Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Enskilt avlopp

När det inte är möjligt att ansluta en fastighet till kommunalt avlopp får man anordna ett enskilt avlopp. Sådana anläggningar ska alltid tillståndsprövas av kommunens miljömyndighet så att de uppfyller de krav som gäller.

Enskilt avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar som bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten samt orsaka övergödning och förorening av sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att rening av avloppsvatten fungerar på ett bra sätt.

Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet krävs rening i en så kallad enskild avloppsanläggning.

Hög eller normal skyddsnivå

Det ställs olika krav på reningen beroende på om avloppsanläggningen ska anläggas inom hög skyddsnivå eller normal skyddsnivå. I broschyren ”Information om hur du ansöker om enskilt avlopp” finns en karta som visar områden för hög respektive normal skyddsnivå i kommunen. Du hittar broschyren till höger under rubriken ”Relaterad information”.

Inom hög skyddsnivå för miljöskydd behöver anläggningen rena minst 90 % av BOD, 90 % av fosfor och 50 % av kväve.

Inom normal skyddsnivå för miljöskydd behöver anläggningen rena minst 90 % av BOD och 70 % av fosfor.

Olika typer av anläggningar

Vilken anläggning som är lämplig beror på de specifika förhållandena på platsen. I broschyren ”Information om hur du ansöker om enskilt avlopp” hittar du information om olika typer av anläggningar som uppfyller dagens krav. Du hittar broschyren till höger under rubriken ”Relaterad information”.

För markbaserade lösningar som till exempel infiltrationsanläggningar, öppna markbäddar och många efterpoleringssteg till minireningsverk krävs noggrannare undersökning av markförhållandena.

Markbäddar med påkopplad WC godkänns endast med någon form av kompletterande fosforrening. Fosforreningen kan uppnås antingen genom kemisk fällning där att en fällningskemikalie tillförs avloppsvattnet i huset eller med en efterföljande fosforfälla.

Tekniskt avancerande anläggningar som till exempel minireningsverk kräver mer skötsel. Du måste då kunna visa att anläggningen sköts som den ska för att den ska uppfylla kraven. Detta kan göras genom ett serviceavtal eller ett kontrollprogram som godkänts av Miljöenheten.

Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp

Den som vill anlägga eller göra någon förändring i en enskild avloppsanläggning måste i förväg få tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden. Blankett för ansökan om tillstånd till enskilt avlopp hittar du under rubriken ”E-tjänster och blanketter”.

Så här gör du

  1. Bestäm dig för vilken anläggning du vill ha. Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på de specifika förhållandena på platsen. Miljöenheten kan ge dig information om vilka olika typer av anläggningar som finns men du måste själv välja vilken anläggning du vill ha. Entreprenörer och sakkunniga kan ofta hjälpa till med förslag på olika anläggningar och utformning.
  2. Fyll i ansökan och skicka in blanketten. Blanketten hittar du under ”E-tjänster och blanketter”. Kontakta gärna Miljöenheten om du har några frågor innan du skickar in ansökan. Det framgår på blanketten vad som behöver bifogas med ansökan till exempel situationsplan. Se mer information under rubriken ”Situationsplan” nedan.
  3. Miljöenheten gör en bedömning av ansökan. När ansökan inkommer till Miljöenheten gör vi en bedömning av den föreslagna anläggningen och ett platsbesök. Om vi behöver några kompletteringar kontaktar vi dig. Vi skickar även ansökan till personer som vi bedömer som berörda, till exempel grannar, så att de får möjlighet att inkomma med synpunkter.
  4. Beslut fattas om tillstånd. Efter att Miljöenheten har fått in all nödvändig information, har besökt platsen och gjort en bedömning om den föreslagna anläggningen uppfyller kraven så fattar vi ett beslut. Om uppgifterna i ansökan bedöms som godtagbara fattas ett beslut om tillstånd för anläggande av avloppet. Beslutet skickas i ett brev med ett delgivningskvitto som du ska skicka tillbaka till Miljöenheten.
  5. Nu kan du anlägga. Tänk på att anläggandet ska utföras av en sakkunnig person som innan anläggandet påbörjas ska ha tagit del av tillståndet samt ansökningshandlingarna. I vissa fall bör du avvakta med att påbörja anläggandet tills det vunnit laga kraft. Till exempel om berörda grannar har hörts i ärendet så får de också ta del av beslutet. De har då tre veckor på sig att överklaga beslutet innan det vinner laga kraft. Tillståndet är tidsbegränsat och förfaller om inte anläggandet påbörjats inom 2 år eller färdigställts inom 5 år.
  6. Anläggningen måste slutbesiktigas innan den får tas i bruk. Minst två dagar innan din anläggning är färdigställd ska du kontakta Miljöenheten för slutbesiktning. Där kontrollerar vi att anläggningen är utförd enligt tillståndet. Om det är en markbaserad anläggning så ska den besiktigas innan den grävs igen.

Avgift för prövning av tillstånd

För handläggning av ansökan om enskilt avlopp uttas en avgift på i normalfallet 7 000 kronor.

Situationsplan

På situationsplanen ska du rita in alla de saker som är av vikt när vi bedömer om det är möjligt att ge tillstånd i enlighet med din ansökan. Vanligtvis är detta:

- Anläggningens placering och ledningsdragning

- Egen och grannars dricksvattentäkter. Det ska även anges om brunnarna är borrade eller grävda.

- Fastighetsgränser och tillfartsväg.

- Eventuell utsläppspunkt, det vill säga vart någonstans renat vatten ska släppas ut.

- Uppställningsplats för slamsugningsfordon.

Ni kan kontakta Miljöenheten för att få ut en karta i lämplig skala att rita in ovanstående på. Kontakta oss gärna via e-post: miljo@ale.se eller via tfn 0303-70 30 00.

Slamtömning

En slamavskiljare ska normalt tömmas en gång per år. I undantagsfall kan Samhällsbyggnadsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall för slamavskiljare. Kontakta Miljöenheten om du vill veta mer.

Materialet i en fosforfälla ska normalt bytas vartannat år. Det förbrukade materialet räknas som hushållsavfall, kommunen har därför ansvar för tömning och bortforsling av materialet. Fastighetsägaren ansvarar för återfyllnad av material. Samhällsbyggnadsnämnden kan bevilja dispens årligen för byte av filtermaterialet. Fastighetsägaren ska då uppvisa provresultat på att filtret fortfarande har god funktion.

Husspekulant

I kommunens arkiv sparas den information som finns om enskilda avloppsanläggningar. Vill du veta vad en viss fastighet har för anläggning kan du därför höra av dig till Miljöenheten och fråga efter uppgifter. Kontakta oss gärna via e-post: miljo@ale.se eller via tfn 0303-70 30 00.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den