Länk till startsidan

Avgifter

VA-taxan i Ale kommun består av två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du läsa mer om VA-taxa för år 2023.

Anläggningsavgift

VA-taxan består av två delar. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till VA-nätet. Avgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Brukningsavgift

Den andra delen i VA-taxan är brukningsavgiften betalas löpande när vattentjänster används och räknas fram med hjälp av flera olika parametrar beroende på vilken typ av anslutning det gäller.

För bostäder består brukningsavgiften bland annat av:

  • En fast årlig avgift.
  • En bostadsenhetsavgift som beror på hur många bostadsenheter som används. (Det betyder exempelvis en högre avgift för bostadsrättsföreningar med flera bostadsenheter än för en abonnent i villa en bostadsenhet.
  • En rörlig avgift som varierar beroende på kommunens rörliga kostnader för vattenproduktion och spillvattenhantering.
  • Dagvattenavgift om ditt hushåll är ansluten till dagvattenanläggningen.

Brukningsavgiften kan även innehålla avgift för allmän platsmarkhållare beroende på vilka förhållanden som råder på platsen.

För att VA-taxan ska kunna bli skälig och rättvist fördelad mellan alla olika fastighetstyper som finns i ett samhälle är de uppdelade i olika avgifts parametrar. Dessa parametrar anpassas beroende på hur varje specifik fastighet ser ut och hur vattentjänster planeras att användas.

Ska du flytta?

Du som flyttar från ditt hus behöver göra en flyttanmälan. Då överlämnar du ansvaret för betalningen för vatten/avlopp och renhållning till den nya fastighetsägaren. Om du glömmer att anmäla fortsätter du att vara ansvarig för att betala kostnaderna för vatten/avlopp och renhållning.

När du flyttar återgår avtalen för sophämtning och vattenförbrukning till grundabonnemang. Du gör din flyttanmälan i vår e-tjänst för Flyttanmälan och ägarbyte Länk till annan webbplats..

Taxan används till investeringar

Kommunalt vatten- och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. Det betyder att kostnaden för kommunens VA-anläggning ska täckas av avgifterna i VA-taxan. För att kunna möta framtidens investerings- och underhållsbehov behöver taxan höjas under de närmsta åren i Ale kommun.

Hela VA-Sverige står inför stora investeringar kommande år på grund av framtida förändringar och förnyelse av befintliga VA-ledningssystem. I Ale kommun har vi många och stora investeringar framför oss som vi behöver planera för i den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Kommunen växer och avloppsreningsverket ska läggas ner och ersättas av en överföringsledning genom kommunen. Vi har dessutom ett ledningsnät som behöver rustas upp för framtiden.

Ale kommuns VA-taxa 2024 Pdf, 227 kB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 14 februari 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten