Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tillsyn av avlopp

I Ale kommun beräknas det finnas cirka 3000 enskilda avloppsanläggningar. Det är viktigt både för miljön och människors hälsa att avloppen uppfyller de lagkrav som finns. Bristfälliga avlopp bidrar till övergödning i våra sjöar och vattendrag och riskerar också att sprida smittoämnen till badvatten och dricksvattenbrunnar.

Utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppsanläggningen uppfyller dagens krav enligt gällande lagstiftning. Kommunen ansvarar för tillsyn på att kraven efterlevs på anläggningar som är dimensionerade för mindre än 200 personekvivalenter.

Vattenmyndigheten Västerhavet har i sitt åtgärdsprogram beslutat att Ale kommun ska prioritera sin tillsyn av enskilda avloppsanläggningar till de vattenförekomster där miljökvalitetsnormer överskrids och ställa krav på begränsade utsläpp av kväve och fosfor. Detta innebär att de flesta bristfälliga avloppsanläggningar i Ale kommun behöver vara åtgärdade 2025 för att miljökvalitetsnormerna skall kunna nås.

I VA-program Ale kommun som antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-19 står att Ale kommun ska inleda aktiv tillsyn av enskilda avloppsanläggningar under 2017.

Miljöenheten gör sedan år 2017 tillsyn på de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen. Tillsynen görs områdesvis och de avrinningsområden som inte når upp till god ekologisk status prioriteras. Varje år görs tillsyn på cirka 300 avloppsanläggningar vilket innebär att alla avloppsanläggningar i kommunen bör ha haft tillsyn inom en 10-års period. Syftet med tillsynen är att hitta de avlopp som inte lever upp till dagens krav på rening och att öka fastighetsägares kunskaper om risker med utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten samt informera om hur du sköter din anläggning på ett bra sätt.

År 2021 och de efterföljande åren kommer avrinningsområdena runt Grönån att prioriteras.

Så går tillsynen till

Inför tillsynen skickas ett informationsbrev ut till alla fastigheter i området där tillsynen ska utföras. Tillsammans med informationsbrevet skickas en enkät ut. I enkäten fyller du i uppgifter om din avloppsanläggning och hur du sköter om den. Om du har ett avlopp som är slutbesiktigat inom de senaste fem åren kommer vi inte bedriva tillsyn av din anläggning på plats.

I enkäten har du också möjlighet att själv bedöma om du anser att avloppsanläggningen lever upp till dagens krav eller ej utifrån bifogad information. Om du gör bedömningen att anläggningen inte uppfyller dagens krav så har du möjlighet att ange det och när du planerar att bygga en ny avloppsanläggning. Inget tillsynsbesök utförs då och ingen tillsynsavgift tas ut.

Några veckor innan tillsynsbesöket får du ytterligare ett brev med datum för besöket och mer information om själva tillsynen. Efter besöket får du ett brev med information om vad vi sett och vår preliminära bedömning. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter innan vi fattar ett beslut. Besluten är också möjliga att överklaga.

En avgift som är fastställd av kommunfullmäktige tas ut efter tillsynsbesöket. Avgiften är för närvarande 2,5 timmar vilket motsvarar 2500 kronor. I avgiften ingår utöver besöket på plats, planering, utskick av brev, framtagande av arkivuppgifter, dokumentation av besöket, inspektionsrapport, bedömning av uppgifter från platsbesök och yttrande, beslut och uppföljning av beslutet.

Om du inte vet vad du har för avloppsanläggning kan du kontakta Miljöenheten för att ta del av de uppgifter som finns i kommunens arkiv.

Kontakta oss gärna via e-post: miljo@ale.se eller via kontaktcenter telefon 0303-70 30 00.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den