information om Arbetsförmedlingen titta gärna på deras filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Vad kan jag få för hjälp hos AME, Arbetsmarknadsenheten?

Kommunen erbjuder coachning för unga arbetslösa mellan 18 och 24 år.

7. Hur hittar jag ett jobb?

Många jobb kan man hitta på arbetsförmedlingen hemsida, men långt ifrån alla jobb hamnar där. Om det finns ett företag som du skulle vilja jobba på så gå in på deras hemsida och titta om de söker personal eller om du kan skicka in en intresseanmälan. Kontakta företaget och fråga om de behöver personal.

8. Jag vet inte vad jag vill arbeta med.

Det är inte alla som vet vad man vill arbeta med i tidig ålder, många gånger är det något som växer fram och många byter spår under sitt arbetsliv. För vissa är det självklart och för andra lite svårare. Ibland får man prova sig fram, de allra flesta hamnar rätt till slut. Lika viktigt som att ta reda på vad man vill är också att fundera kring vad jag inte vill arbeta med. Det kan kanske underlätta att göra ett intressetest för att få lite inspiration. Det är också bra att fundera kring vad som är viktigt för dig i ett arbete; lön, arbetstider, ensamarbete, kan jag tänka mig att flytta osv.

9. Jag har en funktionsnedsättning, kan jag få någon hjälp?

Om du omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan du få lite olika typer av insatser beroende på vad du behöver. Du behöver ansöka om insatser hos en biståndshandläggare. Här kan du läsa mer stöd enligt LSS.

10. Får man något bidrag när man inte studerar eller arbetar?

CSN, Centrala studiestödsnämnden, betalar ut studiestöd till ungdomar som är inskrivna i gymnasieskolan. Har man avslutat sina studier stoppas utbetalningarna.
Är du under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Är du över 18 år så kan du eventuellt få försörjningsstöd (socialbidrag). Socialtjänsten kommer då att kräva att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. För mer information om ekonomisk bistånd.
Har du en funktionsnedsättning så kan du eventuellt få ersättning via försäkringskassan, så kallad aktivitetsersättning. Det kan du först få från juli det år du fyller 19 år. Läs mer om aktivitetsersättningar på försäkringskassans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-04-25 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.