Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anmälan och ansökan om tillstånd

Det här behöver du tänka på vid anmälan och ansökan om tillstånd för att använda bekämpningsmedel.

Ansökan om tillstånd för användning av växtskyddsmedel

Du behöver tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden om du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings och anläggningsarbeten
 • på vägområden och på ytor med grus och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor med asfalt eller betong eller andra hårdgjorda ytor

Anmälan om användning av växtskyddsmedel

Du ska göra en anmälan till Miljöenheten om du vill sprida växtskyddsmedel på följande platser:

 • banvall
 • på vägområden om syftet är att förhindra spridning av arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpning
 • områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark

Du ska göra anmälan eller ansökan om tillstånd på en särskild blankett senast fyra veckor innan du vill göra spridningen.

Undantag

I vissa fall behöver du inte göra en anmälan eller ha ett tillstånd. Det behövs inte alltid om du ska göra punktbehandling eller om användningen är av mycket begränsad omfattning.

Användning av biocider

Om du ska sprida biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska du skriftligt informera Miljöenheten om det. Informationen ska göras senast i samband med spridningen eller omedelbart efteråt.

Tillstånd inom vattenskyddsområdet för Göta älv

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som omfattar södra Surte, behövs tillstånd för att hantera och sprida kemiska bekämpningsmedel. Men du behöver inte tillstånd för att sprida bekämpningsmedel klass 3 på tomtmark. Du söker tillstånd hos Miljöenheten. Ansökan ska göras i god tid på en särskild blankett senast fyra veckor innan planerad spridning.

Avgift

För handläggning av Miljöenhetens ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften betalas inte tillbaka om anmälan/ansökan avslås eller om sökande drar tillbaka ansökan/anmälan.

Anmälan till Skogsstyrelsen

Behandling av obarkat virke med kemiska bekämpningsmedel ska alltid anmälas till Skogsstyrelsen senast två veckor före behandlingen.

Anmälan sänds för kännedom från Skogsstyrelsen till Miljöenheten som är tillsynsmyndighet. Miljöenheten kommer vid behov att ställa krav på försiktighetsåtgärder och kontaktar i så fall dig innan tidpunkten för när du tänker börja besprutningen.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den