Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

FAQ Omsorg & hjälp

FAQ betyder frequently asked questions, alltså frågor som ställs ofta. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar ställas till Ale kommun.


Klicka dig vidare på det område som du har frågor om. Om du inte hittar svar på din fråga så kan du söka vidare på hemsidan, använd vår sökmotor, eller kontakta oss på telefon 0303-70 30 00, så får du hjälp att besvara din fråga

Hur ansöker man om god man?

Ansökan om god man/förvaltare skickas direkt till tingsrätten. Här finns information om godmanskap och förvaltarskap, vem som kan få god man/förvaltare, vem som kan ansöka samt vilka handlingar som ska bifogas en ansökan.

Vart skickar jag ansökan om god man?

Ansökan om god man/förvaltare ska (tillsammans med kompletterande handlingar, såsom läkarintyg och eventuell social utredning) skickas direkt till tingsrätten. Ansökan om godmanskap/förvaltarskap  för personer som är folkbokförda i Ale kommun skickas till Alingsås Tingsrätt. Adressen finns på ansökningshandlingarna.

Vilka handlingar ska en ansökan om god man innehålla?

Ansökan kan göras av den enskilde själv (huvudmannen) eller av dennes nära anhöriga och ska förutom själva ansökningsblanketten kompletteras med ett läkarintyg (finns särskilda formulär för detta på Socialstyrelsens hemsida om läkaren inte vet vilket intyg som ska användas). En social utredning kan skrivas av t.ex. biståndshandläggare, socialsekreterare, kurator om den enskilde har kontakt med någon av dessa.

Det kan även tillkomma uppgifter som överförmyndarnämnden begär in för utredning i det enskilda fallet.

Vart vänder jag mig om jag är missnöjd med min gode man?

Den som är missnöjd med en god man/förvaltare kan skriva till överförmyndarnämnden och informera om detta. Överförmyndarnämnden skickar då en kopia av klagomålet till gode mannen/förvaltaren och begär samtidigt in ett yttrande från denne. Om situationen inte förbättras efter detta kan man begära att få byta sin gode man/förvaltare. Då måste man ange anledningen till varför man vill byta. Man kan också ange om man har något eget förslag på ny god man/förvaltare. Även en begäran om byte skickas för kännedom och yttrande till gode mannen/förvaltaren som får svara huruvida denne anser att ett byte bör ske.

Oftast blir det ett byte om huvudmannen begär det. Men det är bara om en ställföreträdare bedöms som olämplig som byte kan ske mot dennes vilja. En god man/förvaltare som begär sitt entledigande (säger upp sig) har alltid rätt att avsluta sitt uppdrag men måste fortsätta tills någon ny god man/förvaltare rekryterats för uppdraget.

Vad kan en god man hjälpa mig med?

Ett godmanskap kan omfatta följande tre delar; bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person. Omfattningen får avgöras i det enskilda fallet och kan variera från att vara begränsat till att exempelvis endast avse att bevaka den enskildes rätt vid en fastighetsförsäljning till att vara helt obegränsat, det vill säga avse alla tre delarna.  

Bevaka rätt innebär att gode mannen/förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, t.ex. bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid försäljning/avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering med mera. Det innebär även att gode mannen/förvaltaren bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, såsom att ansöka om kontaktperson, bostadsbidrag, hemtjänstinsatser etc.  

Förvalta egendom innebär att gode mannen/förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, fastigheter med mera, se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad o.s.v. 

Sörja för person innebär att gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och omsorg denne behöver och har rätt till. Det kan till exempel handla om att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, fler assistanstimmar, se till att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om färdtjänst och besöka huvudmannen ibland. Det är ibland svårt att dra gränsen mellan sörja för person och bevaka rätt eller sörja för person och förvalta egendom eftersom det som ligger inom ramen för sörja för person ibland kräver att gode mannen/förvaltaren antingen ansöker om något (bevaka rätt) eller att gode mannen/förvaltaren köper något till nytta för huvudmannen så att dennes personliga omvårdnad fungerar tillfredsställande. För att kunna göra detta krävs då även att förvalta egendom ingår i uppdraget.

Om sörja för person ska ingå i uppdraget torde även bevaka rätt och/eller förvalta egendom behöva ingå.

Vad kostar det att ha god man?

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap 16 § föräldrabalken.

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2019 är 46 500 kr. I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras.

Ale kommuns överförmyndarnämnd tillämpar i huvudsak Sveriges kommuner och lregions (SKR:s) riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Dessa består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp och är normalt sett 15% (6975 kr) + 15% (69750 kr) samt 2% (930 kr) för kostnadsersättning (utgifter för telefoni, porto etc.) Därutöver kostnad för milersättning, 18,50 kr /mil samt sociala avgifter enligt skatteverkets regler. Arvodets storlek kan dock förändras, både ökas och minskas, utifrån uppdragets omfattning och tyngd. Ett ”normalt” fullständigt godmanskap kostar alltså cirka 18 500 kronor per år. 

I många fall kan ansökan om merkostnadsersättning göras för att täcka kostnaden för god man/förvaltare. Ansökan görs hos försäkringskassan.

Jag tycker inte att jag behöver god man eller förvaltare längre. Hur gör jag?

Det kan vara så att du inte längre behöver en god man eller förvaltare. I så fall skriver du (eller den gode mannen/förvaltaren, anhöriga eller vårdpersonal) till Alingsås tingsrätt berättar detta. Har du själv ansökt om god man tillfrågas den gode mannen om han eller hon anser att godmanskapet kan upphöra. Ibland kan det behövas läkarintyg som visar att godmanskapet inte längre behövs. Förvaltarskap omprövas alltid en gång om året, även om huvudmannen inte skickat in någon begäran om omprövning. Socialnämnden har anmälningsplikt till överförmyndaren om den anser att någon inte längre bör ha en förvaltare.

Vad innebär överförmyndarspärrade konton, och vilka konton ska vara spärrade?

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd. Samtliga av huvudmannens konton, förutom transaktionskontot som huvudmannen, gode mannen eller förvaltaren har tillgång till, ska vara överförmyndarspärrade. Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

Hur gör jag för att bli god man och vad krävs?

Om du önskar få uppdrag som god man/förvaltare i Ale kommun ska du fylla i en intresseanmälan som finns att skriva ut på hemsidan. Där finner du även information om vad du ska bifoga till din intresseanmälan. Överförmyndarnämnden gör sedan några kontroller, bland annat begärs utdrag ur belastningsregistret.

Enligt 11 kap. 12 § föräldrabalken ska en god man/förvaltare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.

Bostadsanpassning

Vem kan söka om bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en funktionsnedsättning eller du som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om att få anpassning i bostad.

Kan man få bostadsanpassningsbidrag till alla typer av bostäder?

Ja, både i hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet och villa, men du måste vara folkbokförd på adressen.

Kan jag ansöka om bostadsanpassningsbidrag för vad som helst?

Ja, man har rätt att söka bostadsanpassningsbidrag, oavsett vad det handlar om. Däremot kan inte bidrag beviljas för vad som helst. Varje enskilt ärende prövas enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

När ska jag skicka ansökan för medgivande till fastighetsägaren?

Du, som lägenhetsinnehavare, kan inte utföra anpassningen utan din fastighetsägares godkännande. För att minska handläggningstiden för ditt ärende är det viktigt att du har fått din fastighetsägares medgivande innan du skickar in din ansökan. Fastighetsägaren kan skriva under direkt på din blankett eller lämna en skriftlig bilaga.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa ett fritidshus?

Du kan endast få bidrag för anpassningar i den bostad där du är stadigvarandes boende (där du bor mest under året). Om bostaden är ett fritidshus måste det uppfylla kraven på dagens bostadsstandard för att bidrag ska kunna lämnas.

Måste jag själv lägga ut pengar för anpassningen innan jag får bidraget?

Nej, utbetalning av bidraget kan göras direkt till den som utfört anpassningen om du vill det. Utbetalning görs först när åtgärden är utförd. Vid omfattande anpassningar kan delbetalningar göras.

Vilka regler gäller vid reparation av anpassningar?

Huvudregeln är att bidrag endast kan utgå för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anpassats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det är till exempel hissar, automatiska dörröppnare, bidétoaletter och köksliftar. Reparation av övriga åtgärder som till exempel ettgreppsblandare räknas som normalt bostadsunderhåll, förutom i de fall då orsaken till reparationen är onormalt slitage till följd av funktionsnedsättningen.

Kan jag ansöka om bostadsanpassningsbidrag i efterhand?

Ja, det kan du göra. Du måste då bifoga en kopia på fakturan eller kvittot och ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som styrker att behovet av anpassningen var nödvändigt vid tidpunkten för utförandet. Beroende på vilken åtgärd du ansöker om kan du också behöva visa hur bostaden såg ut innan anpassningen utfördes.

Kan man få bidrag för återställning av anpassningar som gjorts i bostaden?

Det är enbart fastighetsägaren som kan ansöka om återställningsbidrag. Detta bidrag lämnas för återställningar i hyresrätt eller allmänna utrymmen i en bostadsrätt. Småhusägare kan alltså inte få återställningsbidrag. Ale kommun tar däremot gärna tillbaka funktionsdugliga hissar, dörröppnare, spistimrar, rullstolsgarage samt andra anpassningar som fungerar och kan återanvändas. Återlämnandet av sådana produkter är frivilligt och upp till den sökande.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttar?

Det är valet av bostad som styr om du kan få bostadsanpassningsbidrag när du byter bostad. För att beviljas bidrag måste du ha valt bostad med stor omsorg utifrån de behov du har på grund av din funktionsnedsättning. Generellt kan sägas att det är mycket svårare att få bidrag vid flytt till en ny bostad. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när man flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Det kan till exempel vara närheten till en speciell vårdinrättning eller om du trots omfattande försök inte hittat en mer lämplig bostad. Kontakta alltid bostadsanpassningshandläggaren om du funderar på att flytta eller har flyttat nyligen för att få mer information.

Kan jag kombinera bostadsanpassningsbidrag och ROT-avdrag?

ROT-avdrag kan inte lämnas för arbeten som bostadsanpassningsbidrag lämnats för men kan lämnas för arbeten som är skilda från dessa. Du kan bli återbetalningsskyldig och få betala vite till Skatteverket om du erhållit ROT-avdrag för arbeten som du beviljats BAB för. Kontakta därför alltid handläggaren om du har tänkt ansöka om ROT-avdrag i samband med anpassningen eller om ROT-avdrag redan har beviljats för sökta åtgärder redan innan ansökan om bostadsanpassningsbidrag gjorts.

Jag behöver åka bort en vecka. Vem tar hand om min funktionshindrade anhörig under tiden?

Kontakta din biståndshandläggare för en lämplig lösning. Kontaktuppgifter hittar du här.  

Om man är anhörig till en missbrukare, finns det då någon hjälp att få? 

Är du anhörig till någon med missbruksproblematik kan du antingen ringa och bli kopplad till Vuxenenhetens beredskap på följande dagar/tider: måndag, onsdag samt torsdag mellan kl 14 - 16,30, tisdagar mellan kl  14 - 18 samt fredagar kl 13 - 15 på telefon 0303 - 70 30 00

Du kan även ringa våra kuratorer: måndag - onsdag kl  9 - 9,30 samt torsdag - fredag på telefon 0303 - 70 42 84. Man kan vara anonym samt få komma på personligt besök och få ytterligare samtal vid behov.

Ale kommun har även en verksamhet som heter Fjärilen för familjer som har levt eller lever med en person som är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel, eller är psykisk sjuk. Den vänder sig till familjen med barn upp till 21 år. Kontakta Familjehuset på telefon 0303 - 70 37 53 för mer information.

Jag känner mig så bunden. Skulle vilja komma ut ibland. Är det möjligt?

Kontakta din biståndshandläggare angående exempelvis avlösning i hemmet. Kontaktuppgifter hittar du häröppnas i nytt fönster.

Jag är nybliven pensionär och har både tid och ork över. Kan jag göra någon nytta?

Ale kommun har ett bra samarbete med frivilliga medhjälpare inom olika verksamheter. Mer information hittar du här.öppnas i nytt fönster  

Finns det någon form av besöksverksamhet i Ale?

Ale kommun har ett bra samarbete med frivilliga medhjälpare inom olika verksamheter som har besöksverksamhet. Mer information hittar du häröppnas i nytt fönster.  

Min närstående har svårt att hålla urinen. Skulle behöva blöjor nattetid. Vem vänder jag mig till?

I första han vänder du dig till din närståendes läkare. Har ni hjälp via kommunens äldrevård kan ev kommunsköterskan kontaktas. Sök kommunsjuksköterska via Kontaktcenter på nummer 0303-70 30 00.

Vad är dagverksamhet?

Dagverksamheten kan ge både viss träning, gemenskap och miljöombyte. Den ger även en avlastning för anhöriga som vårdar i hemmet.

Hur får man dagverksamhet?

Kontakta din biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du häröppnas i nytt fönster.

Hur lång kö är det till äldreboenden?

Kön varierar hela tiden och det går tyvärr inte att säga hur snart efter beslut om boende som man kan få en plats. Vår målsättning är att kunna erbjuda plats inom tre månader från beslutsdatum. Du är välkommen att kontakta Kontaktcenter för att få tala med en bosamordnare inom äldreomsorgen på nummer 0303-70 30 00 med dina frågor.

Hur kan man ställa sig i kö till äldreboende?

För att få beslut om boende behöver först en ansökan göras. Därefter sker en behovsutredníng och ett beslut kan fattas. Om du får bifall på din ansökan hamnar du i en boendekö. Ta kontakt med biståndshandläggare för att få mer information. Kontaktuppgifter hittar du här.öppnas i nytt fönster


Mitt/vårt barn har ett funktionshinder, vilken hjälp kan jag/vi få? 

Är barnet (familjen) i behov av en insats på grund av funktionshindret, så är det möjligt att ansöka om detta via socialtjänstlagen eller LSS, detta genom att föräldrarna tar kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Handläggaren gör utifrån ansökan om insats en utredning och fattar beslut. För insats i form av råd och stöd till vissa funktionshindrade kontaktas Habiliteringen i Västra Götalandsregionen. Föräldrarna kan vända sig till Försäkringskassan för att ansöka om vårdbidrag. Försäkringskassans handläggare utreder och fattar beslut om detta. Tillhör barnet personkretsen i LSS finns möjlighet att ansöka om extra dagar för vård av barn hos Försäkringskassan.

Var kan man få hjälp med avlastning när man har barn med funktionshinder?

Man tar alltid kontakt med kommunens LSS handläggare. Den som vårdar en funktionshindrad familjemedlem i hemmet kan få avlösning genom att en person kommer hem till familjen och ger omvårdnad till den funktionshindrade. Avlösning kan ges regelbundet eller som insats vid akuta uppkomna behov. 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att den funktionshindrade ska få miljöombyte och rekreation samt ge anhörig möjlighet att få avlastning. Korttidsvistelse kan ges på korttidshem, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. Korttidsvistelse kan beviljas som regelbunden insats eller som insats vid akuta uppkomna behov. Denna insats kan beviljas,barn, ungdom och vuxna.

Vad menas med LSS?

LSS är förkortningen på Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vart vänder jag mig om jag vill söka hjälp enligt LSS?

Om du vill ansöka om stöd vänder du dig till Biståndsenheten.  Kontaktuppgifter hittar du här.öppnas i nytt fönster  

Vad är handikappersättning och vem kan få det?

Den som har stora merkostnader på grund av sitt funktionsnedsättning kan ansöka om att få delar av dessa kostnader ersatta. Ansökan görs hos Försäkringskassan. Handläggare gör utredning och fattar beslut.

Vad krävs för att få personlig assistans?

Du ska vara 65 år eller yngre. Du ska ha ett mycket omfattande behov av hjälp i den dagliga livsföringen med personlig omvårdnad, förflyttning, kommunikation och i matsituationen. Ansökan görs hos Försäkringskassan och/eller hos Biståndsenheten. Kontaktuppgifter till Biståndsenheten hittar du häröppnas i nytt fönster.

Vart vänder jag mig för att få ett hjälpmedel?

Hjälpmedel provas ut och förskrivs av arbetsterapeut, fysioterapeut eller neurologoped. Har du hjälp via kommunens hemsjukvård vänder du dig till kommunens rehabiliteringsenhet. Övriga får hjälp via Primärvårdens arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Jag behöver tillstånd till handikappsparkering. Hur går jag tillväga?

Det krävs en ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad samt ett aktuellt läkarintyg. Ansökningshandlingar hittar du häröppnas i nytt fönster, eller kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 0303-70 30 00.

Mitt hjälpmedel är trasigt. Vart vänder jag mig?

Om något fel uppstår med ditt hjälpmedel ska du kontakta Ale Rehab eller Hjälpmedelscentralen i Mölndal.

Var återlämnar jag ett hjälpmedel som jag inte längre behöver?

När du inte längre har behov av ditt hjälpmedel ska detta återlämnas väl rengjort till Ale Rehab eller till Hjälpmedelscentralen i Mölndal.

Hur får jag ett trygghetslarm?

Du kan ansöka om trygghetslarm via Kontaktcenter på 0303-70 30 00

Jag har synpunkter/frågor på servicen för de handikappade. Vart vänder jag mig?

För att lämna synpunkter kan du göra det direkt på här på hemsidanöppnas i nytt fönster. Du kan också maila direkt till kommun@ale.se, eller ringa till Kontaktcenter på 0303-70 30 00.

Har du eller någon du känner redan en insats och har frågor eller synpunkter om den kan du vända dig direkt till ansvarig enhetschef. Har du frågor om vilka slags insatser som ges till handikappade eller synpunkter på det kan du vända dig till biståndsenheten i Ale.

Har kommunen någon tillgänglighetsguide (exempelvis på nätet) för att se hur man tar sig fram med olika funktionshinder?

Nej, i dagsläget finns det ingen sådan guide, men det är något som kommunen avser tillhandahålla inom en snar framtid.

Vilka typer av daglig verksamhet för funktionshindrade finns det i kommunen?

För att skapa ett gemensamt synsätt och en överskådlig bild över de verksamheter kommunen erbjuder har en trappmodell tagits fram.

Trappmodellen består av sex steg;

•                     vardagliga rutiner

•                     meningsfull sysselsättning/bryta isolering

•                     strukturerade aktiviteter

•                     förberedande arbetsträning

•                     arbetsträning 

•                     arbete/praktik/studier.

För ytterligare information kan du kontakta Kontaktcenter på 0303-70 30 00. För mer information på hemsidanöppnas i nytt fönster.

Vad kan man få för hjälp med att göra bostaden mer anpassad för en familjemedlem med funktionshinder?

Bostadsanpassningsbidrag som är ett bidrag som utgår till den sökanden om man till följd av sin funktionsnedsättning inte kan klara sig självständigt i sin bostad eller har svårt att klara vissa funktioner i hemmet. Bidraget avser bostadens ”fasta funktioner”, t.ex. utjämna trösklar, bredda dörrar, installation av hiss/ramp, spistimer eller anordna en duschplats istället för badkar.

Om man har ett barn som ska på läger för funktionshindrade i sommar. Kan man få ersättning från kommunen?

För de läger som vi har som man kan få efter ett biståndsbedömt beslut kostar de ingenting förutom aktivitetsavgifter exempelvis biobesök, badavgifter med mera.

Handlar det om ett läger som är avgiftsbelagt och man inte har ekonomiska möjligheter så får man vända sig till socialtjänsten för att se om man kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd.

Hur beställer jag färdtjänst?
Du beställer färdtjänst genom att ringa Västtrafik på telefon 020-91 90 90.

Hur får man färdtjänst?
Du måste göra en skriftlig ansökan och ibland kan det behövas ett läkarutlåtande för att dina uppgifter ska styrkas medicinskt. 

Hur lång tid får färdtjänstresan ta?
En resa med färdtjänst får ta nästan dubbelt så lång tid som det hade tagit att resa direkt från start till mål. Om det skulle ta 20 minuter att köra direkt får resan alltså ta ca 35 (40)  minuter. Vi försöker alltid samordna resorna så att flera resenärer reser tillsammans, därför får du inte alltid åka raka vägen till ditt resmål.

Får jag ta med mig någon på resan?
Du får ta med dig medresenärer på resan som betalar en fastställd avgift. Antalet medresenärer får ej generera behov av ett större fordon. Om du behöver hjälp i bilen under resans gång kan du ansöka om ledsagare.

Vad gör jag om fordonet är försenat?
Tänk på att tiden du får när du bokar en resa är preliminär. Tiden kan förskjutas upp till 10 minuter utan att vi räknar det som en försening. Om fordonet är mer än 10 minuter sent kan du ringa  0771-41 43 14 Chauffören kan om du lämnat ditt telefonnummer  även ringa dig och meddela att fordonet är försenat.

Hur långt kan jag åka med färdtjänsten?
Färdtjänstresenärer i Ale kan resa inom Ale och både mellan och inom kranskommunerna: Kungälv, Göteborg, Lerum, Alingsås, Lilla Edet och Trollhättan. 

För att resa utanför dessa kommuner får du ansöka om riksfärdtjänst men då gäller en annan lagstiftning.

Kommer jag fram i tid om jag har en tid att passa?
Ja, om du talar om att du har en tid att passa och accepterar den hämtningstid som du då får av oss. Då ska du komma fram senast den tid du har angivit. För att vi ska kunna garantera dig att vara framme vid en bestämd tid måste du beställa din resa minst 2 timmar i förväg.

Hur långt sträcker sig färdtjänstens service?
Vi ansvarar för din transport. Det innebär att vårt ansvar upphör vid tröskeln till din ytterdörr. Vi kan inte hjälpa till inne i bostaden hos våra resenärer eftersom det inte finns några försäkringar som gäller om det skulle uppstå någon skada. Det innebär exempelvis att vi inte kan hjälpa till att transportera någon i en trappa inne i bostaden. Chauffören är däremot behjälplig med att följa dig mellan ytterdörren och fordonet , spänna fast säkerhetsbältet och hjälpa till att fälla ihop och lasta in dina gånghjälpmedel.

Jag är missnöjd med min färdtjänstresa, vart vänder jag mig?
Svar: Lämna synpunkter till Västtrafik, tel. 0771-41 43 10 eller synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Fritt val hemtjänst

Vad innebär valfrihet inom hemtjänsten?

Valfrihet inom hemtjänsten innebär att du som har fått hemtjänst beviljad själv får välja vilken utförare (leverantör) som ska utföra din hjälp. Fritt val införs med stöd av lag om valfrihetssystem (LOV).

Blir det någon skillnad i pris?

Nej, kostnaden är den samma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften du betalar regleras utifrån din inkomst och dina insatser. Har du frågor om vad hemtjänsten kostar kan du ringa till avgiftshandläggarna. Mer information hittar du häröppnas i nytt fönster.  

Hur väljer jag?

Du kontaktar Biståndsenheten och berättar för din biståndshandläggare vilken utförare du vill ha.  Kontaktuppgifter hittar du här.öppnas i nytt fönster  

När kan jag välja?

Valfrihet inom hemtjänsten infördes från och med 1 november 2012 i år och det innebär att alla som får hemtjänst beviljat själv kan välja vem som ska utföra hjälpen.

Du gör ditt val efter att du har fått ditt biståndsbeslut. Information om vilka du kan välja mellan får du av din biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du här.  öppnas i nytt fönster

Får jag byta utförare?

Ja, du får byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill. Din nya utförare får du inom 14 dagar.

Hur byter jag utförare?

Om du vill byta utförare kontaktar du Biståndsenheten och berättar för din biståndshandläggare vilken utförare du vill ha. Du behöver inte berätta för någon varför du vill byta utförare om du inte vill. Kontaktuppgifter hittar du här.  öppnas i nytt fönster

Måste jag välja utförare?

Nej, du måste inte välja för att få hjälp. Om du inte gör ett aktivt val blir du tilldelad en utförare. Om du inte blir nöjd med den utförare som du har blivit tilldelad får du självklart byta.

Du som redan har hemtjänst beviljad och inte gör ett aktivt val behåller din nuvarande hemtjänst (kommunen).

Hur vet jag vem jag ska välja?

Information om vem du kan välja mellan får du av din biståndshandläggare. Det finns också information om godkända utförare här på ale.se.

Du ska välja den utförare som känns bäst för dig. Behöver du vägledning kan din biståndshandläggare hjälpa dig, men det är du själv som måste välja.

Var hittar jag mer information om valfrihet inom hemtjänsten?

Från Biståndsenheten  får du mer information om valet och vilka du kan välja mellan. Din biståndshandläggare kan vägleda dig i ditt val, men det är du själv som gör valet. Kontaktuppgifter hittar du häröppnas i nytt fönster.  

Allmänt hemtjänst

Jag har hemtjänst, men vill nu säga upp den. Hur gör jag det?

Du kan ringa eller skriva till din handläggare på Biståndsenheten och säga upp hemtjänsten. Du hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggarna här.öppnas i nytt fönster


Jag är rädd att ramla när jag ska byta glödlampa i takbelysningen. Kan jag få hjälp genom kommunen?

För dig som är över 65 år och har svårt att klara vissa enklare vardagssysslor kan få hjälp av fixartjänster. Syftet med tjänsten är att förhindra fallolyckor. Fixartjänsten är gratis, men du får själv införskaffa och bekosta eventuellt material. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.öppnas i nytt fönster

Min man ska flytta till ett äldreboende och jag vill inte bo kvar ensam, får jag flytta med?

Enligt parbogarantin kan äldre par ansöka om att få flytta till ett äldreboende tillsammans, även om bara en av dem behöver hjälp. På boendet betalar man för mat, hyra och en avgift för omvårdnad och service (det gäller också den person som flyttar med, även om denne inte är i behov av omvårdnad

Kontakta en biståndshandläggare på Biståndsenheten för mer information. Kontaktuppgifter hittar du häröppnas i nytt fönster.  

Jag bor i vanlig lägenhet idag, men kommer att vilja flytta till ett äldreboende om några år. Kan jag ställa mig i kö till det?

Nej, du kan inte ställa dig i kö till ett äldreboende. Äldreboenden är en biståndsbedömd insats, vilket innebär att du måste ansöka om det hos en biståndshandläggare på vård- och omsorgskontoret. Det är sedan behovet hos de personer som har fått insatsen beviljad som styr vem som först får en ledig plats

Kontakta en biståndshandläggare på Biståndsenheten för att ansöka om en plats på ett äldreboende. Kontaktuppgifter hittar du här.öppnas i nytt fönster

Jag är inte nöjd med nuvarande utförare som sköter min hemtjänst, vad gör jag?

I Ale finns det flera olika hemtjänstutförare som du som har fått hemtjänst beviljat kan välja mellan. Om du inte är nöjd med den utförare du har kan du byta till en annan.

Du kan även lämna ett klagomål på din utförare, så att kommunen får veta vad som inte har fungerat.

Jag har en släkting som funderar på om man måste ha hemtjänst för att få ledsagning eller kan man få det ändå? Och hur ofta kan man i så fall få ledsagning?

Man behöver inte ha hemtjänst för att få ledsagning. Ledsagning är en insats som kan beviljas om den enskilde behöver stöd eller hjälp att dels klara förflyttning inomhus, dels ledsagning i samband med aktivitet. Det kan handla om promenader, besök hos läkare eller annan aktivitet och behovet kan inte tillgodoses på annat sätt. Det sker alltid en individuell prövning av behovet.

 

Vem kan beviljas försörjningsstöd? 

Den som inte själv kan tillgodose sitt och sin familjs behov av försörjning kan beviljas försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Annat sätt kan exempelvis vara genom inkomster från arbete, tillgångar eller andra bidrag du kan ha rätt till. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni i första hand hjälpa varandra ekonomiskt.

När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd innan beslut fattas. Ansökan bedöms utifrån dina behov, din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som kan ställas på dig. En individuell prövning ska alltid göras. Är du arbetslös krävs till exempel att du är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag och aktivt söker alla arbeten du kan få.

Kan du inte arbeta måste du styrka detta med en läkarbedömning som visar att du har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga. Vid sjukdom ska i första hand rätten till sjukpenning utnyttjas. Har du tillgångar kan du normalt inte få försörjningsstöd. Det kan exempelvis gälla bankmedel, aktier, bil, fastighet, bostadsrätt eller andra värdesaker.

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till försäkringskassan och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Till vad kan jag beviljas försörjningsstöd? 

Ekonomiskt bistånd (”samlingsnamnet” för försörjningsstöd och andra nödvändiga utgifter som brukar kallas ”livsföring i övrigt”) i form av försörjningsstöd beviljas enligt en av regeringen fastställd riksnorm. I normen ingår personliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien.

Till detta läggs gemensamma hushållskostnader för förbrukningsvaror, dagstidning, TV-avgift och telefon. I försörjningsstödet ingår även rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgift. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till livsföring i övrigt det vill säga andra nödvändiga utgifter, som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin, och tandvård.

Hur beräknas försörjningsstöd?

Försörjningsstödet beräknas normalt månadsvis. I socialtjänstens beräkningar ingår gifta, sambor och registrerade partner samt barn som bor hemma och som föräldrarna är försörjningsskyldiga för. Genom att lägga ihop riksnormen med eventuella månadskostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa får man vad hushållet totalt behöver för att klara sig en månad. Dessa kostnader ska vara rimliga (skäliga).

Hushållets behov av försörjningsstöd får man genom att dra ifrån eventuella egna inkomster och bidrag. Beräkningssättet kan beskrivas så här: Personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader + skäliga kostnader t.ex. hyra, el, barnomsorg etc. – inkomster och bidrag = behov av försörjningsstöd.

Måste jag sälja hus och bil för att få försörjningsstöd?

Försörjningsstöd ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har ekonomiska problem. Om ditt behov är kortvarigt krävs normalt inte att du säljer hus eller bostadsrätt. En prövning görs dock av förutsättningarna att kunna utnyttja eventuella tillgångar i bostaden om marknadsvärdet tydligt överstiger belåningen.

Om behovet bedöms bli långvarigt och hus betingar ett värde är försäljning motiverad. Föreligger inget behov av bil på kort och lång sikt och bilen utgör ett värde i förhållande till kvarvarande skuld ställs normalt krav på försäljning innan försörjningsstöd kan bli aktuellt. Bil ses normalt sett som en tillgång som snabbt kan försäljas innan försörjningsstöd kan bli aktuellt om bilen utgör ett värde i förhållande till eventuella lån och dess marknadsvärde. 

Finns det särskilda skäl  att ha bil för att exempelvis kunna ta sig till sitt arbete där det saknas allmänna kommunikationer, medicinska skäl eller sociala skäl prövas behovet av bil särskilt.

Aktier, fonder och banktillgångar ska alltid säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Undantag kan finnas om pengarna exempelvis är låsta och förvaltade av överförmyndare. Men har du exempelvis fått ett bankkonto av mormor för att kunna ta körkort måste du först använda de pengarna till din försörjning.

Även om en försäljning av fonder skulle innebära en förlust, i förhållande till inköpsvärde, måste fonderna säljas innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd. Om du i direkt anslutning till att du ansöker om försörjningsstöd har köpt bostad, eller andra tillgångar som betingar ett visst värde, så påverkar det bedömningen om rätt till bistånd.

Vilka uppgifter måste jag lämna till socialtjänsten för att få försörjningsstöd?

Vill du få en ansökan prövad måste du lämna in uppgifter om din ekonomi såsom inkomster, tillgångar och utgifter. Därutöver behövs ytterligare uppgifter som kan vara nödvändiga vid bedömningen av din ansökan. Vilka dessa uppgifter är beror på den situation som du befinner dig i t ex. arbetslös, sjuk etc.

Har du gjort en ansökan men inte inkommit med alla begärda uppgifter riskerar du att få avslag på hela eller del av din ansökan.

Kan någon få veta om jag sökt eller fått försörjningsstöd?

Uppgifter man lämnar till socialtjänsten är generellt sekretessbelagda. Det finns undantag där socialtjänsten enligt lag i vissa fall måste lämna uppgifter till andra myndigheter. Socialtjänsten kan också vid misstanke om bedrägeri göra anmälan till polisen.

Varför får olika personer eller hushåll olika mycket försörjningsstöd? 

Beräkningen görs utifrån inkomster och godkända utgifter samt hur många personer som finns i hushållet. Det kan betyda att två lika stora hushåll kan få olika mycket i bistånd eftersom deras behov är olika stort t ex. ena hushållet har högre hyra än det andra hushållet.

Jag har flyktingstatus och fått permanent uppehållstillstånd - vad gäller då?

Om du erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) så har arbetsförmedlingen ansvar för din etablering på arbetsmarknaden under 24 månader från det datum du erhållit PUT. Detta innebär att arbetsförmedlingen tillsammans med dig upprättar en etableringsplan om hur du ska erhålla arbete och egen försörjning.

Under genomförandet har du rätt till etableringsersättning som är en statlig ersättning och som utbetalas av Försäkringskassan. Normalt sett så räcker denna ersättning för att klara löpande utgifter och rätt till försörjningsstöd föreligger inte. Är du osäker så kontakta kommunens försörjningsstödsenhet som du når via Kontaktcenter på 0303-70 30 00.

Kan jag få försörjningsstöd när jag studerar?

Studerande ska i första hand försörja sig genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha försörjningsstöd istället. Uppstår en akut situation görs en bedömning om det kan bli aktuellt med tillfälligt försörjningsstöd.

Under studieuppehåll vid jul och sommar kan du som student ha rätt till försörjningsstöd om du i övrigt uppfyller förutsättningarna för försörjningsstöd. Detta innebär normalt att du som studerande i god tid före uppehållet kan visa att du aktivt sökt feriejobb och att du anmält dig till arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.

Finns det risk att jag måste betala tillbaka försörjningsstöd som jag fått?

Ja, om du lämnar felaktiga eller undanhåller uppgifter vid ansökningstillfällena. Du kan också bli återbetalningsskyldig om du fått för mycket försörjningsstöd på grund av handläggningsfel och borde ha förstått att det var felaktigt. Om du fått försörjningsstöd mot villkor om återbetalning ska du förstås också betala tillbaka det.

Kan jag få hjälp till egen bostad samt försörjning när jag fortfarande går på gymnasiet?

Föräldrar är försörjningspliktiga för sina barn tills de är 18 år eller slutar gymnasiet (dock längst tills de fyller 21 år). Kommunen tar inte något försörjningsansvar under den tiden. I undantagsfall kan kommunen ta över ansvaret för försörjningen med detta kräver särskild utredning.

Kan jag kräva att kommunen ska hjälpa till att skaffa en bostad om jag vill flytta hemifrån när jag är 22 år?

Nej. När du har försörjningsstöd får du inte fördyra dina boendekostnader utan särskilda skäl.

Kan kommunen begära att jag betalar tillbaka försörjningsstöd om jag sommarjobbat under studieuppehållet och haft innestående lön?

Ja, om du får försörjningsstöd samtidigt som du sommarjobbar ska du betala tillbaka biståndet när du får både din lön och ditt studiemedel i slutet av augusti. I så fall har du fått biståndet mot återbetalning och delgivits ett återkravsmarkerat beslut.

Hur många arbeten kan kommunen begära att jag söker för att anses vara aktivt arbetssökande?

Det finns inget antal som säger att ”nu har du sökt nog”. Du ska kunna visa att du efter förmåga och utifrån arbetsmarknaden sökt alla jobb du kan. Man kan säga att du ska ”söka arbete tills du får ett”. Normalt innebär detta ett sökt arbete per arbetslös dag, som man har möjlighet att få inom pendlingsavstånd. För Ale kommuns del kan man normalt arbeta inom ale kommun, Göteborgsstad och dess kranskommuner.

Kan kommunen verkligen kräva att jag ska vara på en praktikplats eller något program för att få försörjningsstöd?

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och upprättar tillsammans med dig en handlingsplan. Om du samtidigt uppbär försörjningsstöd så är det ett villkor att du följer arbetsförmedlingens planering. Denna planering kan innebära att arbetsförmedlingen anvisar dig en praktikplats eller annan aktivet.

Om du inte följer arbetsförmedlingens planering och saknar giltiga skäl till förhinder så leder detta i normalfallet till att du inte är berättigad till försörjningsstöd. Du har huvudansvaret för att delta i aktiveter som bidrar till att du direkt eller på längre sikt ökar dina möjligheter att få en anställning.

Om det föreligger särskilda skäl och arbetsförmedlingen inte kunna anvisa någon lämplig arbetsmarknadsåtgärd har socialtjänsten rätt att istället anvisa till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Socialtjänsten gör i dessa fall en individuell plan och samråder med arbetsförmedlingen innan beslut om anvisning sker.

Normalt sett så sker dessa insatser inom ramen för kommunens arbetsmarknadsenhet AME. Samma villkor som vid deltagande i arbetsförmedlingens aktiviteter gäller även i dessa fall för rätt till bistånd.

Var ska jag vända mig för att söka försörjningsstöd i Ale?

För att ansöka om försörjningsstöd om du inte har haft kontakt med en handläggare tidigare ringer du Kontaktcenter, telefon: 0303-70 30 00 telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag mellan 8,30 - 9,30.

Kontaktcenter kommer ge dig kontakt med en socialsekreterare som gör en preliminär bedömning om din rätt till försörjningsstöd. Du kommer sedan att kallas till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning om din rätt till bistånd samt vid rätt till bistånd en planering med dig om hur du kan nå egen försörjning.

Du får information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen ska kunna genomföras vid kontakt med enhetens mottagningsfunktion. Du får även ansökningshandlingar samt information om vad du ska ha med dig till det personliga besöket per post.

Har du ingen möjlighet att ringa hemifrån är du välkommen att använda telefonrummet i receptionen på Södra Klöverstigen 1, Nödinge.

Hur överklagar jag?

Om du får ett beslut som du inte är nöjd med går det att överklaga. Då skickar du ett brev med dina synpunkter angående varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Brevet skickar du till den myndighet som har fattat beslutet.

Överklagan ska komma in inom 3 veckor från att du har fått del av beslutet och det ska vara undertecknat. Om beslutet inte ändras av myndigheten skickas det vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra ärendet genom en dom.

Kommer ett överklagande in försent kan det avvisas. Har du frågor kring ett överklagande kan du vända dig till den handläggare som har fattat beslutet.

Vem beslutar om socialbidrag/försörjningsstöd?

Sektor arbete, trygghet och omsorg. Enhet försörjningsstöd.  Ett ännu mera bokstavligt svar blir socialsekreterare.

För att ansöka om försörjningsstöd om du inte har haft kontakt med en handläggare tidigare ringer du Kontaktcenter, telefon: 0303-70 30 00 telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag mellan 8,30 - 9,30.

Kontaktcenter kommer ge dig kontakt med en socialsekreterare som gör en preliminär bedömning om din rätt till försörjningsstöd. Du kommer sedan att kallas till ett personligt besök hos en socialsekreterare som gör en utredning om din rätt till bistånd samt vid rätt till bistånd en planering med dig om hur du kan nå egen försörjning.

Du får information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen ska kunna genomföras vid kontakt med enhetens mottagningsfunktion. Du får även ansökningshandlingar samt information om vad du ska ha med dig till det personliga besöket per post.

Har du ingen möjlighet att ringa hemifrån är du välkommen att använda telefonrummet i receptionen på Södra Klöverstigen 1, Nödinge.


Kan man få hjälp av kommunen i vårdnadstvister?

Kommunens familjerättssekreterare kan svara på familjerättsliga frågor, t ex om vårdnad, boende och umgänge. I Ale kommun arbetar tre familjerättshandläggare, som har telefontid tisdag - fredag kl 8,30 - 9,30.

Man kontaktar Kontaktcenter på nummer 0303-70 30 00. När det inte är telefontid kan man tala in ett meddelande till handläggarna, eller lämna ett meddelande per e-post. Kontaktcenter kan informera om telefonnummer och e-postadresser.

Allmän information om familjerättsfrågor finns på kommunens hemsida: Omsorg och hjälp → Familj, barn och unga → Stöd till familjen.öppnas i nytt fönster

Det är ganska krisigt mellan oss (min fru/man och mig) och det blir bara värre och värre. Vart vänder man sig för att få någon utomstående att prata med utan att det behöver kosta en massa pengar?

Ni är välkomna att vända er till familjerådgivningen i Ale/Kungälv. Familjerådgivning är centralt belägen i Kungälv på Uddevalla vägen 1.

Ale kommuns familjerådgivare är legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris. För tidsbokning och mer utförlig information är du välkommen att ringa oss på telefon: 0303-23 91 00. Vår ambition är att erbjuda tid för ett första samtal inom några veckor. Avgiften är 150 kr per samtal.

Hur gör man om man tycker att ens sambo dricker för mycket? Finns det hjälp att få från kommunen?

Om någon ”bara” dricker för mycket så kan det vara bra att komma hit för att tala med någon av socialsekreterarna för att prata om hur socialtjänsten skulle kunna hjälpa till. Du får gärna följa med som stöd och sällskap.

Om ni ringer Kontaktcenter på 0303- 70 30 00 så ber du eller din närstående/vän/sambo att få tala med beredskapen på missbruksenheten eller så kan man komma oss på Södra Klöverstigen 1 i Nödinge och fråga efter Beredskapen.

Vi har beredskap:

måndag, onsdag, torsdag: klockan 14 -16.30

tisdag: klockan 14 - 18

fredag: klockan 14 - 15

Vi har också en anonym rådgivning dit ni kan få komma till en kurator på ett antal samtal. Kuratorerna har telefontid på måndag - onsdag mellan  9 - 9.30 samt torsdag - fredag mellan 14 - 14.30. Deras telefonnummer är 0303-70 42 84 och du kan som sagt vara anonym.

På Ale kommuns hemsida, www.ale.se  under ”omsorg och hjälp” och sedan ”missbruk” finns det ett webbaserat självhjälpsverktyg som också kan vara till hjälp. På hemsidan finns också länkar till anhörigföreningar och brukarföreningar samt telefonnummer som kan vara bra att ha.öppnas i nytt fönster

Min syster/väninna har en son på 16 år. Han har börjat skolka, humöret har förändrats och hemma har det börjat försvinna pengar och annat. Vart ska hon vända sig för att få hjälp?

Ni är välkomna att vända er till familjerådgivningen i Ale/Kungälv. Familjerådgivning är centralt belägen i Kungälv på Uddevalla vägen 1.

Ale kommuns familjerådgivare är legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris. För tidsbokning och mer utförlig information är du välkommen att ringa oss på telefon: 0303-23 91 00. Vår ambition är att erbjuda tid för ett första samtal inom några veckor. Avgiften är 150 kr per samtal.


Vad är Biståndsenheten?

Det är en kommunal myndighet som handlägger ansökningar om insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS.

Vad händer när jag söker hjälp på Biståndsenheten?

En biståndshandläggare tar kontakt med dig och ni bestämmer tid för en träff mellan er. När ni träffas går ni gemensamt igenom vad du har för behov och vad du behöver ha hjälp med. Handläggaren gör en behovsbedömning och fattar beslut över vilka insatser du har rätt till.

Vad kostar hemtjänsten/äldreboendet?

Avgiften för hemtjänst och äldreboende beräknas och fastställs utifrån din inkomst och de beviljade insatserna. Läs mer om taxor och avgifter här.öppnas i nytt fönster  

För mer information angående avgifter, kontakta avgiftshandläggarna på administration och service som du når via Kontaktcenter på 0303-70 30 00.

Jag behöver hjälp för att duscha, städa och handla. Kan man få det?

Det finns möjlighet att få den typen av hjälp som en biståndsbedömd insats. För mer information, kontakta Biståndsenheten. Kontaktuppgifter hittar du här.öppnas i nytt fönster 

Om biståndshandläggaren fattar ett beslut som jag inte är nöjd med, vad gör jag då?

Du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta måste göras inom tre

veckor efter det att du fått beslutet. Biståndshandläggaren är skyldig att hjälpa dig att överklaga om du inte kan det själv eller om du inte har någon närstående som kan hjälpa dig.

Vad är ett "särskilt boende"?

Om du är i behov av vård, omvårdnad, socialt stöd och trygghet, som inte kan ges i det egna hemmet, kan du ansöka om att få en bostad i ett särskilt boende. Det kan avse:
permanentboende som innefattar egen bostad och som huvudsakligen är indelat i tre kategorier:

1) äldreboende

2) demensboende

3) serviceboende

Tillfällig eller regelbunden korttidsvistelse kan även komma ifråga.

Jag har svårt att komma ihåg att ta min medicin.

Kontakta din läkare som kan förmedla ärendet vidare till någon av kommunens sjuksköterskor.

Jag känner mig trött och ensam. Finns det ändå någon aktivitet jag skulle kunna komma ut på?

Ale kommun har en öppen dagverksamhet. Mer information hittas du här.öppnas i nytt fönster

Om man behöver en rullator, var vänder jag mig?

Om man inte är inskriven i den kommunala hemsjukvården vänder man sig till primärvården (Närhälsan). Om man redan är inskriven i hemsjukvården vänder man sig till sin sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Kan kommunen erbjuda hushållsnära tjänster?

Det som kommunen erbjuder är dels så kallade fixartjänster, där personer 65 år eller äldre kan få hjälp med vissa enklare vardagssysslor som man själv har svårt att klara av. Sedan erbjuds även så kallad yttre hemtjänst för pensionärer över 67 år. Det som erbjuds är till exempel gräsklippning, lövkrattning, snöskottning och busk- och häckklippning. Tjänsterna erbjuds bara när det finns tillräckligt med resurser, men oftast går det att lösa, dock kan det vara lite väntetid.

För beställning av uppdrag eller övriga frågor kan du vända dig till Kontaktcenter på 0303-70 30 00.

Information finns också på här på hemsidanöppnas i nytt fönster.

Jag har synpunkter/frågor på den kommunala servicen för äldre. Vart vänder jag mig?

Vart man vänder sig beror på vad synpunkterna/frågorna gäller. Behöver man information om vilka insatser som kan ges för äldre kan du vända dig till biståndsenheten. Har du eller någon du känner redan insatser och har synpunkter eller åsikter om dem så går det bra att vända sig till ansvarig enhetschef eller ansvarig personal.

Du kan också lämna synpunkter direkt på länken häröppnas i nytt fönster. Du kan också maila direkt till kommun@ale.se, eller ringa till kommunens växel på 0303-70 30 00.

Vad finns det för aktiviteter för de äldre i kommunen?

I kommunen finns Dagverksamhet som är en träffpunkt dit man kan komma för gemenskap och aktiviteter, dagtid måndag-fredag. Dagverksamheten riktar sig till personer med demenssjukdom och kan vara ett komplement till annan kommunal insats, men kan också fungera som avlösning för anhörig/närstående

Aktiviteter på Öppen dagverksamhet som kommunens har För mer information om Dagverksamhet kan du läsa på hemsidan här.

Du kan också vända dig till någon av pensionärsorganisationerna PRO, SPF och KRP eller Röda korset och kyrkan som har aktiviteter som tex. studiecirklar, fester , underhållning och bingo (eventuellt ytterligare kontaktinformation till resp. organisation).

Hur kan jag få information om vilken hjälp man kan få av kommunens hemtjänst?

Information kan du få från biståndshandläggare i kommunen.

Min farfar har fått diagnosen Alzheimers sjukdom. Har hört att man kan få hjälp av LSS. Stämmer det och vad innebär det?

Har man Alzheimers sjukdom kan man ansöka om insatser enligt LSS. Insatsen Personlig assistans beviljas inte efter att man har fyllt 65 år.

Vi planerar att söka personlig assistans för vår pappa. Kan man välja om man vill ha assistans från kommunen eller från någon privat och vilken skillnad är det?

Om man har ett beslut om personlig assistans så kan man välja att använda ett privat assistansbolag eller kommunens assistans.

Kan man få ett trygghetslarm även om man inte är gammal och pensionär? Vilka ”krav” har ni och vad kostar det?

Det görs alltid en individuell bedömning av en ansökan om trygghetslarm oavsett ålder. Avgiften är 202 kr/månad. Tilläggsavgift 101 kr/mån för de som valt bort analog telefoni.

Min pappa bor i Dalarna, men kan han få äldreboende här i Ale? Hur lång tid kan det ta?

Din pappa kan ansöka om äldreboende/särskilt boende i Ale kommun. Det sker alltid en individuell prövning och görs en utredning och bedömning. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. Utredningen ska ske skyndsamt. Vid bifall till ansökan om särskilt boende sker en prioritering utifrån behov.

Jag har en gammal mamma som klarar sig utan hemtjänst, men skulle behöva hjälp med handling och lite annat. Går det och vad kostar det i så fall? Vi barn är utspridda över landet och kan tyvärr inte hjälpa till.

Din mamma kan ansöka om hemtjänstinsatser som t ex hjälp med inköp. Din mamma får då fylla i en inkomstuppgift som skickas till henne. Avgiften kan maximalt vara 1 776 kr/månad. Din mamma kan ta kontakt med kommunens avgiftshandläggare för närmare upplysningar.

Vem kan få färdtjänst? Hur ansöker man?

För att få färdtjänst måste man vara folkbokförd i kommunen samt lämna in en skriftlig ansökan. Därefter görs en prövning efter dina behov och din funktionsnedsättning.

Man måste ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Man har inte rätt att få färdtjänst på grund av sociala skäl eller på grund av att allmänna kommunikationer saknas.

Min partner ska flytta till ett äldreboende och jag vill inte bo kvar ensam, får jag flytta med?

Enligt parbogarantin kan äldre par ansöka om att få flytta till ett äldreboende tillsammans, även om bara en av dem behöver hjälp. Kontakta Biståndsenheten för mer information. Kontaktuppgifter hittar du här.öppnas i nytt fönster

Jag bor i vanlig lägenhet idag, men kommer att vilja flytta till ett äldreboende om några år. Kan jag ställa mig i kö till det?

Nej, du kan inte ställa dig i kö till ett äldreboende. Äldreboenden är en biståndsbedömd insats, vilket innebär att du måste ansöka om det hos en biståndshandläggare. Det är sedan behovet hos de personer som har fått insatsen beviljad som styr vem som först får en ledig plats

Kontakta en biståndshandläggare på Biståndsenheten för att ansöka om en plats på ett äldreboende. Du hittar kontaktuppgifter häröppnas i nytt fönster

Jag har precis blivit avregistrerad från Arbetsförmedlingen, kan jag få hjälp att söka jobb hos er?

Är du avregistrerad från Arbetsförmedlingen (AF) får du ingen ersättning via AF. Har du inte möjlighet till egenförsörjning, ska du kontakta socialtjänsten för att undersöka möjligheten att få försörjningsstöd.

Har du rätt till det, så kan du via kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME), få hjälp med att söka jobb. Du kan också få hjälp av AME med att få praktikplats och s.k. kartläggning, för att se vad som är lämpliga åtgärder för att öka möjligheterna att få ett jobb.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-12-04 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.