Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

FAQ Bygga, bo & miljö

FAQ betyder frequently asked questions, alltså frågor som ställs ofta. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som brukar ställas till Ale kommun.


Klicka dig vidare på det område som du har frågor om. Om du inte hittar svar på din fråga så kan du söka vidare på hemsidan, använd vår sökmotorlänk till annan webbplats, eller kontakta oss på telefon 0303-70 30 00, så får du hjälp att besvara din fråga

Hur hårt är vårt vatten i Ale?

Här i Ale är vattnet mjukt, cirka 3,2 grader dH. Men det kan variera något om man har egen brunn. Det innebär att man inte behöver använda så mycket disk- och tvättmedel och att man inte behöver kalka av kaffebryggaren.

Vad menas med vattnets hårdhet?

Vatten innehåller olika kemiska föreningar bland annat kalcium- och magnesiumförening. Dessa föreningar löses ut från mark och bergarter och förs ut till sjöar och vattendrag. Hårdheten beräknas i tyska grader, dH, och delas in i fem klasser.

Vad menas med PH?

Med pH menas vattnets surhetsgrad, via bland annat ämnen i luften påverkas vattnet i sjöar, vattendrag och hav. Dessa sura eller försurade ämnen kan ändra på vattnets pH. Ett lågt pH skadar djur- och växtlivet i vattnet, det löser även ut metaller till exempel aluminium som då indirekt förorsakar förgiftning.

Varför kan vattnet bli missfärgat?

Ibland kan det förekomma missfärgning av dricksvattnet och det beror på att en hel del av vattenledningarna i nätet är järnledningar. Dessa är relativt gamla och det kan leda till rostbildning. När det till exempel inträffar driftstörningar eller tryckförändringar i ledningarna såsom vattenläckor, brandvattenuttag, ökar hastigheten av vattnet, det vill säga trycket blir större, och rost kan därmed lossna och missfärga vattnet. Det är inte hälsofarligt utan är ett tekniskt problem. Om det uppstår kontakta VA-enheten.

Varför kan vattnet se gråvitt ut?

Det beror på att vattnet innehåller en mängd luftbubblor. Dessa bubblor försvinner så småningom och vattnet blir klart igen.

Renas vattnet helt och hållet i reningsverket?

Nej, tyvärr inte. Kemikalier som färg och lösningsmedel kan inte reningsverket ta hand om. Så om du häller ut färg och lösningsmedel i vasken, toaletten eller en brunn förstörs den biologiska process som pågår i verket och därför går avloppsvattnet orenat ut i älven. Därför är det viktigt att vi lämnar in kemikalier på vår miljöstation med tanke på att det finns vattenintag söder om Ale.

Min servisledning läcker, vad betalar jag som fastighetsägare?

Fastighetsägaren står för alla kostnader som uppstår på servisledningen, mellan förbindelsepunkten i gatan och fram till huset. Det är viktigt att en läcka på servisen åtgärdas. Om läckan är innan mätaren belastas VA-kollektivet med den kostnaden och det innebär bland annat att underhåll på VA-nätet får stå tillbaka eller att VA-enheten blir tvungen att stänga vattnet.

När skall man läsa av mätaren?

I samband med att vattenräkningen kommer i september skickas ett avläsningskort ut. Man läser av, fyller i och skickar in kortet.

Varför skall man läsa av mätaren?

Vattenanvändningen kan variera under årens lopp och avläsningarna gör att din debitering ligger på rätt nivå.

Vi funderar på att flytta till Ale och har några husalternativ som vi tittar på. Jag undrar om man kan ta vattenprov via kommunen och vad det kostar i så fall? Det gäller en fastighet med enskild brunn.

Ale kommun tillhandahåller en service gällande vattenprovtagning för privatpersoner. Priset för provet är 1433 kronor och då testas den kemiska och mikrobiologiska kvaliteten. Det tar 2 veckor att analysera vattnet.

När behöver jag söka bygglov?

Du behöver bygglov för:

• Nybyggnad

• Tillbyggnad, om den är större än 15 kvadratmeter

• Väsentligt ändrad användning

• Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri

•  Riva en byggnad eller en del av en byggnad (rivningslov)

Du kan behöva bygglov för:

• Altaner och uteplatser

• Tillbyggnad, om den är mindre än 15 kvadratmeter

• Fasadändringar, såsom ommålning, byte av fasadmaterial inom detaljplan

• Murar och plank

• Skyltar

• Solfångare, beroende på storlek och placering

Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som:

• Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor

• Fasta cisterner

• Upplag, materialgårdar

• Radio- och telemaster om de inte är en mindre anläggning avsedd för hushåll i en- och tvåbostadshus

• Vindkraftverk

• Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus

• Ändra tomtens utseende, till exempel genom att schakta bort eller fylla på jord (marklov)

Vad kostar ett bygglov?

Kostnaden för ett bygglov är beroende av en mängd olika faktorer, bland annat bruttoarea (storlek), typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad mm), berörda sakägare/grannar, var man bygger (inom detaljplan eller ute på landet) och om ansökan är planenlig eller inte.

Plan- och bygglovstaxan kan du läsa härPDF.

Behövs bygglov för att färga om en fasad?

Om förändringen väsentligt ändrar byggandens eller områdets karaktär och om din fastighet ligger inom ett område som omfattas av detaljplan.

Behöver jag bygglov för att bygga en uteplats?

Inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 m och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Behöver jag bygglov för att installera en braskamin i min villa?

Nej, men du behöver göra en skriftlig anmälan till samhällbyggnadsnämnden.

Se till att anmälan innehåller ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.

Läs mer på vår sida om eldstäder.

Vad händer om jag bygger utan bygglov?

Om du byggt utan bygglov eller startbesked måste du alltid betala en sanktionsavgift, oavsett om du får bygglov eller inte i efterhand. Tänk på att det alltid är bäst att fråga först.

När vi får veta att du byggt utan bygglov begär vi in en skriftlig förklaring till varför du byggt utan lov. Om det finns möjlighet att du kan få bygglov uppmanar vi dig att söka det i efterhand. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Hur stor är sanktionsavgiften?

Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

 • För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvm av byggnadens sanktionsarea. 
 • För tillbyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvm av byggnadens sanktionsarea.
 • För en komplementbyggnad eller en annan liten byggnad 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvm av byggnadens sanktionsarea.
 • Sanktionsarea är bruttoarean minskat med 15 kvm.
 • Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kronor.

Vad avgör om jag kan få bygglov i efterhand?

När vi får in din bygglovsansökan behandlar vi den precis som vi skulle ha gjort om du inte hade byggt ännu. Det innebär att du kan få bygglov men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma med planbestämmelserna.

Vad avgör om jag måste riva min byggnad?

Om du inte kan få bygglov måste byggnaden rivas. Då tar vi ärendet vidare till byggnadsnämnden. Beslutar nämnden att byggnaden ska rivas får du ett föreläggande och en viss tid på dig att ta bort byggnaden. Tar du inte bort byggnaden trots detta får du ett nytt föreläggande, den här gången förenat med vite, det vill säga du måste betala en avgift (vitet) om du inte tagit bort den olovliga byggnaden inom tidsgränsen. 

Kan jag överklaga?

Ja, om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Ärendet skickas till länsstyrelsen som granskar om beslutet har gått rätt till. Det tar i genomsnitt sex månader att få svar från länsstyrelsen.

Får jag bygga vad jag vill på min tomt så länge mina grannar godkänner det?

Att dina grannar godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Enligt lagen ska byggnaden vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggnaden ska också passa in i stads- och landskapsbilden och ge en god helhetsverkan. I vissa fall får grannar ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel om ansökan avviker från gällande detaljplan eller vid nybyggnad av hus och större tillbyggnader då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Vad betyder laga kraft?

Lov- och förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte riskerar att drabbas av överklaganden långt i efterhand. När ett beslut om bygglov eller förhandsbesked fattats meddelas detta genom delgivning till berörda grannar och andra sakägare samt kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. Personer som delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar.  Ett beslut som inte överklagats vinner laga kraft när besvärstiden är över.

Giltighetstiden för lov är normalt att åtgärden måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Vad gäller för Attefallshus (komplementbyggnad 25 kvm)?

När du ska bygga ett så kallat Attefallshus ska du göra en anmälan till bygglovsenheten. Du behöver ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga. Innan du kan få startbesked ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Tänk på att du måste få ett slutbesked utfärdat av nämnden innan byggnaden tas i bruk. Läs mer om vad som gäller för Attefallshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver jag bygglov för att göra en tillbyggnad?

En tillbyggnad på upp till 15 kvm till ett en- eller tvåbostadshus kan göras utan bygglov men du ska göra en anmälan till byggenheten. Du behöver ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga och ett slutbesked innan tillbyggnaden tas i bruk. Tillbyggnader större än 15 kvm kräver bygglov. Undantag finns på landsbygden utanför sammanhållen bebyggelse där man får göra tillbyggnader på max 30 kvm utan bygglov eller anmälan. Kontakta byggenheten för vidare information.

Kan jag inreda ytterligare en bostad i mitt hus?

När du ska inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus behöver du göra en anmälan till bygglovenheten. Du behöver ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga och ett slutbesked innan bostaden tas i bruk.

Behöver jag bygglov för takkupor?

Om ditt en- eller tvåbostadshus inte har några takkupor får du utan bygglov och startbesked bygga två takkupor så länge de inte innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen. Kuporna får ta upp max halva takfallet (räknat på höjden). Om konstruktion påverkas krävs anmälan, start- och slutbesked. Om ditt hus redan har en takkupa får du bara bygga till en takkupa och om huset redan har två eller flera takkupor krävs bygglov för ytterligare takkupor. Takkupor som sammanlagt är bredare än en tredjedel av takets bredd kräver bygglov.

Behöver jag bygglov för murar, staket och plank?

Ett staket är genomsiktligt med minst 50% (luft). Då krävs ej bygglov.  Exempelvis om brädan är 5 cm bred ska mellanrummet till nästa bräda vara minst 5 cm. Tänk på att placera ditt staket så att du själv kan underhålla det.  Ett plank har en tätare konstruktion än ett staket.

Plank och mur är bygglovsfria upp till en höjd på 70 cm. Plank och mur över 70 cm är bygglovspliktiga. Även om inte bygglov krävs för mur eller plank under 70 cm bör ändå granne informeras.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. 70 cm är en vanlig höjd du har dina ögon på när du sitter i en bil – högre staket eller plank i utsatta lägen skymmer sikten.

Får jag sätta upp elstängsel runt min tomt? 

Elstängsel behöver inte bygglov så länge som de är vanliga genomskinliga stängsel och inte i samband med plank eller liknande.

Behövs bygglov för att få sätta upp markiser?

Rörliga/infällbara markiser kräver inget bygglov. Flera bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har dock egna regler om form och färg. Kontakta din styrelse för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade?

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • De ska följa byggnadens form
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Behövs bygglov för pool?

Du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken eller har tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas lov för dessa. Bassäng o.d. som är avsedd för bad eller simning på tomtmark skall utformas med ett skydd mot barnolycksfall. Läs mer på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behövs bygglov för pergola och spaljé?

Helt genomsiktliga konstruktioner som pergola, spaljé eller stängsel kräver inte lov. Tänk dock på att de inte ska innebära någon olägenhet för omgivningen.

Behövs bygglov för eldstad/kamin/kakelugn?

Nej, men du behöver göra en anmälan.

Behövs bygglov för att få sätta upp skärmtak?

Ett skärmtak räknas som en tillbyggnad. På en- och tvåbostadshus får man emellertid uppföra skärmtak på sammanlagt 15 kvm över uteplatser, altaner, balkonger och entréer utan bygglov. Skärmtaket får inte placeras närmare gräns till granne än 4,5 meter. Om grannen godkänner detta kan du bygga det närmare än 4,5 meter. Upprätta gärna ett enkelt avtal med din granne angående detta.

Behövs bygglov för en friggebod?

En friggebod som placeras i omedelbar närhet av bostadshuset får du uppföra utan bygglov. Friggeboden får dock inte ha en byggnadsarea som är större än 15,0 kvm, taknockshöjden får inte överstiga 3,0 m och byggnaden/erna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m. Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området. Det är dock alltid krav på strandskyddsdispens om friggeboden placeras inom strandskyddat område.

Behövs bygglov för ventilationsanläggningar?

Nej, men du behöver göra en anmälan.

Får man bygga i tomtgräns?

Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns, gäller 4,5 m om planen är lagakraftvunnen innan 1987. Är planen från 1987 och framåt och det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen. 

Behöver jag bygglov för altan?

Altaner lägre än 0,5 m får du bygga ända fram till tomtgräns utan dina grannars medgivande. Är den högre än 0,5 m men lägre än 1,2 m behövs grannes medgivande om den hamnar närmare tomtgräns än 4,5 m. Om altanen är högre än 1,2 meter över marken krävs bygglov. Mer information om altanerPDF.

Behöver jag bygglov för inglasning?

Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Behöver jag bygglov för att sätta upp en skylt?

Inom detaljplan måste du söka bygglov för skyltar.

När behöver jag marklov?

Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt (mer än ca 0,5 m) behöver du marklov. Bor du utom detaljplan behöver du ibland andra tillstånd om du gör större markförändringar.

När behöver jag rivningslov?

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ett rivningslov.  Det kan du också behöva om det finns ett krav på rivningslov i områdes-bestämmelserna. Bor du utom detaljplan och ska riva en huvudbyggnad behöver du göra en anmälan om rivning.

Vad är ett förhandsbesked?

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utom detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte om att du kan söka bygglov på platsen.

Får jag börja bygga direkt när jag fått mitt lov?

Innan du börjar bygga måste du också ha fått ett startbesked av kommunen. Det får du i de flesta fall efter att du haft tekniskt samråd med kommunen.  Vi rekommenderar också att inte starta bygget förrän bygglovet har vunnit laga kraft.

Hur länge gäller bygglovet?

Du måste börja bygga inom två år från att beslutet vann laga kraft, annars upphör lovet att gälla. Arbetet ska vara avslutat inom fem år.

Hur lång är handläggningstiden?

Kommunen ska besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Du kommer att få besked från kommunen, när din ansökan är komplett så att du vet när de tio veckornas handläggningstid börjar. Kommunen får förlänga handläggningstiden en gång med ytterligare tio veckor om ditt ärende kräver vidare utredning.  Den totala handläggningstiden får maximalt bli tjugo veckor. Ansöker du om tillbyggnad eller ändring av ett en- och tvåbostadshus kan handläggningen ske snabbare, genom att du ska lämna in de handlingar som behövs för startbesked redan i samband med bygglovsansökan. Det kan t ex handla om handlingar med uppgifter om bärande stomme, brandskydd, energihushållning, bullerskydd och fuktsäkerhet.

Vem beslutar om bygglov?

Enligt plan- och bygglagen är det byggnadsnämnden som fattar beslut om bygglov. I Ale kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden. Tjänstemännen på bygglovenheten fattar beslut om bygglov i ärenden på uppdrag av nämnden. Det kallas beslut på delegation. Beslut i Ale kommun fattas i drygt 90 procent av ärendena på delegation.

När är min ansökan komplett?

Din ansökan är komplett när kommunen fått in alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende. Handläggningstiden får då ta maximalt 10 veckor. Tiden får dock förlängas en gång med högst 10 veckor.

Nytt är att kommunen redan i bygglovprövningen ska pröva om byggnaden uppfyller kraven på lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Du behöver därför lämna in handlingar som underlag för att kommunen ska kunna pröva även lämplighet och tillgänglighet/användbarhet. Kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gäller inte för fritidshus med högst två bostäder eller för arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den.

Vem är handläggare för mitt ärende?

Alla ärenden fördelas normalt mellan bygglovenhetens handläggare varje onsdag. Vi skickar ut en bekräftelse om ansökan är komplett. Därefter börjar 10 veckors handläggningstid. Om ansökan är ofullständig skickas begäran om komplettering. Ansökan ligger då villande till kompletteringen kommer in.

Hur får jag tag på min handläggare?

Byggenheten har telefontid måndag, tisdag och torsdag klockan 09.30–11.00. Mer information finns här

Det går också bra att mejla din fråga kring ett pågående ärende direkt till handläggaren. 

Vem är sakägare?

Med sakägare menas i vanliga fall tomtgränsgrannar ("lagfarna ägare") och grannar på andra sidan mindre gator. Vid bygglovsansökningar för större objekt kan sakägarkretsen vara större.

Under handläggningen av bygglov är kommunen skyldig att ge sakägarna möjlighet att lämna synpunkter på ett bygglov när en ansökan strider mot detaljplanen eller ligger utanför planlagt område.

Hur mycket får jag bygga på min tomt?

Delar av Ale kommun är planlagd. Det betyder att det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och hur du får bygga. Vill du veta vad som gäller för just din fastighet – kontakta byggavdelningen! Om du skickar e-post, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet. Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare.

Vad regleras i planbestämmelser?

Planbestämmelserna anger vad din tomt får användas för, t.ex. för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras

Jag vill ha ut handlingar på en fastighet, hur gör jag?

Det går bra att beställa de handlingar vi har i vårt byggarkiv här eller gå direkt till e-arkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver jag byggfelsförsäkring och/eller färdigställandeskydd?

Från och med 1 juni 2014 är det inte längre obligatoriskt att teckna en byggfelsförsäkring när du ska bygga hus, eller något annat som kräver bygglov. Däremot är det precis som tidigare tvingande att du har ett så kallat färdigställandeskydd.

Innan byggstart vid nybyggnad av bostadshus, och även vid större om- och tillbyggnader, behöver du teckna färdigställandeskydd. Här hittar du mer information.  

Vad är ett startbesked?

För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Att påbörja arbetet utan startbesked kommer att leda till en sanktionsavgift.

Vad är ett slutbesked?

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked.

Ett slutbesked är ett beslut från byggnadsnämnden att hela byggnaden eller de delar av byggnaden som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Att flytta in eller börja använda byggnaden innan slutbeskedet är klart kommer att leda till en sanktionsavgift.

Vi skulle vilja bygga en ramp vid sidan om trappan. Kräver det bygglov och i så fall hur kort tid tar det? Kan man få bostadsanpassningsbidrag om det gäller en person med funktionsnedsättning?

Om rampen inte överstiger 1,2 m ovan mark krävs inget bygglov. Om funktionsnedsättningen är medicinskt styrkt och personen till följd av nedsättningen inte klarar att gå i trappan kan bostadsanpassning beviljas.

Finns det några planerade områden som kommunen tänker bygga nya hus på? Vad?

Ale kommun har många planprojekt på gång. Här hittar du aktuella planer

Vart vänder man sig om man vill klaga på något när någon bygger nytt i kommunen?

Vänd dig till bygglov- respektive planenheter beroende vad det handlar om (bygglov eller planärende).

Hur överklagar man ett beslut om bygglov?

Skriv ned ärendenummer samt anledningen till varför du vill överklaga beslutet. Överklagande skickas till Ale kommun, bygglovsenheten, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors och ska vaa kommunen tillhanda senast 3 veckor efter att bygglovsbeslutet tillkännagavs. Bygglovsenheten gör en tidsprövning och vidarebefordrar överklagandet till Länsstyrelsen.

Behöver jag söka bygglov för ett garage?

Om fastigheten ligger inom detaljplanlagt område eller inom samanhållen bebyggelse krävs bygglov. På landsbygden, utanför sammanhållen bebyggelse, får man bygga komplementbyggnader på upp till 60 kvm utan bygglov eller anmälan. Kontakta byggenheten för vidare information.


Hur ofta skickas faktura renhållning ut?

Den skickas ut kvartalsvis; mars, juni, september, december

Hur ofta töms soptunnan?

Säckar (tätort) en gång per vecka, landsbygden var fjortonde dag.

Jag vill byta sophämtningsabonnemang

Kontakta vår Kundtjänst renhållning på telefon 0303-33 01 08 hjälper vi dig.

Min soptunna blev inte tömd idag.

Vid kända förseningar försöker vi lägga ut information under aktuellt på Ale kommuns hemsida ale.se

Vid stora helger annonserar vi i Alekuriren samt lägger ut information om ändrade hämtdagar.

För att säkerställa tömning av ditt kärl är det viktigt att:

 • Du ställer fram ditt kärl senast 06.00 på tömningsdagen.
 • Transportvägen röjs från buskar/sly och snö samt hålls halkfri.

Jag har extra mycket sopor som jag vill få hämtat

Du kan beställa hämtning av extra säckar alternativt beställa en extratömning av ditt sopkärl.

 • Du kan lägga extra säck(ar) på ditt kärl så tar sopbilen med dessa vid din nästa ordinarie tömning mot en extra avgift.

Alla extrahämtningar beställs hos Kundtjänst renhållningpå telefon 0303-33 01 08  och debiteras på kommande faktura för VA & Avfall

Jag skall flytta och vill säga upp mina abonnemang.

Kontakta Kundtjänst renhållning några veckor innan ägarbytet. Glöm inte att göra en avläsning av din vattenmätare (om du har kommunalt VA) på ägarbytesdagen tillsammans med den nya ägaren. Vattenmätarställningen anmäler du till vår Kundtjänst renhållning på telefon 0303-33 01 08 OBS! Postens adressändring gäller inte för anmälan om ägarbyte.

Vad får jag slänga i min säck och mitt kärl?

Detta får du slänga.

Jag vill börja kompostera på tomten. Hur skall jag göra?

Om du vill kompostera ditt köksavfall på egna tomten måste du ha en isolerad och skadedjursäker behållare. Du måste även anmäla din kompost till Kundtjänst renhållning på telefon 0303-33 01 08. Om fler än två hushåll komposterar i samma behållare görs anmälan till verksamhet Miljö.

Uppehåll i Sophämtningen

Uppehåll i hämtning av avfall från permanentbostad kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader.

Ansökan skall ske minst 1 månad före avsedd uppehållsperiod.

 • Ansökningsunderlag om uppehåll i sophämtningen skickas/lämnas till verksamhet Miljö.

Kan jag få min kyl & frys hämtad kostnadsfritt?

Du kan alltid lämna din uttjänta kyl och frys kostnadsfritt på återvinningscentralen Sörmossen i Bohus.

Farligt avfall - Vad räknas som detta & vad gör jag av det?   

Farligt avfall är sådant som innehåller för naturen skadliga ämnen. Dessa ska lämnas in till återvinningscentralen. Där tas de om hand och skickas vidare för destruktion.

När du lämnar in batterier, målarfärg, kemikalieavfall, rester av rengöringsmedel och annat farligt avfall förhindrar du att giftämnen kommer ut i vår natur. Det är ditt bidrag till en bättre miljö.

Här hittar du mer information.

Jag har tömning av min soptunna en gång i veckan men vill istället ha glesare tömning, från veckotömning till fjortondagarstömning?

Du har endast möjlighet att byta från veckotömning till fjortondagarstömning om du komposterar hemma. Detsamma gäller för fjortondagstömnng till månadstömning. Dispens lämnas till Renhållningen. Anmälan görs till Kundtjänst på telefon 0303-33 01 08

Jag har tömning en gång i veckan men vill istället ha en gång i månaden?

Om du hemkomposterar har du möjlighet att ändra din veckotömnning till glesare intervall. Dispens lämnas av verksamhet miljö. Blankett finner du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är skillnaden på en återvinningscentral och en återvinningsplats?

Återvinningscentralen ägs och drivs av Ale kommun. Här kan Alebor lämna grovavfall och farligt avfall 10 gånger per år.

Återvinningsplatserna ägs och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Där kan du lämna förpackningar och tidningar, som tillverkarna är skyldiga att ta hand om eftersom de har producentansvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka är öppettiderna på återvinningscentralen (ÅVC) Sörmossen?

Här hittar du öppettider.länk till annan webbplats

ÅVC-kort, vad gäller för privatperson?

Om du är skriven i Ale kommun skickar du in en ansökan om ÅVC-kort för provatpersoner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om du tappar ditt kort och vill ha ett ersättningskort debiteras du 125 kr inklusive  moms/kort.

ÅVC-kort, vad gäller för fastighetsägare?

Ägare till fastighet i Ale kommun med aktiv sophämtningstjänst skickar n en ansökan om ÅVC-kort.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ÅVC-kort företag, vad gäller?​

Skicka in en ansökan om ÅVC-kort för företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Alla besök är avgiftsbelagda, 250 kr inklusive moms/kort.

Hur många fria ÅVC-besök har jag som privatperson bosatt i Ale kommun?

Du har 10 fria besök per kalenderår. När du utnyttjat dina 10 besök betalar du från och med 11:e besöket 250 kr per besök.

Fungerar mitt ÅVC-kort även i andra kommuner?

Ale kommuns ÅVC-kort fungerar även på återvinningscentralerna i Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal och Partille, och tvärtom så fungerar dessa kommuners kort på ÅVC Sörmossen

Vad kan lämnas på återvinningsplatsen (ÅVP)?

Endast förpackningar och tidningar eftersom det är de företag som tillverkat förpackningarna och tidningarna som tar hand om dem. Övrigt material lämnas på Sörmossen.

Var finns återvinningsplatser (ÅVP)?
ÅVP finns i Alafors, Alvhem, Bohus, Nol, Nödige, Skepplanda, Surte och Älvängen.

Jag tycker att det är stökigt på återvinningsplatsen, vart vänder jag mig?
Eftersom återvinningsplatserna ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingens kan du kontakta dem via deras hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skicka direkt till info@ftiab.se eller ringa på telefon 0200-880311. Uppge stationens nummer, namn, tätort samt anmärkning. Det är bra om du också skickar e-post till oss för information.

Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få dem hämtade?

Nej, Ale kommun hämtar endast hushållsavfall.

Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?

På återvinningscentralen, Sörmossen, kan du lämna: sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall, vitvaror, återvinningsmaterial samt farligt avfall.

Var hittar jag information om avfallssortering?

Information om avfallssotering finns på kommunens hemsida under fliken Bygga, bo & miljö.

När kan jag beställa budad tömning?

Görs senast onsdag klockan 16.00 då budade hämtningar utförs på helgfria torsdagar.

Jag glömde att ringa onsdag och ringer istället på torsdagen och vill beställa budad tömning, går det och vad gäller i så fall?

Om du inte kan vänta till nästkommande torsdag får du beställa en Akut tömning, se nedan.

Kan budad tömning utföras annan dag?

Ja, du kan boka annan vardag (ej helg) med ett tillägg på 405 kr inklusive moms per gång.

Kan jag boka omgående slamtömning (samma dag)?
Akut tömning kan utföras måndag - fredag med akuttillägg på 405 kr inklusive moms per gång.

Jag har ett akut behov av tömning under jourtid, vad gäller?

Det kommer till en jouravgift på 2500 kr inklusive moms.

När skickas fakturan?
Den skickas kvartalsvis; i mars, juni, september och december.

Kan fastighetsägaren utföra egen sotning?

Ja, men enligt lagen måste fastighetsägaren ansöka om tillstånd för egen sotning. Bohus Räddningstjänstförbund beslutar om en fastighetsägare får sota sin egen anläggning. För att få ett sådant medgivande krävs att fastighetsägaren kan utföra sotningen/rengöringen på ett betryggande, brandsäkert sätt.

Vad krävs för att fastighetsägaren ska få sota själv?

Bohus Räddningstjänstförbund bedömer vilken kunskap som är godtagbar. Till exempel kan en kurs eller studiecirkel i sotning/rengöring vara tillräcklig. Svenska Brandskyddsföreningens utbildningspaket om egen sotning/rengöring är ett exempel på en sådan kurs.

Hur sker ansökan om egen sotning?

Ansökan ska ske skriftligen till Bohus Räddningstjänstförbund. Blanketten finns att hämta på bohusräddningstjänstförbund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar det att ansöka om egen sotning?

Det är kostnadsfritt. Sotningsföretaget får endast ta betalt för sotning och brandskyddskontroll.

Kan beslutet överklagas?

Ja, beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Västra Götalands län senast tre veckor efter att fastighetsägaren har fått beslutet.

Har sotningsföretaget rätt att debitera en extra framkörningsavgift vid ändrad besöksdag?

Ja, sotningsföretaget har rätt att ta ut en extra framkörningsavgift om sotaren är tvungen att åka från ett annat sotningsområde för att utföra sotning/brandskyddskontroll på din fastighet.

Hur kontrolleras att egen sotning verkligen genomförs?

Fastighetsägaren ska dokumentera när sotning (rengöring) har skett. Vid brandskyddskontrollen, kontrolleras att sotningen (rengöringen) utförts enligt gällande föreskrifter och tidsfrister. Tillståndet kan återkallas om det visar sig att rengöringen inte blivit utförd på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Får fastighetsägaren själv utföra brandskyddskontrollen?

Nej, brandskyddskontrollen ska alltid utföras av det sotningsföretag som kommunen träffat avtal med.

Om det brinner i skorstenen (soteld)

•Stäng alla luckor på eldstaden.

•Larma genom att ringa SOS Alarm 112.

•Invänta räddningstjänsten och kontrollera under tiden skorstenen, speciellt vid bjälklag, vinden och taket.

OBS!

Larma alltid SOS Alarm vid befarad soteld

Efter en soteld ska skorstenen/eldstaden brandskyddskontrolleras av kommunens sotningsföretag innan du får elda på nytt! Andra vanliga brandorsaker är t ex förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skorstenar, gnistor från skorstenar som blåser in under trasiga tegelpannor och felaktiga förvaringskärl för aska.

För mer information gå in på bohusräddningstjänstförbund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Nomida ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi funderar på att köpa hus och det har pratats så mycket om radon i tidningarna och i radio. Hur tar man reda på om det finns radon i huset och hur får man bort det?

Enda sättet att få veta om det är höga radonhalter i ett hus är att göra en mätning. Verksamhet miljö har resultat från många av de mätningar som har gjorts i kommunen. Om man funderar på att köpa hus kan man ringa verksamhet miljö, som kan ha resultat från en eventuell mätning i det huset.

En mätning görs genom att man placerar minst två dosor i huset, en på varje våningsplan, i två-tre månader under vinterhalvåret (oktober-april). Dosorna skickas sedan vidare för analysering. Verksamhet miljö kan hjälpa till med att beställa dosor. Det går även att göra en kortare mätning under 7 dagar med en annan typ av dosor. Denna mätning ger inget helt säkert resultat men ger en indikation och kan vara en möjlighet vid husköp då man kanske inte hinner göra den längre mätningen.

Riktvärdet för radonhalt i bostäder är 200 Bq/m3. Om en mätning visar på högre halt än så bör man göra åtgärder. För att veta vad den höga radonhalten beror på och vilka åtgärder som är lämpliga bör man ta hjälp av en person som har kunskap om radonsanering.

Vad gäller för att installera bergvärme? Särskilda tillstånd?

Anmälan är obligatorisk enligt miljöbalken. Bor du inom vattenskyddsområdet för Göta älv i södra Surte måste du ansöka om tillstånd vilket görs på anmälningsblanketten. Om det/de planerade energiborrhålet/en hamnar närmare än 10 meter från tomtgräns krävs granneintyg (särskild blankett).

Vi vill också ha in en karta, helst i skala 1:400, med markering av borrhålets/borrhålens placering. Verksamhet miljö kan hjälpa till med kartunderlag. Om energiborrhålet/en hamnar närmare än 50 meter från grannens dricksvattenbrunn krävs också granneintyg. För handläggningen av anmälan/ansökan tas en tillsynsavgift på en respektive två timmar ut. Det är inte tillåtet att påbörja arbetet med anläggningen innan beslutet är klart.


Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?

Ja, det är tillåtet att göra det utan att anmäla verksamheten som en livsmedelsanläggning under förutsättning att detta är enda tillfället under året/ett av få tillfällen under året då klassen hanterar livsmedel på detta sätt. Man är förstås alltid ansvarig för att de livsmedel man serverar inte kan orsaka matförgiftning eller dylikt (enligt artikel 14 EG-förordning nr 178/2002) och man behöver därför tänka på att vara noggrann med hygien och temperaturer

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-04-10 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.