Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Cistern

Utsläpp av olja eller diesel från en läckande cistern kan leda till stora skador för djur, mark och vatten. Du som är cisternägare​ är ansvarig för att reglerna följs och att förvaring och hantering av kemikalierna sker på rätt sätt.

Installation av ny cistern

Om du ska installera en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja som är större än en kubikmeter, ska du senast 4 veckor innan installationen skriftligt informera Miljöenheten. Exempel på brandfarlig vätska är bensin, diesel och eldningsolja.

Informationskravet gäller också om du ska hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som sträcker sig från mitten av Surte och söderut.

Kontroll av cisterner

Cisterner för brandfarlig vätska eller spillolja som är större än en kubikmeter ska kontrolleras regelbundet för att få användas. Det gäller oavsett om cisternen är nedgrävd, står inomhus i till exempel en källare eller är uppställd utomhus.

Så kallade S-cisterner ska kontrolleras vart sjätte år medan korrosionsskyddade cisterner (K-cisterner) ska kontrolleras vart tolfte år.

Inom vattenskyddsområdet för Göta älv, som sträcker sig från mitten av Surte och söderut, är kontrollintervallet vart tredje år. För korrosionsskyddade cisterner gäller vart sjätte år.

Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag; lista finns på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats.. En kopia på kontrollrapport ska skickas till Verksamhet miljö.

Cisterner som tas ur bruk

Om du inte längre vill använda en cistern utan vill ta den ur bruk ska du anmäla det till Miljöenheten. En cistern som tas ur bruk ska tömmas, rengöras och åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Miljöenheten rekommenderar att du låter en ackrediterad firma genomföra dessa åtgärder.

En cistern som är placerad under marken ska helst grävas upp när den tas ur bruk. Om det inte går att ta bort cisternen får den lämnas kvar i marken men bör sandfyllas för att undvika sättningsskador.

Avgift

För handläggning av ärenden tar Miljöenheten ut en avgift enligt gällande taxa.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tillsynsmyndigheten (Samhällsbyggnadsnämnden) beslutar om när en verksamhetsutövare gör vissa överträdelser av miljöbalken eller bryter mot regler som stöds av miljöbalken.

Miljösanktionsavgift tas ut om du inte skriftligt informerar tillsynsmyndigheten innan installation av cistern.

 

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den