Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Lantbruk

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för miljötillsynen på lantbruk och Länsstyrelsen har sedan år 2009 ansvaret för djurskyddstillsynen.

Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruk och djurhållande gårdar hanterar ofta produkter och processer som kan påverka miljön negativt. Lantbruk kan omfattas av många olika regler och bestämmelser som Miljöenheten har tillsyn över.

Exempel på detta är regler och bestämmelser för gödselhantering, hantering av kemiska produkter som till exempel bekämpningsmedel, cisterner, köldmedier och avfall. Vill du få mer information om bekämpningsmedel, cisterner och/eller köldmedier kan du följa länkar till höger.

Stora djurhållande gårdar kan behöva göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden eller söka tillstånd hos länsstyrelsen, innan de startar eller gör förändringar i verksamheten.

Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel. Gödselhanteringen i och i nära anslutning till tätort omfattas av speciella krav för att undvika olägenheter i form av lukt och flugor.

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte sker till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem.

Regler finns för när och hur gödsel får spridas. Särskilda bestämmelser finns för lagring och spridning av gödsel inom områden med detaljplan.

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall medge undantag från vissa bestämmelser om det behövs på grund av något oförutsägbart som lantbrukaren inte kunnat påverka eller lösa inom lagstiftningens ramar.

Begravning av häst hemma

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Nedgrävning av död häst måste ändå göras på en lämplig plats. Innan nedgrävning ska Miljöenheten kontaktas för bedömning av om platsen är lämplig.

Nedgrävning av djurkroppen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

Tänk på detta vid val av plats:

 • Nedgrävning får ej ske uppströms (ovanför) vattentäkt.
 • Avstånd till bostäder bör vara minst 100 meter, helst längre.
 • Avstånd till ytvatten bör vara minst 100 meter, helst längre.
 • Platsen för nedgrävningen får inte ligga inom kommunalt vattenskyddsområde.
 • Nedgrävningen bör ske på en torr, solig plats med genomsläppliga jordlager (sand, grus eller morän). Det är inte lämpligt att gräva ner hästen i en fuktig sänka.
 • Nedgrävning får inte ske om grundvatten visar sig i graven. En säkerhetsmarginal bör finnas så att avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året är minst 1 meter. Detta innebär att graven behöver vara torr ner till 3,5 meters djup.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter lösa jordlager bör finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Nedgrävningen ska ske på sådant sätt att djur inte kan gräva upp kroppen. Detta innebär att djurkroppen bör täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Placeras stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. För en normalstor häst behövs en grav som är ca 2 - 3 meter bred och ca 2,5 meter djup.
 • Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker. Kalkningen har en bakteriedödande effekt. Om kalkningen ska ha effekt ska det vara rikligt med kalk, kalklagret ska täcka kroppen. Vanlig lantbrukskalk fungerar bra.
 • Om platsen för nedgrävning ska vara i närheten av känd fornlämning/ kulturlämning, ska kontakt med Länsstyrelsen tas i god tid innan, för eventuellt tillstånd.
 • Mer än en häst bör ej grävas ner på samma ställe.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den