Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bekämpningsmedel

Om du sprider bekämpningsmedel måste du göra det på ett sätt så att det inte finns risk för förorening av grund- eller ytvatten. Du måste ta hänsyn till markförhållandena och medlets rörlighet i marken.

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt eller organism som är avsedd att förebygga eller hindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel (till exempel ogräsmedel och medel mot skadeinsekter på gröda) och biocider (till exempel mygg- och fästingpreparat, råttgift och båtbottenfärger).

Försäljning av växtskyddsmedel

Hos den som säljer växtskyddsmedel måste det finnas någon som har ett giltigt utbildningsbevis. Denna person måste finnas tillgänglig vid försäljningen för att kunna svara på frågor om användningen av medlet.

Använd förebyggande åtgärder i första hand

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är du skyldig att tillämpa så kallat integrerat växtskydd. Det innebär att du i första hand ska använda förebyggande åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter. Först om dessa åtgärder inte räcker, kan det bli aktuellt med kemisk bekämpning.

Du måste ha behörighet

För att du ska få använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1 och 2 måste du ha genomgått Länsstyrelsens behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov.

För att du ska få använda biocider som tillhör klass 1 behöver du ett användningstillstånd. Utbildning och prövning av tillstånd görs av Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket. Biocider som tillhör klass 2 får bara användas yrkesmässigt. Klass 3 produkter får användas av var och en.

Behörighet och tillstånd gäller i fem år. Därefter måste man genomgå fortbildning och avlägga nytt kunskapsprov för att ha aktuella kunskaper.

Hur ska bekämpningsmedlet spridas?

Om du tänker sprida växtskyddsmedel, krävs det att du har utrustning för att kunna bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet på platsen. Du måste tänka på skyddsavstånd till omgivningen. Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara i bra skick, lämplig för ändamålet och väl kalibrerad.

Ibland måste du dokumentera spridningen

Det finns krav på att den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel ska föra journal och dokumentera varje användning. Av dokumentationen ska det framgå:

 • Vilket medel och vilken dos du använt.
 • Syftet med användningen.
 • Tidpunkt och plats för spridningen.
 • Vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen.
 • Vilka andra försiktighetsåtgärder som vidtagits till skydd mot miljöpåverkan vid spridningen.

Det finns krav på att all yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i tre år och ska kunna visas upp när tillsynsmyndigheten kräver det.

Även spridning av biocider ska dokumenteras. Dokumentationen ska innehålla:

 • Uppgift om för vems räkning som spridningen har gjorts.
 • Vilket medel och vilken dos du använt.
 • Syftet med användningen.
 • Tidpunkt och plats för spridningen.
 • Vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att skydda människors hälsa och miljön.

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom ett flertal områden där den kommunala nämnden tidigare kunnat bevilja tillstånd. Det finns några undantag från förbudet. Bland annat har den kommunala nämnden en möjlighet att bevilja dispens i det enskilda fallet under vissa förutsättningar.

Områden där det nu råder förbud att använda växtskyddsmedel är följande:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Undantag

Det finns växtskyddsmedel som bedöms ha låga risker för människors hälsa och miljön. De är undantagna från förbudet mot användning i vissa områden, som skolgårdar, parker och privatträdgårdar. Varken tillståndsplikten eller anmälningsskyldigheten gäller för de växtskyddsmedel som undantagits från användningsförbudet. Vilka dessa är finns på kemikalieinspektionens hemsida.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den