Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avlopp

Avlopp är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt blivit förorenat och påverkat av samhället. Här ingår spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Spillvatten

Spillvatten är vatten från bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett samt vatten från golvbrunn i våtutrymmen. Samlingsnamnet för bad-, disk- och tvättvatten är BDT. I spillvattenledningar kan det ske stopp. Stoppen sker oftast i samband med att det spolas ner föremål eller ämnenen som spillvattenledningen inte är byggt för. Stoppen kan orsaka översvämning och att avloppsvatten tränger upp från brunnar och toalett.

Att Spola rätt är lätt. Bara tre saker hör hemma i toaletten, kiss,bajs och toalettpapper. Tack för att du tar hand om vårt vatten

Dagvatten

Dagvatten är nederbörd och smältvatten från snö och hagel som rinner av vägar och byggnader. Dagvattnet avleds via dagvattenbrunnar antingen till spillvattenledningar eller dagvattenledningar. Vid skyfall eller vid längre nederbördsperioder kan spillvattenledningar bli överbelastade. Det pågår därför ett arbete med att separera spillvatten-och dagvattenledningnar.

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten är vatten som leds bort från marken runt och under byggnader och även från åkermark.

Avloppsrening

Älvängens reningsverk tar emot och renar avloppsvatten från Alvhem, Skepplanda och Älvängen. Avloppsreningsverket har mekanisk, kemisk och biologisk rening.
Avloppsvattnet från Alafors, Nol, Nödinge, Bohus och Surte pumpas till Gryaab, Ryaverket i Göteborg.

Mekanisk rening

Mekanisk rening är det första steget i reningsprocessen och innebär att allt spillvatten passerar genom ett rensgaller, sandfång och en försedimenteringsbassäng. Först passerar avloppsvattnet ett rensgaller där föremål som inte ska finnas i ledningsnätet - så som tops, trasor, bindor, tamponger, kondomer, snus mm. fastnar. Nästa steg är att avloppsvattnet pumpas in i en bassäng med sandfång. Här sedimenterar sand, grus och andra partiklar och avskiljs från organiskt material. Partiklarna som sjunker till botten skrapas ihop och slammet sugs upp och körs till ett avfallsupplag.

Biologisk rening

Detta är den naturliga reningsprocessen där mikroorganismer, främst bakterier bryter ner organiskt material. Bakterierna koncentreras för att påskynda processen. Bakterierna livnär sig på det organiska materialet och klumpar ihop sig och bildar så kallade flockar som sedan kan avskiljas i sedimenteringsbassängen.

Kemisk rening

Det sista steget i reningsprocessen består av ett kemiskt reningssteg. I bassängen tillsätts en fällningskemikalie som gör att den lösta fosforn som finns i avloppsvattnet fälls ut och bildar flockar som sedan sjunker till botten. Slammet som sedimenterat i bassängen avvattnas och transporteras till godkänd mottagare. Där komposteras slammet och används sedan som anläggningsjord.

Det renade vattnet pumpas sedan ut i Göta älv för att återgå till kretsloppet.

Rötter och fett i avloppet

Träd och buskars rötter söker sig till vatten, om det finns spill- och dagvattenledning i närheten är risken stor att rötterna söker sig dit. Rötterna kan växa sig in i ledningen och orsaka stopp.

Matfett och olja kan orsaka stopp om det hälls ut i vasken, både flytande som fast. Fettet och oljan stelnar till en hård massa i ledningen och sätter sig på rörväggarna. Se till att att ha ett kärl hemma där du kan samla fett/olja och lämna det sedan på Sörmossens återvinningscentral. Detta hindrar vattnet att flöda genom ledningen. Mer information hittar ni på vår sida: Fett i avloppet.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS på telefonnummer: 031 - 703 14 37

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den