Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, kylboxar, frysar, brandsläckare, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla.

Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av vissa köldmedier. Om du är verksamhetsutövare och har en anläggning med köldmedier är du ansvarig för att bestämmelserna följs.

Installation av köldmedieaggregat

Innan du installerar kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedier i mängder på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du skriftligt informera Miljöenheten. Vid installation ska du anlita ett certifierat företag. Information om certifierade företag hittar du på INCERT:s webbplats. När installationen är gjord ska en läckagekontroll göras och kontrollrapporten ska skickas in till Miljöenheten. Det certifierade företaget har blanketter för information och installationsrapport. Företaget fyller i blanketterna och du som ägare/verksamhetsutövare skriver under blanketten och skickar till Miljöenheten.

Meddela Miljöenheten om en anläggning med aggregat som innehåller köldmedier byter ägare.

Kontroller  

För att vara säker på att aggregaten är i bra skick krävs kontinuerliga kontroller. Dessa ska göras enligt följande intervall:

 • Ingen återkommande kontroll om aggregatet innehåller mindre än 3 kilo köldmedium. Detta undantag gäller till och med den 31 december 2016. Därefter kan även aggregat med mindre än 3 kilo köldmedium behöva kontrolleras.
 • Minst var tolfte månad om aggregatet innehåller köldmedier i mängder på mellan 5-50 ton koldioxidekvivalenter* om läckagevarningssystem saknas.
 • Minst var sjätte månad om aggregatet innehåller köldmedier i mängder på mellan 50-500 ton koldioxidekvivalenter* om läckagevarningssystem saknas.
 • Minst var tredje månad om aggregatet innehåller köldmedier i mängder på mer än 500 ton koldioxidekvivalenter* om läckagevarningssystem saknas.
 • System för upptäckt av läckage ska installeras vid aggregat som innehåller köldmedier i mängder på mer än 500 koldioxidekvivalenter*.

*Observera att kontrollintervallen numera avgörs av mängden koldioxidekvivalenter och inte själva köldmediemängden. Mängden koldioxidekvivalenter får man fram genom att multiplicera mängden köldmedium i aggregatet med ett så kallat GWP-värde för den sortens köldmedium som finns i aggregatet. Uträkningar kan göras med hjälp av Anläggningskollen Länk till annan webbplats..

Kontrollerna måste utföras av en godkänd kylentreprenör, som gör en kontrollrapport. Information om certifierade kylentreprenörer hittar du på INCERT:s webbplats.

Rapportering

I den årliga rapporteringen måste du ta hänsyn till samtliga aggregat inom hela anläggningen. Om du har en anläggning som under någon del av ett år innehåller aggregat med en sammanlagd mängd köldmedier på minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska resultatet från läckagekontrollen (kontrollrapporten) skickas in till Miljöenheten.

 • Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år.
 • Aggregat som innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter ska inte räknas in i den totala mängden och behöver inte rapporteras.
 • Rapporten ska redovisa allt som har gjorts med kylsystemet under det föregående året.
 • Rapporteringen ska ske skriftligt.
 • Den som äger anläggningen när det är dags att rapportera är ansvarig för att underlag för rapportering finns och att rapporten skickas in i tid.
 • Organisationsnummer och adressen där aggregatet står måste finnas med på rapporten.
 • Rapporten ska skrivas under av operatören, det vill säga den som ansvarar för aggregaten.

Skrotning

Skrotning av aggregat måste göras av en godkänd entreprenör. Detta ska i sin tur anmälas till Miljöenheten i samband med årsrapporteringen.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den