Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Värmepumpar

Det blir allt populärare att installera värmepumpar som omvandlar lagrad solenergi till användbar värme. Energin kan tas från luft, vatten eller mark. Om du byter uppvärmningssystem från olja eller el till värmepump ger det minskade uppvärmningskostnader och minskad miljöpåverkan. Om du dessutom väljer att köpa miljömärkt el minskar du miljöpåverkan ytterligare.

Information om olika typer av värmepumpar finns på Svenska kyl & värmepumpföreningens (SKVP) webbplats Länk till annan webbplats..

Anmälan & ansökan

Anmälan – utanför vattenskyddsområde

Värmepumpar, som tar tillvara värme från berg, jord, grund- eller ytvatten, kan innebära en viss negativ effekt på miljön genom att de kan påverka grundvattnet. Därför ska alla värmepumpar (utom luftvärmepumpar) anmälas till Miljöenheten innan installationen påbörjas. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att anmälan görs.

Ansökan – inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden är det extra känsligt att installera bergvärme. Om du bor inom vattenskyddsområdet för Göta älv (i södra Surte) och vill installera en värmepump, ska du ansöka om tillstånd för installationen.

Så här anmäler/ansöker du

Anmälan/ansökan gör du på särskild blankett Länk till annan webbplats., och den ska göras i god tid innan du börjar installationen. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan/ansökan! Oftast hjälper installatören till med de uppgifter som behövs.

Karta med markerat borrhål

Du måste också skicka med en tydlig och skalenlig karta med byggnader, borrhål och tomtgränser. Enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrplatsen ska också finnas med i anmälan/ansökan, lämpligast på den bifogade kartan. Observera att det kan finnas privata vattentäkter i områden med kommunalt vatten och avlopp, även om det är ovanligt.

Ni kan kontakta Miljöenheten för att få ut en karta i lämplig skala att rita in ovanstående på. Kontakta oss gärna via e-post: miljo@ale.se eller via telefon 0303-70 30 00. 

Avgift

En avgift på 2000 kronor tas ut för Miljöenhetens handläggning av anmälan och 3000 kronor för ansökan inom vattenskyddsområdet för Göta älv.

Ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för att inga negativa miljöeffekter uppstår i samband med installationen. Det är därför viktigt att du anlitar borrare och installatörer som har tillräcklig kompetens och ansvarsförsäkringar. Information om certifierade brunnsborrare finns på SP Certifierings webbplats Länk till annan webbplats..

El-, tele- och VA-ledningar

Det är även ditt ansvar att kontrollera om det finns el-, tele- eller VA-ledningar eller servitut och serviser i marken som kan påverkas i samband med installationen. Information och inmätning av el- och teleledningar finns på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. Du kan även få information om elledningar av Ale El, tel: 0303 33 24 00.

Grannars vattentäkter

Du är ansvarig för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen. Avståndet till en annan energibrunn bör vara minst 20 meter. Vid närmre placering finns risk att borrhålen "stjäl" värme från varandra. För att kunna uppnå detta avstånd rekommenderar vi att borrhålet placeras minst 10 meter från fastighetsgränsen. Om detta avstånd inte kan uppnås ska ett intyg från grannarna skickas med i anmälnings-/ansökningshandlingarna.

Buller från värmepumpar

Vid installation av framför allt luftvärmepump är det viktigt att tänka på risken för bullerstörning. Tänk på att välja en värmepump med lågt källbuller (teknisk term för hur mycket buller som avges). Tillverkarna anger tyvärr inte buller på ett enhetligt sätt, men Energimyndigheten har testat pumparnas effektivitet och buller. Testerna finns på Energimyndighetens webbplats . Länk till annan webbplats.

Buller från luftvärmepumpar orsakas framför allt av ljud från cirkulationspumpen, men det kan också bero på att luftvärmepumpen är dåligt uppsatt.

Det är ditt ansvar som ägare att se till att din värmepump inte orsakar störningar. Det är viktigt att du informerar och diskuterar med din granne innan pumpen installeras, för att få bästa tänkbara placering. Om det finns risk för bullerstörning bör du anlita en fackman för att utreda den lämpligaste placeringen. Där tomterna är små, och det är nära till grannar, är det extra viktigt att man noga tänker över var man placerar värmepumpen.

Om en granne trots allt blir störd av ljudet från luftvärmepumpen och klagar till Miljöenheten, måste du som ägare till luftvärmepumpen visa att bullret från värmepumpen inte överstiger gällande riktvärden. I vissa fall kan det krävas en kvalificerad ljudnivåmätning.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den