Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ny VA-taxa för år 2022

Den 20 december år 2021 fattade kommunfullmäktige beslut både om en ny konstruktion och en höjning av VA-taxan. Beslutet innebär att kostnaderna för kommunens VA-anläggning från och med den 1 januari 2022 kommer att fördelas mer rättvist mellan brukarna. Det innebär också att vissa kommer få en högre höjning av VA-avgiften än andra.

Bild på vattenkran

Foto: Lars Owesson/Scandinav

Vad innebär ändringarna i taxekonstruktionen?

Beslutet om den nya VA-taxekonstruktionen innebär att:

 • Taxan följer bransch-praxis och branschorganisationen Svenskt vattens nya basförslag P120.
 • Taxan är mer rättvist fördelad mellan Ales alla olika boendetyper och verksamheter.
 • Vi tydliggör och fördelar dagvattenkostnader mellan alla invånare och verksamheter.
 • Flerbostadshus får samma fasta brukningsavgift per bostadsenhet som andra boendetyper.

Den nya VA-taxan består av två delar:

 1. Anläggningsavgiften – en engångsavgift som betalas vid anslutning till VA-nätet. Denna avgift ska täcka kostnaderna för att bygga ut anläggningen som krävs för att förse fastigheterna med allmänt VA.
 2. Brukningsavgift – betalas löpande när vattentjänster används och räknas fram med hjälp av flera olika parametrar beroende på vilken typ av anslutning det gäller – för bostäder består avgiften bland annat av:
 • En fast årlig avgift.
 • En bostadsenhetsavgift beroende på hur många bostadsenheter som nyttjas (vilket exempelvis innebär en högre avgift för till exempel bostadsrättsföreningar med flera bostadsenheter än för en abonnent i villa en bostadsenhet). För verksamheter och industrier används en omvandlingsformel för att beskriva verksamhetsytor och lokalytor som bostadsenhetsavgifter.
 • En rörlig avgift som varierar beroende på kommunens rörliga kostnader för vattenproduktion och spillvattenhantering.
 • Dagvattenavgift om abonnenten är ansluten till dagvattenanläggningen.

Brukningsavgiften kan även innehålla avgift för allmän platsmarkhållare beroende på vilka förhållanden som råder på platsen.

Läs mer i avsnittet Förklaring VA-taxa.

I detta avsnitt beskrivs de olika delar som den beslutade VA-taxan består av. VA-taxan är uppdelad i två olika typer av avgifter, en anläggningsavgift som betalas en gång vid anslutning och en brukningsavgift som är löpande när vattentjänster används. För att VA-taxan ska kunna bli skälig och rättvist fördelad mellan alla olika fastighetstyper som finns i ett samhälle är de uppdelade i olika avgiftsparametrar. Dessa parametrar anpassas beroende på hur varje specifik fastighet ser ut och hur vattentjänster planeras att nyttjas.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när fastigheten får tillgång till den allmänna VA-anläggningen. Denna avgift ska täcka kostnaderna för att bygga ut anläggningen som krävs för att förse fastigheterna med allmänt VA. Anläggningsavgiften är uppdelad i fyra olika avgifter för att kunna anpassas till olika typer av fastigheter som bebyggs.

Servisavgift

Ska spegla kommunens genomsnittliga kostnad för att ordna 1 till 3 servisledningar där det kostar mer per ledning som ska anläggas. Kostnader för att lägga ledningar i mark består till största del av schaktkostnad, där antalet ledningar spelar mindre roll. Därför är avgiften för att få en servis så hög som 70 % av full avgift (dvs 3 serviser).

Förbindelsepunktsavgift

Denna avgift ska fördela kostnader utifrån fastighetens nytta. Förbindelsepunktsavgiften ska spegla nyttan av att fastigheten får tillgång till allmänt VA och fungerar därför som en slags inträdesbiljett.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften är en avgift som i första hand ska spegla kostnaden VA-huvudmannen har för att dra ledningar till och förbi fastigheter, det vill säga kostnaderna för distributionsnätet i nya områden. Tomtyteavgiften ger också ett visst mått på fastighetens nytta genom att en stor tomt ger större möjlighet att nyttja ytan för bebyggelse. I ett radhusområde där fastigheterna är små och ligger tätt kommer antalet meter ledning per fastighet vara mindre än i ett område med stora fastigheter. Det är denna generella kostnadsskillnad som ska speglas genom tomtyteavgiften.

Bostadsenhetsavgift (tidigare lägenhetsavgift)

Denna avgift ska med tydlighet spegla nyttan i en fastighet. Antalet bostadsenheter anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till vattentjänster. Ju fler bostadsenheter en fastighet har, desto större nytta har fastigheten av den allmänna VA-anläggningen. För fastigheter där byggnaderna används för annat än bostäder omvandlas byggnadernas storlek till bostadsenheter. I Ales VA-taxa används en bostadsenhetsekvivalent på 150 m2 i exempelvis en verksamhet för att beskriva vilken nytta en fastighet kan ha av anslutna vattentjänster.

Avgift för allmän platsmarkhållare

Avgiften för allmän platsmarkhållare är en ytbaserad avgift. Den tas ut som en avgift per m2. Denna avgift berör bara allmänna platsmarkhållare som Trafikverket, kommunen och i vissa fall samfällda vägar.

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift och underhåll av den allmänna anläggningen. VA-taxan är uppbyggd med ett antal avgiftsparametrar som tillsammans ska skapa en rättvis och skälig fördelning. Avgiftsparametrar anpassas till varje specifik fastighet för att varje fastighet enbart ska behöva betala för de tjänster som nyttjas. Det som skiljer den nya taxan från tidigare taxa är ett tillägg i form av dagvattenavgift.

Fast årlig avgift (grundavgift)

Denna fasta årliga avgifter är densamma för alla fastighetskategorier förutom allmän platsmarkhållare (som exempelvis är Trafikverket, kommunen och i vissa fall samfällda vägar). Avgiften kan ses som en grundavgift där grundprincipen är att varje fastighet betalar sin fasta årliga avgift.

Bostadsenhetsavgift (tidigare lägenhetsavgift)

Denna avgift är precis som i anläggningsavgiften kopplad till nyttan av den allmänna anläggningen. Fastigheter som ingår i bostadskategorin betalar en avgift beroende på hur många bostadsenheter som nyttjas. För verksamheter och industrier används en omvandlingsformel för att beskriva verksamhetsytor och lokalytor som bostadsenhetsavgifter.

Tomtyteavgift för annan fastighet

För annan fastighet bedöms nyttan av den allmänna anläggningen vara kopplad till ytan på fastigheten istället för de eventuella byggnaderna på fastigheten. Denna tomtyteavgift ska inte förväxlas med tomtyteavgiften i anläggningsavgiften.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften är tänkt att vara kopplad till VA-huvudmannens rörliga kostnader för vattenproduktion och spillvattenhantering. Här styrs årliga kostnader för VA-huvudmannen utifrån hur mycket vatten som faktiskt produceras och spillvatten som behöver tas emot. Det är också denna avgift som varje fastighetsägare har möjlighet att påverka. Denna avgift bestäms utifrån en utsatt vattenmätare som huvudmannen placerar på varje fastighet.

Avgift för allmän platsmarkhållare

Avgiften är både nytto- och kostnadsbaserad och tas ut som en avgift per m2 av allmän platsmarkhållare.

Dagvattenavgift

Denna avgift tas ut per m2 tomtyta och ska spegla fastighetens nytta att vara ansluten till den allmänna dagvattenanläggningen, men också den kostnad fastigheten orsakar genom att släppa mer dagvatten till anläggningen.

Vad innebär höjningen av VA-taxan?

Ale kommun växer och det finns bland annat planer på att bygga om centrum i Älvängen och Nödinge. Vi har också ett avloppsreningsverk som ska läggas ner och ersättas av en överföringsledning genom kommunen. Vi har dessutom ett ledningsnät som behöver rustas upp för framtiden. Vi har med andra ord många och stora investeringar framför oss som vi behöver planera för i den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Med hårdare miljökrav på exempelvis dagvattenrening krävs också åtgärder för att bättre omhänderta regnet som faller över våra tätorter innan det når Göta älv.

Ale kommun påverkas även av stora höjningar i de grannkommuner som vi köper vatten av och skickar avloppsvatten till. Kungälv höjde VA-taxan med 13,6 procent inför 2021 och Göteborg har tagit beslut om att höja brukningstaxan med 12 procent till 2022.

Kommunalt vatten- och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. Det betyder att kostnaden för kommunens VA-anläggning ska täckas av avgifterna i VA-taxan. För att kunna möta framtidens investerings- och underhållsbehov behöver därför taxan höjas.

Beslutet om höjning av VA-taxa innebär att:

 • Anläggningsavgifter höjs med cirka 6 procent totalt – på grund av den nya taxekonstruktionen varierar det dock mycket beroende på vilken typ av fastighet som ska anslutas till den kommunala anläggningen. Läs mer i avsnittet Kostnadsexempel anläggningsavgifter.
 • Brukningsavgifter för vatten och avlopp höjs med 15 procent totalt – på grund av den nya taxekonstruktionen varierar det dock beroende på vilken typ av enhet det gäller samt vilka parametrar som är aktuella. Läs mer i avsnittet Kostnadsexempel brukningsavgifter.

Generellt kan sägas:

 • Liten tomtyta/Alla vattentjänster: Fastigheter med liten tomtyta och alla vattentjänster får en sänkning, vilket främst beror på att tomtyte-/dagvattenavgiften och bostadsenhetsavgiften sänkts.
 • Stor tomtyta/dricks- och spillvatten: Fastigheter med stor tomtyta som bara ansluts till dricks- och spillvatten får en höjning, vilket bland annat beror på att de inte betalar någon dagvattenavgift alls med gällande taxa, medan de med den nya taxan betalar en reducerad tomtyteavgift.
 • Flerfamiljshus: Varje bostadsenhet får en höjning, vilket bland annat beror på att bostadsenhetsavgiften inte reduceras för fler bostadsenheter i kommande taxa.
 • Alla vattentjänster: Fastigheter som ansluts till alla vattentjänster får generellt en avgiftssänkning, eftersom dagvattenavgiften de betalar idag är högre än den nya tomtyteavgiften.

Förändringarna för sex olika boendetyper som är vanligt förekommande i Alekommun beskrivs i nedan tabeller. De vattenstjänster som finns i kommunen är vatten (V), spillvatten (S), dagvattenfastighet (Df) och dagvattengata (Dg).

Boendetyper

Typhus A - Detta är en villa med 800 kvm stor tomt som ska ansluta alla vattentjänster ( V S Df Dg).

Villa 1 - Detta är en villa med 2000 kvm stor tomt som ska anslutas till vattentjänsterna dricks- och spillvatten (V S), men som inte har dagvattentjänsterna ( Df Dg).

Villa 2 - Detta är en villa med 2000 kvm stor tomt som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Typhus B - Detta är ett flerfamiljshus med 15 bostadsenheter och 800 kvm stor tomt som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Flerfamiljshus - Detta är ett flerfamiljshus med 50 bostadsenheter och en 3000 kvm stor tomt som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Industri - Detta är en industri som motsvarar 16 bostadsenheter, som har en 3500 kvm stor tomt och som ska anslutas till alla vattentjänster ( V S Df Dg).

Nya anläggningsavgifter för villa

Typhus A, Villa 1 och Villa 2 är framtagna för att beskriva olika boendetyper och hur avgifter anpassas till avgiftsparametrar som till exempel tomtyta och vilka vattentjänster som ska nyttjas.

Villa/Avgift

Typhus A

Villa 1

Villa 2

Servisavgift

53 750 kr

45 688 kr

53 750 kr

Förbindelsepunktsavgift

46 920 kr

37 536 kr

46 920 kr

Bostadsenhetsavgift

18 810 kr

15 050 kr

18 810 kr

Tomtyteavgift

26 400 kr

52 800 kr

66 000 kr

Totalt

145 880 kr

151 074 kr

185 480 kr

Nya anläggningsavgifter för flerfamiljshus och industrier

Typhus B, Flerfamiljshus och industri är framtagna för att beskriva olika boendetyper och hur avgifter anpassas till avgiftsparametrar till tomtyta och vilka vattentjänster som ska nyttjas.

Villa/Avgift

Typhus B

Flerfamiljshus

Industri

Servisavgift

53 750 kr

53 750 kr

53 750 kr

Förbindelsepunktsavgift

46 920 kr

46 920 kr

46 920 kr

Bostadsenhetsavgift

282 150 kr

940 500 kr

300 960 kr

Tomtyteavgift

26 400 kr

99 000kr

115 500 kr

Totalt

409 220 kr

1 140 170 kr

517 130 kr

Jämförelse VA-taxa 2021 och 2022


Gällande taxa 2021

VA-taxa 2022

Förändring i kr

Förändring Relativ

Typhus A

201 545 kr

145 864 kr

- 55 665 kr

-28%

Villa 1

139 709 kr

151 046 kr

11 365 kr

8%

Villa 2

265 135 kr

185 449 kr

- 79 655 kr

-30%

Typhus B

389 855 kr

409 186 kr

19 365 kr

5%

Flerfamiljshus

876 305 kr

1 140 065 kr

263 865 kr

30%

Industri

536 950 kr

517 061 kr

- 19 820 kr

-4%

Generellt kan sägas:

 • Större fast avgift: Den nya brukningstaxan kommer ha en större andel fast avgift än tidigare för att bättre och mer rättvist balansera den kommunala anläggningens fasta, årliga avgifter mot varje enskild fastighetsägare.
 • Vanlig boendetyp/lägre avgift: De flesta vanliga boendetyper får en lägre total brukningsavgift än tidigare.
 • Stor tomt/liten förbrukning: Fastigheter med stora tomter betalar genom den nya VA-taxan en större dagvattenavgift än tidigare och därmed en större total brukningsavgift.
 • Industrifastighet/stor tomt: Stora industrifastigheter med stor andel hårdgjord yta har historiskt betalat låga avgifter trots mycket dagvattenavledning. Den totala avgiften kommer därmed höjas.
 • Samfällighetsföreningar: Avtalsanslutningar med gemensam mätning har historiskt enbart betalat för en fast avgift, där den nya taxan innebär att varje fastighet ska betala en fast avgiftsandel likt alla andra fastigheter i kommunen.

Förändringarna för olika boendetyper som är vanligt förekommande i Alekommun beskrivs i nedan tabeller. De vattenstjänster som finns i kommunen är vatten (V), spillvatten (S), dagvattenfastighet (Df) och dagvattengata (Dg).

Boendetyper

Typhus A - Detta är en villa med 800 kvm stor tomt som ska ansluta alla vattentjänster ( V S Df Dg).

Typhus B - Detta är ett flerfamiljshus med 15 bostadsenheter och 800 kvm stor tom som ska anslutas till alla vattentjänster (V S Df Dg).

Nya brukningsavgifter

Exempelfastigheter Villa

Gällande avgift 2021

Avgift 2022

Förändring i kr

Relativ förändring

Typhus A (Villa 150 kbm förbrukning)

9 388 kr

10 240 kr

852 kr

8%

Typhus B (flerfamiljshus
15 lägenheter)

67 200 kr

72 065 kr

4 865 kr

7%

Villa med 150 kbm förbrukning, VS

9 388 kr

9 115 kr

-273 kr

-3%

Villa med 150 kbm förbrukning, S

5 868 kr

5 220 kr

-648 kr

-12%

Villa med 100 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

7 825 kr

8 730 kr

905 kr

10%

Villa med 200 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

10 950 kr

11 750 kr

800 kr

7%

Villa med 40 kbm förbrukning,
alla vattentjänster

5 950 kr

6 918 kr

968 kr

14%

V=Dricksvatten, S=Spillvatten, Df=Dagvatten fastighet, Dg=Dagvatten gata

Bakgrund

Att en ny kommunal VA-taxa har beslutats i Ale har sin bakgrund i flera orsaker. Den taxa som under en lång tid använts i kommunen har inte fördelat kostnader för anläggning och brukning rättvist enligt de krav som ställs idag. En betydande anledning till att det tagit tid innan en ny VA-taxa kunde antas var att ett stort kartläggningsarbete krävdes för att kunna bestämma en mer rättvis fördelning mellan kommunens alla boendetyper och verksamheter. Detta arbete har pågått under flera år men finns nu inlagt i ett färdigställt register.

När börjar taxan gälla?

Den nya taxan börjar gälla den 1 januari 2022.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den